Förordning (2007:1300) med instruktion för Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete

SFS nr
2007:1300
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet
Utfärdad
2007-12-06
Författningen har upphävts genom
SFS 2012:617
Upphävd
2013-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2008:1444

Uppgifter

1 § Institutet för utvärdering av internationellt
utvecklingssamarbete har till uppgift att självständigt eller i
samarbete med andra aktörer

1. genomföra utvärderingar av det svenska internationella
utvecklingssamarbetet samt reformsamarbetet i Östeuropa, och

2. främja utvecklingen av utvärderingskapacitet i
samarbetsländerna inom ramen för myndighetens ordinarie
verksamhet enligt 1. Förordning (2008:1444).

1 a § Myndighetens utvärderingar ska avse såväl resultat och
effekter av utvecklingssamarbetet som effektiviteten i
användningen av biståndsmedel. Förordning (2008:1444).

2 § Myndigheten ska sprida information om resultaten av sina
utvärderingar till riksdag, regering, myndigheter och andra
intressenter i Sverige och internationellt.

3 § Myndigheten får inom ramen för 1 § utföra uppdrag under
förutsättning att det inte hotar förtroendet för myndighetens
självständiga ställning.

Samverkan

4 § Myndigheten ska eftersträva samverkan med andra relevanta
nationella och internationella utvärderingsinstitut eller
nätverk.

Uppgiftsskyldighet

5 § Myndigheten får av andra statliga myndigheter begära den
hjälp och den information som myndigheten behöver för att
fullgöra sitt uppdrag, såväl när det gäller verksamhet i
Sverige som verksamhet som Sverige stöder genom internationella
organisationer och i samarbetsländer.

Ledning

6 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

7 § Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av
högst åtta ledamöter.

Anställningar och uppdrag

8 § Generaldirektören är myndighetschef.

Avgifter

9 § Myndigheten får ta ut avgifter för verksamhet enligt 3 §.

Avgifternas storlek bestäms av myndigheten.