Förordning (2007:1318) med instruktion för Sveriges geologiska undersökning

SFS nr
2007:1318
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2007-12-13
Författningen har upphävts genom
SFS 2008:1233
Upphävd
2009-01-01

Uppgifter

1 § Sveriges geologiska undersökning är förvaltningsmyndighet
för frågor om landets geologiska beskaffenhet och
mineralhantering.

Myndigheten förvaltar anläggningar och annan egendom som
tidigare använts för statens civila beredskapslagring av olja.

2 § Sveriges geologiska undersökning har till uppgift att
tillhandahålla geologisk information för samhällets behov på
kort och lång sikt. Myndigheten ska i detta syfte undersöka,
beskriva och utveckla kunskap om Sveriges geologiska
förhållanden. Myndigheten ska verka för en ökad tillgänglighet
till och användning av geologisk information i samhället.

Myndigheten ska verka för ett ekonomiskt, socialt och
miljömässigt hållbart nyttjande av landets mineralresurser.

3 § Sveriges geologiska undersökning ska avveckla och
miljösäkra statens anläggningar och annan egendom enligt 1 §
andra stycket. Detta ska ske med hänsyn tagen till
samhällsekonomi, teknik, säkerhet och miljö.

4 § Sveriges geologiska undersökning ska sköta administrativa
uppgifter åt Bergsstaten. Sveriges geologiska undersökning ska
därvid

1. fördela resurser och rapportera resultat,

2. bistå vid rekryteringen av annan personal än bergmästaren,
och

3. bistå med expertkunskap och administrativa tjänster.

5 § Sveriges geologiska undersökning ska i övrigt

1. handlägga ärenden enligt minerallagstiftningen och
lagstiftningen om kontinentalsockeln,

2. inom sitt verksamhetsområde tillhandahålla underlag för
tillämpningen av 3-5 kap. miljöbalken och plan- och bygglagen
(1987:10),

3. ansvara för samordning, utveckling, uppföljning,
utvärdering, rapportering och information i fråga om
miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet, och

4. främja och stödja riktad grundforskning och tillämpad
forskning inom det geovetenskapliga området.

6 § Sveriges geologiska undersökning får mot avgift bedriva
uppdragsverksamhet, inklusive tjänsteexport på de villkor som
föreskrivs i tjänsteexportförordningen (1992:192), samt ta ut
avgifter för tillhandahållandet av geologisk information.
Myndigheten bestämmer avgifternas storlek och får disponera
inkomsterna.

7 § Sveriges geologiska undersökning ska i fråga om sitt
miljömålsarbete enligt 5 § 3 rapportera till det miljömålsråd
som finns inom Naturvårdsverket och samråda med rådet om vilken
rapportering som behövs.

Ledning

8 § Sveriges geologiska undersökning leds av myndighetschef.

9 § Vid Sveriges geologiska undersökning ska det finnas ett
insynsråd som består av högst sju ledamöter.

Ledningens ansvar

10 § Myndighetschefens ansvar enligt 4 § 4
myndighetsförordningen (2007:515) ska, utöver vad som följer av
den bestämmelsen, avse också Bergsstaten.

Anställningar och uppdrag

11 § Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

12 § Vid Sveriges geologiska undersökning ska det finnas en
personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av viss förordning

13 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) ska tillämpas
på Sveriges geologiska undersökning.

Överklagande

14 § Sveriges geologiska undersöknings beslut i frågor som rör
förvaltningen av anläggningar och annan egendom enligt 1 §
andra stycket, eller som rör upplåtelse, försäljning eller
annan avyttring av sådan egendom, får inte överklagas.