Förordning (2007:14) om förvaltning av EU:s strukturfonder

SFS nr
2007:14
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2007-01-18
Författningen har upphävts genom
SFS 2014:1383
Upphävd
2015-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:492

Allmänna bestämmelser

1 § Denna förordning gäller förvaltningen av EU:s
strukturfonder för att genomföra program inom målet regional
konkurrenskraft och sysselsättning och målet europeiskt
territoriellt samarbete. Förordningen innehåller bestämmelser
som kompletterar

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1080/2006
av den 5 juli 2006 om Europeiska regionala utvecklingsfonden
och om upphävande av förordning (EG) nr 1783/1999,

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1081/2006
av den 5 juli 2006 om Europeiska socialfonden och om
upphävande av förordning (EG) nr 1784/1999,

3. rådets förordning (EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om
allmänna bestämmelser för Europeiska regionala
utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och
Sammanhållningsfonden samt om upphävande av förordning (EG)
nr 1260/1999,

4. kommissionens förordning (EG) nr 1828/2006 av den 8
december 2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets
förordning (EG) nr 1083/2006 om allmänna bestämmelser för
Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska
socialfonden och Sammanhållningsfonden och för
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1080/2006 om
Europeiska regionala utvecklingsfonden,

5. lagen (2007:459) om strukturfondspartnerskap, och

6. förordningen (2009:982) om statligt stöd inom det
nationella strukturfondsprogrammet för regional
konkurrenskraft och sysselsättning. Förordning (2010:492).

2 § Begreppen attesterande myndighet, övervakningskommitté,
revisionsmyndighet och operativt program har i denna förordning
samma betydelse som i Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 1080/2006 och rådets förordning (EG) nr 1083/2006.
Begreppet förvaltande myndighet har i denna förordning samma
betydelse som begreppet förvaltningsmyndighet i rådets
förordning (EG) nr 1083/2006. Förordning (2007:676).

3 § I denna förordning betyder

1. regionala strukturfondsprogram: regionala
strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och
sysselsättning,

2. nationellt strukturfondsprogram: det nationella
strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och
sysselsättning,

3. territoriella program: strukturfondsprogram för europeiskt
territoriellt samarbete.

Organisationsfrågor

Regionala strukturfondsprogram

4 § Tillväxtverket är förvaltande och attesterande myndighet
för de regionala strukturfondsprogrammen.

Frågor om stöd prövas av Tillväxtverket.

I en ansökan om stöd skall sökanden ange hur annan offentlig
medfinansiering har ordnats. Förordning (2009:159).

Nationellt strukturfondsprogram

5 § Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige är förvaltande
och attesterande myndighet för det nationella
strukturfondsprogrammet.

Frågor om stöd prövas av Rådet för Europeiska socialfonden i
Sverige.

I en ansökan om stöd skall sökanden ange hur annan offentlig
medfinansiering än sådan som beslutas av Rådet för Europeiska
socialfonden i Sverige har ordnats.

Territoriella program

6 § I fråga om vilken myndighet som är förvaltande och
attesterande myndighet för territoriella program gäller
följande.

Program Förvaltande och attesterande myndighet

Botnia-Atlantica Länsstyrelsen i Västerbottens län

Nord Länsstyrelsen i Norrbottens län

Norra Periferin Länsstyrelsen i Västerbottens län

Sverige-Norge Länsstyrelsen i Jämtlands län

Öresund-Kattegatt-
Skagerrak Tillväxtverket
Förordning (2009:159).

7 § Frågor om stöd prövas av den förvaltande myndigheten för
programmet.

Övervakningskommittéer

8 § För varje program skall det finnas en övervakningskommitté.
Följande regionala strukturfondsprogram har gemensamma
övervakningskommittéer:

1. Övre Norrland och Mellersta Norrland,

2. Norra Mellansverige, Östra Mellansverige och Stockholm, och

3. Västsverige, Småland och öarna samt Skåne-Blekinge.

För beslut av en övervakningskommitté krävs enhällighet.

Ordförande i en övervakningskommitté utses av regeringen.
Ledamöter och ersättare utses av Regeringskansliet för bestämd
tid.

Andra och tredje styckena gäller inte territoriella program.
Förordning (2007:676).

