Lag (2007:1360) om kommuners medverkan i arbetsmarknadspolitiska åtgärder

SFS nr
2007:1360
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet A
Utfärdad
2007-12-13
Författningen har upphävts genom
SFS 2009:47
Upphävd
2009-03-01

1 § En kommun får, efter överenskommelse med
Arbetsförmedlingen, anordna aktiviteter för deltagare i
arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Regeringen meddelar föreskrifter om under vilka förutsättningar
som Arbetsförmedlingen får ingå sådana överenskommelser som
avses i första stycket samt om innehållet i dessa
överenskommelser.