Förordning (2007:1285) med bemyndigande för Radio- och TV-verket att meddela vissa verkställighetsföreskrifter

SFS nr
2007:1285
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
2007-11-29
Författningen har upphävts genom
SFS 2010:1059
Upphävd
2010-08-01

Regeringen bemyndigar med stöd av 8 kap. 13 § regeringsformen
Radio- och TV-verket att meddela verkställighetsföreskrifter om

1. ansökningsförfarandet och ansökans innehåll i fråga om de
tillstånd som avses i 3 kap. 3 och 4 §§ radio- och TV-lagen
(1996:844),

2. avgiften enligt 10 kap. 13 § samma lag.