Revisionsmyndighet

8 a § Ekonomistyrningsverket är revisionsmyndighet för samtliga
strukturfondsprogram. Revisionsmyndighetens uppgifter framgår
av rådets förordning (EG) nr 1083/2006. Förordning (2007:676).

Ekonomistyrningsverket skall härutöver

1. säkerställa att substansgranskningar som avses i artikel
62.1 b i rådets förordning (EG) nr 1083/2006 genomförs för de
territoriella program där förvaltningsmyndigheten är placerad i
Sverige, och

2. företräda Sverige i den grupp av revisorer som avses i
artikel 14.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
1080/2006 för de territoriella program där
förvaltningsmyndigheten inte är placerad i Sverige.
Förordning (2007:676).

Handläggning av stödärenden

9 § En ansökan om stöd skall ges in till den förvaltande
myndigheten eller, om ansökan avser stöd från ett territoriellt
program, till ett gemensamt tekniskt sekretariat för det
berörda programmet.

10 § Den förvaltande myndigheten ska kontrollera att ansökan
avser stöd som är förenligt med det berörda
strukturfondsprogrammet samt med tillämpliga nationella och
unionsrättsliga bestämmelser.

I fråga om godkända ansökningar inom ramen för de regionala
strukturfondsprogrammen och det nationella
strukturfondsprogrammet ska den förvaltande myndigheten sedan
föredra sina beslutsunderlag inför
strukturfondspartnerskapet. Partnerskapet avger därefter
yttrande enligt vad som närmare framgår av lagen (2007:459)
om strukturfondspartnerskap. Förordning (2010:492).

10 a § Strukturfondspartnerskapets yttrande kräver enhällighet.

Strukturfondspartnerskapet får yttra sig om ansökningarna när
ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är
närvarande.

Yttrandet skall innehålla motiveringar avseende varje enskild
ansökan. Förordning (2007:676).

11 § Den förvaltande myndighetens beslut om stöd skall
innehålla en upplysning om vilka förutsättningar som gäller för
beslutet och om vilka utgifter som är stödberättigande.
Förordning (2007:676).

Utbetalning av stöd

Inledande bestämmelser

12 § Stöd får betalas ut endast om utgifterna är
stödberättigande och det kan styrkas att dessa faktiskt har
betalats. I annat fall ska den förvaltande myndigheten
besluta att inte betala ut motsvarande del av stödet.
Förordning (2009:900).

13 § Allmänna bestämmelser om stödberättigande utgifter finns
i

1. artikel 7 och 13 i Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1080/2006,

2. artikel 11 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 1081/2006,

3. artikel 56 i rådets förordning (EG) nr 1083/2006, och

4. artikel 48–53 i kommissionens förordning (EG) nr
1828/2006.

Bestämmelserna i 15–25 §§ tillämpas inte om något annat
följer av de bestämmelser som anges i första stycket.
Förordning (2009:900).

Förskott

14 § Den förvaltande myndigheten får, om det finns särskilda
skäl och efter prövning av projektets ekonomiska bärkraft,
besluta om förskott på stödet.

Förskott får lämnas till en stödmottagare som är en ideell
förening, en ekonomisk förening i form av ett lokalt
kooperativ, en allmännyttig stiftelse eller en lokal
utvecklingsgrupp som drivs av stödmottagaren. I fråga om
projekt inom det nationella strukturfondsprogrammet får
förskott även lämnas till en stödmottagare som är ett
aktiebolag, om bolaget helt ägs av en ideell förening.

Förskott får lämnas med högst hälften av det beviljade stödet,
dock högst 250 000 kronor.

Stödberättigande utgifter

Huvudregler

15 § Direkta utgifter är stödberättigande om de

1. har uppkommit för och är nödvändiga för projektets
genomförande,

2. har uppkommit under den projektperiod som den förvaltande
myndigheten har fastställt,

3. har bokförts i enlighet med gällande bokföringsregler,

4. kan styrkas av stödmottagaren genom kopior av fakturor,
bokföringsunderlag eller andra handlingar ur dennes
redovisning, och

5. har uppkommit efter offentlig upphandling eller, om
upphandling inte krävs, på i övrigt affärsmässiga villkor.

