Förordning (2007:1364) om Arbetsförmedlingens samarbete med kommuner om arbetsmarknadspolitiska program

SFS nr
2007:1364
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet A
Utfärdad
2007-12-13
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1466

1 § Denna förordning har som ändamål att klargöra
förutsättningarna för att på lokal nivå anordna
arbetsmarknadspolitiska program.

Arbetsförmedlingen får ingå en överenskommelse med en kommun
om anordnande av arbetsmarknadspolitiska insatser eller
aktiviteter i fall då lagen (2007:1091) om offentlig
upphandling inte är tillämplig.

Arbetsförmedlingen får även ingå en överenskommelse med en
kommun om anordnande av insatser eller aktiviteter om det
efter ett upphandlingsförfarande visar sig att någon annan
lämplig aktör för insatserna eller aktiviteterna inte finns.
Förordning (2010:83).

2 § Arbetsförmedlingen får ingå en överenskommelse med en
kommun om anordnande av sådana insatser eller aktiviteter som
regleras i

– förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin,
och

– förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar.

Insatserna eller aktiviteterna i överenskommelsen pågår längst
till och med den tid programmet erbjuds.

Arbetsförmedlingen får i övrigt endast ingå en överenskommelse
med en kommun om anordnande av insatser eller aktiviteter för
nyanlända invandrare och unga med funktionshinder.
Förordning (2010:1466).

3 § Har upphävts genom förordning (2010:83).

4 § En överenskommelse ska ingås på viss tid, dock längst ett
år. I överenskommelsen ska det anges

1. vilka målgrupper insatserna eller aktiviteterna avser,

2. vilka insatser eller aktiviteter som ska anordnas inom
programmet,

3. hur insatserna eller aktiviteterna ska följas upp och
kontrolleras,

4. om det har fattats något beslut om ekonomiskt stöd enligt
förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program,
förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin
eller förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar,
och

5. om lokala utvecklingsavtal enligt förordningen (2008:348)
om urbant utvecklingsarbete eller andra särskilda
överenskommelser träffats som berör Arbetsförmedlingens
samverkan med kommuner. Förordning (2010:83).

5 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

6 § Arbetsförmedlingen får meddela de närmare föreskrifter som
behövs för verkställigheten av denna förordning.

Övergångsbestämmelser

2010:1466

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för den som före
ikraftträdandet påbörjat den arbetsmarknadspolitiska insatsen
eller aktiviteten lyft.