Förordning (2007:1345) om statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionshinder

SFS nr
2007:1345
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2007-12-13
Ändring införd
t.o.m. SFS 2012:528

Inledande bestämmelser

1 § Statsbidrag enligt denna förordning får lämnas för

1. kortare studier om funktionshinder,

2. kortare studier på grundskole- eller gymnasienivå som är
särskilt anpassade för personer med funktionshinder, och

3. studier inom särskild utbildning för vuxna.

Statsbidrag enligt första stycket 1 får lämnas till personer
med funktionshinder och deras anhöriga i syfte att öka
kunskapen om funktionshindret och förbättra möjligheterna för
personer med funktionshinder att ta del i samhällslivet.
Förordning (2012:294).

2 § Statsbidrag får lämnas i den utsträckning som det finns
medel anvisade för ändamålet. Om anvisade medel inte räcker för
bidrag till alla sökande, ska vid bedömningen av vem som ska få
bidrag hänsyn tas till den sökandes behov av utbildning.

Statsbidrag lämnas endast till personer som är bosatta i
Sverige.

3 § Statsbidrag enligt denna förordning administreras av
Specialpedagogiska skolmyndigheten. Förordning (2008:436).

Utbildning som statsbidrag får lämnas för

4 § Statsbidrag får lämnas för

1. utbildning vid en sådan folkhögskola eller i en sådan
studiecirkel som avses i förordningen (1991:977) om statsbidrag
till folkbildningen,

2. kommunal vuxenutbildning, eller

3. särskild utbildning för vuxna. Förordning (2012:294).

Utbildningens omfattning

5 § Statsbidrag enligt 4 § 1 och 2 får lämnas för en
utbildning som omfattar högst 14 dagar eller 112 timmar.

Till en och samma studerande får statsbidrag enligt 4 § 1 och
2 lämnas för högst 30 dagar eller 240 timmar per år.
Förordning (2009:243).

Statsbidragets storlek

6 § Statsbidrag för utbildning ska lämnas med ett belopp per
dag eller per timme som är lika för alla bidragsmottagare. Ett
bidrag som lämnas per timme ska motsvara en åttondel av det
bidrag som lämnas per dag.

Statsbidrag enligt 4 § 3 får lämnas till en studerande med
högst 9 700 kronor per månad. Förordning (2012:528).

Ersättning för resor, kost och logi

7 § Vid studier enligt 1 § första stycket 1 och 2 får bidrag
även lämnas för skäliga kostnader för resor, kost och logi för
den enskilde i anslutning till utbildningen.

Allmänna bestämmelser

Ansökan

8 § Statsbidrag beviljas efter ansökan hos Specialpedagogiska
skolmyndigheten. Förordning (2008:436).

Samordning med andra ersättningar

9 § Statsbidrag får inte lämnas till personer som, under samma
tid som bidraget avser, får studiestöd enligt studiestödslagen
(1999:1395) eller aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning
enligt förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd.

Om den sökande får hel sjukersättning eller hel
aktivitetsersättning under den tid som statsbidrag söks för,
får statsbidrag bara lämnas för kostnader för resor, kost och
logi enligt 7 §.

Utbetalning

10 § Specialpedagogiska skolmyndigheten ska betala ut
statsbidraget i efterskott efter rekvisition från den
studerande. Rekvisitionen ska vara undertecknad av den
studerande. Uppgifterna i rekvisitionen ska lämnas på heder och
samvete. Om den studerande är omyndig eller om förvaltare
enligt föräldrabalken har förordnats för honom eller henne, ska
förmyndaren eller, om det ingår i uppdraget, förvaltaren ha
skrivit sitt samtycke på ansökan.

Statsbidrag får betalas ut bara om den enskilde har styrkt att
han eller hon har bedrivit de studier som bidraget avser.
Specialpedagogiska skolmyndigheten får begära att den
studerande lämnar de uppgifter som behövs för att myndigheten
ska kunna bedöma om bidraget får betalas ut. Den studerande ska
i rekvisitionen lämna dessa uppgifter. Förordning (2008:436).

Återkrav

11 § Den som genom oriktiga uppgifter eller på något annat sätt
har orsakat att statsbidrag har lämnats felaktigt eller med för
högt belopp är återbetalningsskyldig. Detsamma gäller den som
på något annat sätt har fått statsbidrag felaktigt eller med
för högt belopp och insett eller borde ha insett detta.

Specialpedagogiska skolmyndigheten ska besluta att kräva
tillbaka det som har betalats ut för mycket, om någon är
återbetalningsskyldig enligt första stycket. Om det finns
synnerliga skäl, får myndigheten helt eller delvis avstå från
att kräva tillbaka statsbidraget.

Statsbidrag får inte krävas tillbaka när mottagaren har
avlidit. Förordning (2008:436).

Ränta

12 § På statsbidrag som krävs tillbaka ska ränta tas ut från
den dag då statsbidraget har tagits emot efter en räntesats som
vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två
procentenheter.

Om det finns särskilda skäl, får Specialpedagogiska
skolmyndigheten helt eller delvis avstå från att ta ut ränta.
Förordning (2008:436).

Överklagande

13 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser
om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut av
Specialpedagogiska skolmyndigheten än beslut att inte betala ut
statsbidrag efter rekvisition enligt 10 § får dock inte
överklagas. Förordning (2008:436).

Rätt att meddela föreskrifter

14 § Specialpedagogiska skolmyndigheten får meddela
föreskrifter för verkställigheten av denna förordning.

Myndigheten får även meddela föreskrifter om statsbidragets
storlek. Förordning (2008:436).

Övergångsbestämmelser

2008:436

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008. Äldre
bestämmelser gäller fortfarande för bidrag som har beslutats
före ikraftträdandet.

2012:294

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2012. Äldre
föreskrifter gäller dock fortfarande för statsbidrag för
vuxenutbildning för utvecklingsstörda.

2012:528

1. Denna förordning träder i kraft den 1 september 2012.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för statsbidrag till
studerande som har påbörjat eller antagits till en utbildning
före ikraftträdandet, dock längst till och med den 31 augusti
2015.