Den förvaltande myndigheten får meddela föreskrifter om
undantag från kravet i punkten 4 enligt vad som närmare
framgår av artikel 7.4 i Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1080/2006 och artikel 11 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1081/2006.
Förordning (2009:900).

16 § Indirekta utgifter är stödberättigande om stödmottagaren
kan

1. styrka att utgifterna uppkommit i direkt samband med de
stödberättigande direkta utgifter som går att hänföra till
projektet,

2. styrka att utgifterna fördelas proportionellt enligt en
dokumenterad och skälig metod som bestämts på förhand, och

3. styrka utgifterna genom kopior av fakturor,
bokföringsunderlag eller andra handlingar ur sin redovisning.

Den förvaltande myndigheten får meddela föreskrifter om
undantag från kravet i punkten 3 enligt vad som närmare
framgår av artikel 7.4 i Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1080/2006 och artikel 11 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1081/2006.

Stödet för indirekta utgifter får uppgå till högst 20 procent
av de stödberättigande direkta utgifterna.
Förordning (2009:900).

17 § Följande utgifter är inte stödberättigande:

1. avgifter för finansiella transaktioner, växlingsavgifter,
ränta och andra rent finansiella utgifter,

2. böter, straffavgifter eller rättegångskostnader, och

3. utgifter för underleverantörskontrakt, om

a) anlitande av en underleverantör ökar kostnaden för projektet
utan att tillföra något motsvarande värde eller

b) utgiften för underleverantören beräknats med en procentuell
andel av totalkostnaden för projektet, om inte en sådan
betalning kan motiveras av stödmottagaren med hänvisning till
det verkliga värdet på det utförda arbetet eller den
tillhandahållna tjänsten.

18 § Stödet skall minskas med de intäkter som projektet medför.
Någon minskning skall dock inte ske om intäkterna avser bidrag
eller löner som betalats ut av tredje man till förmån för
deltagarna i ett projekt och stödmottagaren kan visa att
intäkterna inte är avsedda för stödmottagaren.

Som intäkter räknas

1. inkomster från försäljning, uthyrning, tjänster,
anmälningsavgifter eller andra liknande inkomster genererade
genom projektet, och

2. inkomster i annat än pengar.

Intäkter i eller genom ett projekt skall löpande redovisas av
stödmottagaren.

Ytterligare bestämmelser för vissa utgifter

19 § Bidrag i annat än pengar utgör stödberättigande utgifter
endast om bidraget består i tillhandahållande av fastigheter,
lokaler, utrustning, material, forskning eller förvärvsarbete.

20 § Utgifter för köp av begagnad utrustning är
stödberättigande endast om stödmottagaren styrker att
utrustningen inte förvärvats med bidrag från offentliga medel.
Priset för den begagnade utrustningen får inte överstiga
marknadsvärdet och måste vara lägre än kostnaden för
motsvarande ny utrustning samt ha minst de tekniska egenskaper
som behövs för insatsen.

21 § Utgifter för köp av obebyggda fastigheter är
stödberättigande endast om

1. utgifterna utgör högst tio procent av de totala
stödberättigande utgifterna,

2. det finns en direkt koppling mellan köpet och syftet med
projektet, och

3. stödmottagaren styrker att inköpspriset inte överstiger
marknadsvärdet.

Utgifter för köp av obebyggda fastigheter för
miljöskyddsinsatser är stödberättigande endast om köpet
dessförinnan har godkänts av den förvaltande myndigheten.
Fastigheten skall användas för det avsedda ändamålet under den
tidsrymd som fastställs i godkännandet. Fastigheten får inte
användas för jordbruk.

22 § Utgifter för köp av bebyggda fastigheter är, utöver vad
som anges i 21 §, stödberättigande endast om

1. det finns en direkt koppling mellan köpet och syftet med
projektet,

2. det för byggnaden under de senaste tio åren inte har
beviljats nationella bidrag eller unionsbidrag, och

3. stödmottagaren styrker att priset inte överstiger
marknadsvärdet. Förordning (2010:492).

23 § Inbetalningar till riskkapitalfonder, lånefonder och
garantifonder skall anses utgöra faktiskt betalda utgifter.

