Förordning (2007:1291) med instruktion för Verket för högskoleservice

SFS nr
2007:1291
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2007-12-06
Författningen har upphävts genom
SFS 2012:724
Upphävd
2013-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1871

Uppgifter

1 § Verket för högskoleservice har till uppgift att på
uppdrag av universitet och högskolor biträda

– vid antagning av studenter,

– vid bedömning av utländska gymnasiebetyg, och

– med rådgivning och service i fråga om studieadministrativ
verksamhet.

Myndigheten får utföra andra uppdrag än de som avses i första
stycket och utföra uppdrag även åt andra än universitet och
högskolor. Förordning (2010:1871).

Ledning

2 § Myndigheten leds av en styrelse.

3 § Styrelsen ska bestå av högst elva ledamöter.

Anställningar och uppdrag

4 § Under styrelsen finns en direktör.

Det som anges i 5 och 13 §§ myndighetsförordningen (2007:515)
om myndighetschef ska gälla direktören.

5 § Direktören anställs av myndigheten.

Avgifter

6 § Myndigheten får ta ut avgifter för sådana varor och
tjänster som avses i 4 § första stycket avgiftsförordningen
(1992:191) utan den begränsning som föreskrivs i andra stycket
samma paragraf.