Lag (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift

SFS nr
2007:1398
Departement/myndighet
Finansdepartementet S1
Utfärdad
2007-12-18
Ändring införd
t.o.m. SFS 2012:743

Avgiftsplikt

1 § Fastighetsavgift ska, i den utsträckning som framgår av 3
och 3 a §§, betalas för sådana fastigheter som vid
fastighetstaxeringen betecknas som småhusenhet,
ägarlägenhetsenhet, hyreshusenhet eller lantbruksenhet om det
på lantbruksenheten finns vad som vid fastighetstaxeringen
betecknas som småhus eller tomtmark för småhus. Avgift ska
inte betalas för fastighet som året före det kalenderår då
beslutet om slutlig skatt ska fattas inte varit
avgiftspliktig enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152).
Lag (2011:1422).

Avgiftsskyldighet

2 § Fastighetsavgift ska betalas för kalenderåret av den som
vid ingången av kalenderåret är ägare till fastigheten eller
enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska
anses som ägare.

Avgiftens storlek

3 § Fastighetsavgiften per kalenderår är för år 2008

a) för sådan del av småhusenhet som avser småhus som är uppfört
samt värderingsenhet för tillhörande tomtmark inom samma
taxeringsenhet 6 000 kronor per sådant småhus, dock högst 0,75
procent av byggnadsvärdet och markvärdet,

b) för småhus på lantbruksenhet som är uppfört samt
värderingsenhet för tillhörande tomtmark inom samma
taxeringsenhet 6 000 kronor per sådant småhus, dock högst 0,75
procent av bostadsbyggnadsvärdet och tomtmarksvärdet,

c) för sådan del av hyreshusenhet som avser värderingsenhet för
bostäder som är uppförda samt värderingsenhet för tillhörande
tomtmark inom samma taxeringsenhet 1 027 kronor per
bostadslägenhet, dock högst 0,3 procent av taxeringsvärdet för
dessa värderingsenheter,

d) för värderingsenhet för ägarlägenhet som är uppförd samt
värderingsenhet för tillhörande tomtmark inom samma
taxeringsenhet 6 000 kronor per sådan värderingsenhet för
ägarlägenhet, dock högst 0,75 procent av taxeringsvärdet för
dessa värderingsenheter.

För år 2009 och senare kalenderår uppgår fastighetsavgiften per
småhus, fastighetsavgiften per bostadslägenhet och
fastighetsavgiften per värderingsenhet för ägarlägenhet till
fastighetsavgiften för år 2008 ökad eller minskad med ett
belopp motsvarande inkomstbasbeloppets förändring mellan år
2008 och det aktuella kalenderåret uttryckt i procent med två
decimaler. Avgiften uttrycks i hela krontal så att öretal
faller bort.

Med inkomstbasbelopp avses inkomstbasbeloppet enligt 58 kap. 26
och 27 §§ socialförsäkringsbalken. Lag (2012:743).

3 a § Fastighetsavgiften per kalenderår är för småhus som är
uppfört och till vilket det hör tomtmark som inte ingår i
samma taxeringsenhet hälften av avgiften per småhus enligt
3 §, dock högst 0,75 procent av taxeringsvärdet för
byggnaden.

Fastighetsavgiften per kalenderår är för värderingsenhet för
tomtmark som hör till småhus som är uppfört och som inte
ingår i samma taxeringsenhet hälften av avgiften per småhus
enligt 3 §, dock högst 0,75 procent av taxeringsvärdet för
tomtmarken. Lag (2009:1410).

4 § Med bostadslägenhet avses i 3 § första stycket c en sådan
lägenhet som är avsedd att helt eller till en inte oväsentlig
del användas som bostad.

5 § Om det på en värderingsenhet för tomtmark finns ett eller
flera småhus som är uppförda och ett eller flera småhus som
är under uppförande, ska vid tillämpningen av 3 § tomtmarken
anses höra till det eller de småhus som är uppförda.
Lag (2009:1410).

