Förordning (2007:1397) med instruktion för Vetenskapsrådet

SFS nr
2007:1397
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2007-12-18
Författningen har upphävts genom
SFS 2009:975
Upphävd
2009-11-10

Uppgifter

1 § Vetenskapsrådet ska ge stöd till grundläggande forskning av
högsta vetenskapliga kvalitet inom samtliga vetenskapsområden.
Vetenskapsrådet ska

1. främja den svenska grundforskningens kvalitet och förnyelse,

2. stödja forskarinitierad forskning,

3. initiera och stödja mång- och tvärvetenskapliga
forskningssatsningar,

4. samverka nationellt och internationellt med andra
myndigheter och organisationer som bedriver och finansierar
forskning,

5. i samverkan med universitet och högskolor medverka till att
skapa goda forskningsmiljöer och därvid främja en prioritering
av forskningsinriktningarna,

6. långsiktigt planera tillgången till infrastruktur för
forskning,

7. främja det svenska deltagandet i Europeiska unionens
ramprogram för forskning och teknisk utveckling,

8. främja och ta initiativ till internationellt
forskningssamarbete och erfarenhetsutbyte,

9. nationellt ansvara för övergripande information om forskning
och forskningsresultat,

10. ta initiativ till att etiska frågor uppmärksammas vid
forskning och förmedla information om forskningsetiska frågor,

11. främja jämställdhet mellan kvinnor och män inom sitt
verksamhetsområde,

12. främja forskares rörlighet, och

13. svara för utbildning av ledamöter och ersättare i Centrala
etikprövningsnämnden och de regionala etikprövningsnämnderna.

2 § Vetenskapsrådet ska särskilt

1. fördela medel till forskning,

2. fördela medel till dyrbar vetenskaplig utrustning,
nationella forskningsanläggningar, internationella åtaganden
och högpresterande datorsystem,

3. utvärdera forskning och bedöma forskningen och dess
vetenskapliga kvalitet och betydelse,

4. följa utvecklingen av svensk och internationell forskning,

5. ansvara för kommunikationssystemet Swedish University
Computer Network (SUNET) och beakta de intressen som
forskningen och andra berörda har,

6. genomföra forskningspolitiska analyser och ge regeringen råd
i forskningspolitiska frågor, och

7. bedriva långsiktig planering av polarforskning.

Ledning

3 § Vetenskapsrådet leds av en styrelse.

4 § Styrelsen ska bestå av högst tretton ledamöter.

5 § Om ett ärende är så brådskande att styrelsen inte hinner
sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom
kontakter mellan ordföranden och minst så många ledamöter som
behövs för beslutförhet, däribland minst en ledamot som har
utsetts av regeringen.

Om inte heller detta hinns med eller är lämpligt, får
ordföranden ensam avgöra ärendet. Ett sådant beslut ska anmälas
vid nästa sammanträde med styrelsen.

Organisation

6 § Av 5 § förordningen (2007:1068) med instruktion för
Centrala etikprövningsnämnden framgår att Vetenskapsrådet ska
upplåta lokaler och svara för att kansligöromål, föredragning
av ärenden och därmed sammanhängande uppgifter utförs.

Särskilda beslutsorgan

Allmänna bestämmelser

7 § Inom Vetenskapsrådet finns det följande särskilda
beslutsorgan:

– Ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap, som ansvarar
för humaniora inklusive det konstnärliga området och
konstnärligt utvecklingsarbete, samhällsvetenskap,
religionsvetenskap och rättsvetenskap,

– Ämnesrådet för medicin, som ansvarar för medicin inklusive
vårdvetenskap, odontologi och farmaci,

– Ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap, som
ansvarar för naturvetenskap, matematik och teknikvetenskap,

– Utbildningsvetenskapliga kommittén, som har till ansvar att
främja och stödja utbildningsvetenskaplig forskning av högsta
kvalitet, och

– de ytterligare särskilda beslutsorgan som styrelsen för
Vetenskapsrådet beslutar.

8 § Ämnesråden, Utbildningsvetenskapliga kommittén och andra
särskilda beslutsorgan ansvarar för sina beslut och sin
verksamhet inför Vetenskapsrådets styrelse.

Ämnesråden

9 § Varje ämnesråd ska inom sitt verksamhetsområde fördela
medel till forskning med beaktande av Vetenskapsrådets beslut i
principiella och strategiska frågor.

10 § Varje ämnesråd ska på begäran av Vetenskapsrådet upprätta
underlag till myndighetens beslut i principiella och
strategiska frågor och får på eget initiativ väcka sådana
frågor hos myndigheten.

11 § Varje ämnesråd ska bestå av en ordförande och tio andra
ledamöter.

12 § För varje ämnesråd ska det finnas en huvudsekreterare med
hög vetenskaplig kompetens som ska ha vetenskapligt ansvar för
ämnesrådets verksamhet. Huvudsekreteraren är föredragande i
ämnesrådet.

