Förordning (2007:1290) med instruktion för Talboks- och punktskriftsbiblioteket

SFS nr
2007:1290
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
2007-11-29
Författningen har upphävts genom
SFS 2010:769
Upphävd
2010-08-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2009:761

Uppgifter

1 § Talboks- och punktskriftsbiblioteket har till uppgift att i
samverkan med andra bibliotek i landet arbeta för att personer
med funktionshinder får tillgång till sådana exemplar av
litterära verk som de behöver för att kunna ta del av verken.

2 § Myndigheten ska särskilt

1. framställa och överföra talböcker och punktskriftsböcker
samt tillhandahålla dessa för försäljning,

2. främja utvecklingen av nya medier för att öka
tillgängligheten till litterära verk för personer med
funktionshinder, och

3. förse högskolestuderande personer med funktionshinder i form
av läshandikapp med sådana exemplar av studielitteratur som de
behöver för att kunna ta del av litteraturen.

Myndigheten ska ha en central utskrivningstjänst av punktskrift
för dövblinda.

3 § Myndigheten ska i sin verksamhet integrera ett
jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektiv samt ett
internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete.
Förordning (2009:761).

4 § Utöver de uppgifter som myndigheten har enligt 1 och 2 §§
får den tillhandahålla varor samt åta sig att utföra uppdrag
inom sitt verksamhetsområde. Förordning (2009:761).

Samverkan

5 § Myndigheten ska inom sitt verksamhetsområde lämna
information och råd till bibliotek och organisationer.

Ledning

6 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

Anställningar och uppdrag

7 § Bibliotekschefen är myndighetschef.

Särskilda organ

8 § Inom myndigheten finns en nämnd för punktskrift.

Uppgifter för nämnden

9 § Punktskriftsnämnden har till uppgift att främja och
utveckla punktskriften som skriftspråk för synskadade.

Nämnden ska särskilt

1. utarbeta normer för den svenska punktskriften, och

2. medverka till att utveckla enhetliga internationella normer
för punktskriftens återgivning av symboler inom olika
ämnesområden.

På begäran av myndigheten ska nämnden ge råd och upplysningar
till myndigheten i frågor som rör punktskrift för synskadade.

Organisation

10 § Punktskriftsnämnden består av en ordförande och sex andra
ledamöter. För varje ledamot finns en ersättare. Ordföranden,
övriga ledamöter och ersättare utses av regeringen. Nämnden
utser inom sig en vice ordförande.

11 § Ordföranden, övriga ledamöter och ersättare förordnas för
högst tre år.

12 § Nämnden är beslutför när ordföranden eller vice
ordföranden och minst tre av de övriga ledamöterna är
närvarande.

Personalansvarsnämnd

13 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

14 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen.

Avgifter

15 § Vid försäljning av talböcker och punktskriftsböcker enligt
2 § 1 ska myndigheten ta ut avgifter inom ramen för full
kostnadstäckning. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten,
utom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.

16 § För verksamhet som anges i 4 § ska myndigheten ta ut
avgifter motsvarande full kostnadstäckning. Avgifternas
storlek bestäms av myndigheten, utom i de fall som avses i
15 § avgiftsförordningen (1992:191).

Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.
Förordning (2009:761).

Undantag från myndighetsförordningen

17 § Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515)
ska inte tillämpas på myndigheten:

29 § om ärendeförteckning.