Förordning (2007:1347) om statsbidrag vid vissa studier i samiska

SFS nr
2007:1347
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2007-12-13
Ändring införd
t.o.m. SFS 2012:103

Inledande bestämmelser

1 § Statsbidrag enligt denna förordning får lämnas till den som
bedriver kortare studier i alfabetisering i samiska.

2 § Syftet med bidraget är att främja det samiska språket så
att samer som inte har fått möjlighet att lära sig läsa och
skriva på samiska får tillfälle att lära sig det.

Med samer avses personer som anges i 1 kap. 2 § sametingslagen
(1992:1433).

3 § Statsbidrag får lämnas i den utsträckning som det finns
medel anvisade för ändamålet. Om anvisade medel inte räcker för
bidrag till alla sökande, ska vid bedömningen av vem som ska få
bidrag hänsyn tas till den sökandes behov av utbildning.

Statsbidrag lämnas endast till personer som är bosatta i
Sverige.

4 § Statsbidrag enligt denna förordning administreras av
Sametinget.

Utbildning som statsbidrag får lämnas för

5 § Statsbidrag enligt denna förordning får användas för
bidrag som lämnas till enskilda som i Sverige deltar i

1. kurs vid en sådan folkhögskola eller i en sådan
studiecirkel som avses i förordningen (1991:977) om
statsbidrag till folkbildningen,

2. kommunal vuxenutbildning, eller

3. kurs vid Samernas utbildningscentrum.
Förordning (2012:103).

Utbildningens omfattning

6 § Statsbidrag får lämnas för en utbildning som omfattar högst
14 dagar eller 112 timmar.

Till en och samma studerande får statsbidrag lämnas för studier
som omfattar högst 30 dagar eller 240 timmar per år.

Statsbidragets storlek

7 § Statsbidrag enligt 6 § ska lämnas med ett belopp per dag
eller per timme som är lika för alla studerande. Ett bidrag som
lämnas per timme ska motsvara en åttondel av det bidrag som
lämnas per dag.

Ersättning för resor, kost och logi

8 § Vid studier som omfattas av denna förordning får bidrag
även lämnas för skäliga kostnader för resor, kost och logi för
den enskilde i anslutning till utbildningen.

Allmänna bestämmelser

Ansökan

9 § Statsbidrag beviljas efter ansökan hos Sametinget.

Samordning med andra förmåner

10 § Statsbidrag får inte lämnas till personer som, under samma
tid som bidraget avser, får studiemedel enligt studiestödslagen
(1999:1395) eller aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning
enligt förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd.

Om den sökande får hel sjukersättning eller hel
aktivitetsersättning under den tid som statsbidrag söks för,
får statsbidrag bara lämnas för kostnader för resor, kost och
logi enligt 8 §.

Utbetalning

11 § Sametinget ska betala ut statsbidraget i efterskott efter
rekvisition från den studerande. Rekvisitionen ska vara
undertecknad av den studerande. Uppgifterna i rekvisitionen ska
lämnas på heder och samvete. Om den studerande är omyndig eller
om förvaltare enligt föräldrabalken har förordnats för honom
eller henne, ska förmyndaren eller, om det ingår i uppdraget,
förvaltaren ha skrivit sitt samtycke på ansökan.

Statsbidrag får betalas ut bara om den enskilde har styrkt att
han eller hon har bedrivit de studier som bidraget avser.
Sametinget får begära att den studerande lämnar de uppgifter
som behövs för att myndigheten ska kunna bedöma om bidraget får
betalas ut. Den studerande ska i rekvisitionen lämna dessa
uppgifter.

Återkrav

12 § Om någon genom oriktiga uppgifter eller på något annat
sätt har orsakat att statsbidrag har lämnats felaktigt eller
med för högt belopp, ska Sametinget kräva tillbaka det som har
betalats ut för mycket. Detsamma gäller om någon på något annat
sätt har fått statsbidrag felaktigt eller med för högt belopp
och insett eller borde ha insett detta. Om det finns synnerliga
skäl, får Sametinget helt eller delvis avstå från att kräva
tillbaka statsbidraget.

Statsbidrag får inte krävas tillbaka när mottagaren har
avlidit.

Ränta

13 § På statsbidrag som krävs tillbaka ska ränta tas ut från
den dag då statsbidraget har tagits emot efter en räntesats som
vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två
procentenheter.

Om det finns särskilda skäl, får Sametinget helt eller delvis
avstå från att ta ut ränta.

Överklagande

14 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser
om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut av
Sametinget än beslut att inte betala ut statsbidrag efter
rekvisition enligt 11 § får dock inte överklagas.

Rätt att meddela föreskrifter

15 § Sametinget får meddela föreskrifter för verkställigheten
av denna förordning.

Sametinget får även meddela föreskrifter om statsbidragets
storlek.