Förordning (2007:1435) om statsbidrag till internationellt utbyte och samarbete på litteraturområdet

SFS nr
2007:1435
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
2007-12-19
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1523

Inledande bestämmelse

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag
till internationellt utbyte och samarbete på litteraturområdet.

Statsbidrag lämnas i mån av tillgång på medel.

Ändamålet med statsbidraget

2 § Ändamålet med statsbidraget är att främja internationell
spridning av svensk litteratur och svensk dramatik av hög
kvalitet samt att främja internationella utbyten på dessa
områden.

Definitioner

3 § I denna förordning avses med

svensk litteratur: litteratur som är skriven på svenska språket
eller på något av de nationella minoritetsspråken och som är
utgiven i Sverige,

svensk dramatik: dramatik som är skriven på svenska språket,
och dramatik som är skriven på något av de nationella
minoritetsspråken och framförd i Sverige.

Villkor för statsbidrag

4 § Statsbidrag får ges till

1. förlag eller teatrar för översättning av svensk litteratur
eller svensk dramatik till ett annat språk än originalspråket
och för produktionskostnader i samband med översättningen av
särskilt kostsamma verk, och

2. anordnare av evenemang eller presentationer för
internationell spridning av svensk litteratur och svensk
dramatik samt för internationella utbyten.

Sökanden ska bedriva näringsverksamhet.
Förordning (2014:1523).

5 § Bidrag enligt 4 § lämnas som ett stöd av mindre betydelse
enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18
december 2013 om tilllämpningen av artiklarna 107 och 108 i
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av
mindre betydelse, i den ursprungliga lydelsen, och får endast
lämnas med de begränsningar som följer av förordningen samt
av 18–20 §§ förordningen (1988:764) om statligt stöd för
näringslivet. Förordning (2014:1523).

6 § Statsbidrag får även ges till

1. författare till svensk litteratur och svensk dramatik,

2. författare stadigvarande bosatt i Sverige, och

3. översättare av litteratur och dramatik till eller från
svenska språket

för deltagande i internationellt utbyte på litteraturområdet.

Statsbidrag får vidare ges till översättare för
provöversättning av svensk litteratur eller svensk dramatik
till ett annat språk än originalspråket.

Med författare likställs illustratör, bildkonstnär och fotograf
när det gäller litteratur som till väsentlig del innehåller
illustrationer, bildkonst eller fotografier.

Ärendenas handläggning

7 § Statens kulturråd prövar frågor om statsbidrag enligt
denna förordning. Förordning (2013:1136).

Redovisning

8 § Den som har beviljats statsbidrag enligt denna förordning
ska till Statens kulturråd redovisa hur medlen har använts.
Förordning (2013:1136).

Återbetalning

9 § Statens kulturråd får besluta att helt eller delvis kräva
tillbaka ett statsbidrag om

1. mottagaren av statsbidraget genom att lämna oriktiga
uppgifter eller på annat sätt har förorsakat att bidraget har
lämnats felaktigt eller med för högt belopp,

2. statsbidraget av något annat skäl än vad som sägs i 1 har
lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren
borde ha insett detta,

3. statsbidraget inte används för det ändamål det har
beviljats för,

4. den som har mottagit statsbidraget inte lämnar sådan
redovisning som avses i 8 §, eller

5. villkor i beslutet inte har följts.
Förordning (2013:1136).

Bemyndigande

10 § Statens kulturråd får meddela föreskrifter om
verkställigheten av denna förordning. Förordning (2013:1136).

Överklagande

11 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Övergångsbestämmelser

2007:1435

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2008. Bidrag
enligt förordningen lämnas dock för tid från och med den 1
januari 2008.