13 § Ett ämnesråd är beslutfört när ordförande och minst
hälften av de andra ledamöterna är närvarande. Personliga
ersättare har rätt att närvara vid sammanträde med ämnesrådet,
även om de inte har kallats in i någon ledamots ställe. De får
i sådana fall delta i överläggningarna men inte i besluten.

14 § Om ett ärende är så brådskande att ämnesrådet inte hinner
sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom
kontakter mellan ordföranden och minst så många ledamöter som
behövs för beslutförhet, däribland minst en ledamot som har
utsetts av regeringen.

Utbildningsvetenskapliga kommittén

15 § Utbildningsvetenskapliga kommittén ska inom sitt
verksamhetsområde, med beaktande av Vetenskapsrådets beslut i
principiella och strategiska frågor, fördela medel till
forskning och utbildning på forskarnivå som bedrivs i
anslutning till lärarutbildning och som svarar mot behoven inom
lärarutbildningen och den pedagogiska yrkesverksamheten.

16 § Utbildningsvetenskapliga kommittén ska på begäran av
Vetenskapsrådet upprätta underlag till myndighetens beslut i
principiella och strategiska frågor och får på eget initiativ
väcka sådana frågor till myndigheten.

17 § Utbildningsvetenskapliga kommittén ska bestå av en
ordförande och det antal andra ledamöter som Vetenskapsrådet
bestämmer. Vetenskapsrådet ska utse ordföranden och de andra
ledamöterna. Flertalet av ledamöterna ska vara forskare.

Anställningar och uppdrag

18 § Generaldirektören är myndighetschef.

19 § Regeringen utser fyra av styrelsens ledamöter, däribland
ordföranden. Åtta ledamöter utses genom val enligt förordningen
(2002:1018) om elektorsförsamling vid forskningsråd. Styrelsen
utser vice ordförande inom sig.

Ordföranden och övriga ledamöter, utom generaldirektören, utses
för tre år. Ingen får utses till ledamot för mer än två
mandatperioder i följd.

Om det uppstår en vakans för en ledamot som utses genom ett
elektorsval, utser regeringen en ny ledamot för återstående
delen av mandatperioden efter förslag av styrelsen.

20 § Sju av ämnesrådens ledamöter ska utses genom val enligt
förordningen (2002:1018) om elektorsförsamling vid
forskningsråd och fyra ledamöter, däribland ordföranden, ska
utses av regeringen. Ämnesrådet utser en vice ordförande inom
sig.

För varje ledamot utom ordföranden ska det finnas en personlig
ersättare. Personliga ersättare ska utses på samma sätt som de
ordinarie ledamöter de ersätter.

21 § Ordföranden och övriga ledamöter samt personliga ersättare
utses för tre år. En person får inte utses till ledamot eller
ersättare för mer än två mandatperioder i följd.

Om det uppstår en vakans för en ledamot eller personlig
ersättare som utses genom ett elektorsval, utses en ny ledamot
eller ersättare för återstående delen av mandatperioden av
regeringen efter förslag av Vetenskapsrådet.

22 § Huvudsekreterarna vid ämnesråden anställs av
Vetenskapsrådet efter samråd med respektive ämnesråd.
Huvudsekreteraren anställs för en bestämd tid och den
sammanlagda anställningstiden får överstiga sex år bara om det
finns särskilda skäl.

Övrig personal anställs av Vetenskapsrådet.

Anställningar som professor, forskare och forskarassistent
beslutas enligt förordningen (2000:1472) om anställningar
beslutade av forskningsråd.

Medelsfördelning

23 § Beslut om att bevilja medel får avse högst sex år.

Vetenskapsrådet eller ett särskilt beslutsorgan ska vid beslut
om att bevilja medel ange vem eller vilka som är mottagare av
medlen och därmed ansvarar för att medlen används enligt de
villkor som ställs upp.

Vetenskaprådet eller ett särskilt beslutsorgan som har beviljat
medel, får besluta att medlen inte längre ska betalas, om den
verksamhet som medlen avser inte längre uppfyller de krav som
ställts upp. En upplysning om detta ska tas in i beslutet att
bevilja medel.

24 § Vetenskapsrådet får, efter samråd med de myndigheter som
förvaltar medel som Vetenskapsrådet eller ett särskilt
beslutsorgan har anvisat, meddela föreskrifter om

1. vilka uppgifter som ska lämnas vid ansökan om medel,

2. villkoren för disposition och redovisning av medlen, och

3. skyldigheten för mottagaren att till Vetenskapsrådet lämna
en redogörelse för den verksamhet för vilken medlen betalas.

Personalansvarsnämnd

25 § Vid Vetenskapsrådet ska det finnas en
personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

26 § Vetenskapsrådet ska tillämpa förordningen (2002:1018) om
elektorsförsamling vid forskningsråd och
personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Överklagande

27 § Beslut i ärenden om fördelning av medel får inte
överklagas.