Lag (2007:1413) om utbetalning till kommuner av fastighetsavgiftsmedel 2008-2010

SFS nr
2007:1413
Departement/myndighet
Finansdepartementet BA
Utfärdad
2007-12-18
Ändring införd
t.o.m. SFS 2009:1411

1 § En kommun har rätt att varje år under tiden 2008-2010 av
staten uppbära fastighetsavgiftsmedel med ett belopp som
bestäms enligt denna lag.

2 § Ett totalt schablonbelopp avseende den sammanlagda
fastighetsavgiften för 2008 ska fastställas av regeringen.
Regeringen ska även fastställa ett totalt schablonbelopp
avseende den sammanlagda tillkommande fastighetsavgiften för
2010. Skatteverket beslutar om fördelningen till kommunerna
med ett enhetligt belopp per invånare den 1 november 2007.

Utbetalning ska göras av Skatteverket på det sätt som närmare
föreskrivs i 4 § fjärde stycket lagen (1965:269) med
särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets
utdebitering av skatt, m.m. Lag (2009:1411).

3 § Skatteverkets beslut enligt 2 § får överklagas hos
regeringen.