24 § Leasingavgifter är stödberättigande upp till
marknadsvärdet för tillgången.

25 § Utgifter enligt 20-23 §§ är inte stödberättigande i
projekt inom det nationella strukturfondsprogrammet.

Upphävande av beslut och återbetalningsskyldighet m.m.

26 § Om beslut om stöd har fattats på grund av oriktig,
vilseledande eller ofullständig uppgift från sökanden eller om
denne brutit mot de villkor som gäller för stödet, får den
myndighet som prövar frågan om stöd upphäva beslutet helt eller
delvis.

27 § Om ett stödbeslut upphävs sedan stöd har betalats ut
till följd av beslutet, eller om en stödmottagare i övrigt
har tagit emot stöd i strid med ett stödbeslut,
unionsreglerna eller det operativa programmet, är
stödmottagaren återbetalningsskyldig för beloppet. Den
förvaltande myndigheten får kräva att stödet betalas tillbaka
helt eller delvis. Återbetalning får krävas inom tio år från
det att beloppet betalades ut. Förordning (2010:492).

28 § Om stödmottagaren inte är berättigad till ett stödbelopp
och detta skall återbetalas, skall ränta tas ut enligt
räntelagen (1975:635).

Den myndighet som har beslutat om återkrav får sätta ned
räntekravet om det finns särskilda skäl.

28 a § Är någon återbetalningsskyldig enligt 27 § eller
skyldig att betala ränta enligt 28 § får annat stöd enligt
denna förordning kvittas mot skulden. Förordning (2009:900).

Kontroller i de territoriella programmen

29 § I fråga om vilken myndighet som är ansvarig för kontroller
enligt artikel 16 i Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 1080/2006 gäller följande.

Program Ansvarig myndighet

Botnia-Atlantica Länsstyrelsen i Västerbottens län

Nord Länsstyrelsen i Norrbottens län

Norra Periferin Länsstyrelsen i Västerbottens län

Sverige-Norge Länsstyrelsen i Jämtlands län

Öresund-Kattegatt-
Skagerrak Tillväxtverket

För de territoriella program där den förvaltande myndigheten
inte är placerad i Sverige skall sådana kontroller utföras av
Tillväxtverket. Förordning (2009:159).

Rapportering av oegentligheter

30 § För de regionala strukturfondsprogrammen och det
nationella strukturfondsprogrammet ska den förvaltande
myndigheten för respektive program ansvara för rapporteringen
av oegentligheter i enlighet med kommissionens förordning
(EG) nr 1828/2006. För de territoriella programmen ska den
myndighet som är ansvarig för kontroller enligt 29 § också
svara för rapporteringen av oegentligheter på svenskt
territorium.

En underrättelse om innehållet i rapporteringen ska sändas
till Ekobrottsmyndigheten och Ekonomistyrningsverket. I fråga
om sådana territoriella program där den förvaltande
myndigheten inte är placerad i Sverige ska en sådan
underrättelse i stället sändas till den förvaltande och den
attesterande myndigheten. Förordning (2009:900).

Överklagande

31 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser
om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut
än den förvaltande myndighetens beslut att inte betala ut
stöd enligt 12 §, att upphäva beslut om stöd enligt 26 § och
att kvitta stöd enligt 28 a § får dock inte överklagas.
Förordning (2009:900).

Närmare föreskrifter

32 § En förvaltande myndighet får inom sitt ansvarsområde
meddela de närmare föreskrifter som behövs för verkställigheten
av denna förordning.

Övergångsbestämmelser

2007:14

1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2007.

2. Genom förordningen upphävs förordningen (1999:1424) om
förvaltning av EG:s strukturfonder. Äldre föreskrifter gäller
fortfarande för ärenden som avser programperioden 2000–2006
och för att avsluta denna programperiod. Uppdraget i 21 a §
andra stycket att utfärda avslutsdeklarationer för mål 1 och
2 samt för gemenskapsinitiativen Interreg III A Kvarken–
MittSkandia, Interreg III A Sverige-Norge, Interreg III B
Norra periferin, Leader+ och Urban II liksom för strukturstöd
till fiskerinäringen utanför mål 1 ska dock utföras av
Ekonomistyrningsverket. Förordning (2009:900).