6 § Om det beräknade värdeåret för en sådan byggnad på en
fastighet som innehåller bostäder är året före det
fastighetstaxeringsår som föregått det kalenderår då beslutet
om slutlig skatt ska fattas, tas ingen fastighetsavgift ut för
byggnaden och tillhörande tomtmark för det
fastighetstaxeringsåret och de fjorton följande kalenderåren.
Detsamma gäller färdigställd eller ombyggd sådan byggnad, för
vilken värdeår inte har bestämts vid ny fastighetstaxering, men
som skulle ha åsatts ett värdeår motsvarande året före det
fastighetstaxeringsår som föregått det kalenderår då beslutet
om slutlig skatt ska fattas, om ny fastighetstaxering då hade
företagits.

Om det på en värderingsenhet för tomtmark finns flera
värderingsenheter för småhus som är uppförda ska tomtmarken
anses höra till det eller de småhus som fastighetsavgiften
inte har minskats för eller, om avgiften har minskats för
samtliga småhus, det eller de småhus som har lägst grad av
minskning. Lag (2012:743).

7 § För fastighet som avses i 2 kap. 13 § inkomstskattelagen
(1999:1229) ska fastighetens andel av taxeringsvärdet på annan
samfällighet än sådan som avses i 6 kap. 6 § första stycket
nämnda lag räknas in i underlaget för fastighetsavgiften om
samfälligheten utgör en särskild taxeringsenhet.

Om fastighetsavgift och fastighetsskatt ska beräknas för skilda
delar av fastigheten, ska taxeringsvärdet när det används som
underlag för beräkningen av fastighetsavgiften utgöras av den
del av värdet som hör till respektive fastighetsdel.

Övriga bestämmelser

8 § Termer och uttryck som används i denna lag har samma
betydelse och tillämpningsområden som i
fastighetstaxeringslagen (1979:1152) och inkomstskattelagen
(1999:1229).

9 § Bestämmelser om förfarandet vid uttag av fastighetsavgift
finns i skatteförfarandelagen (2011:1244). Lag (2011:1422).

10 § Har upphävts genom lag (2011:1422).

11 § I fråga om fastighetsavgift enligt denna lag gäller vad
som föreskrivs om skatt i skattebrottslagen (1971:69).
Lag (2011:1422).

Övergångsbestämmelser

2007:1398

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008 och tillämpas
första gången vid 2009 års taxering.

2. Vid tillämpning av 6 § första stycket ska den som för
kalenderåret 2007 är berättigad till hel eller halv minskning
av fastighetsskatt enligt 3 § andra stycket lagen (1984:1052)
om statlig fastighetsskatt i dess lydelse före den 1 januari
2008, och som skulle ha varit berättigad till fortsatt
minskning för kalenderåret 2008, vara berättigad till hel eller
halv minskning av den kommunala fastighetsavgiften enligt vad
som skulle ha gällt i fråga om minskning av fastighetsskatt
enligt sistnämnda paragraf.

3. Den som är skyldig att betala fastighetsavgift för en sådan
fastighet eller del av fastighet som avses i 3 § första stycket
c ska senast den 30 juni 2008 lämna uppgift till Skatteverket
om antalet bostadslägenheter per värderingsenhet på denna
fastighet eller del av fastighet. 20 kap. 2 § tredje stycket
fastighetstaxeringslagen (1979:1152) tillämpas på motsvarande
sätt i fråga om detta uppgiftslämnande.

2009:108

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2009 och tillämpas första gången vid
2010 års taxering.

2009:1410

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010 och tillämpas
första gången vid 2011 års taxering.

2011:1422

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2. Lagen tillämpas vid beslut om slutlig skatt för
beskattningsår som börjar efter den 31 januari 2012. Lagen
tillämpas även vid beslut om slutlig skatt för förlängda
räkenskapsår som avslutas efter utgången av 2012 och för
förkortade räkenskapsår som både påbörjas och avslutas under
2012.

2012:743

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

2. Bestämmelserna i 3 § tillämpas i sin nya lydelse första
gången på fastighetsavgift för kalenderåret 2013.

3. Bestämmelserna i 6 § tillämpas i sin nya lydelse på
byggnader med beräknat värdeår 2012 eller senare.