Förordning (2007:1438) om statsbidrag till försvarshistoriska museiverksamheter

SFS nr
2007:1438
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
2007-12-19
Författningen har upphävts genom
SFS 2013:1007
Upphävd
2014-01-01

Inledande bestämmelse

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag
till museiverksamheter med försvarshistorisk inriktning.

Statsbidrag lämnas i mån av tillgång på medel.

Villkor för statsbidrag

2 § Statsbidrag får ges till verksamheter som regeringen, på
förslag av Statens maritima museer och Statens
försvarshistoriska museer, har förklarat berättigade till
sådant stöd.

3 § Statsbidrag får lämnas för drifts-, verksamhetsutvecklings-
och förrådskostnader.

Ärendenas handläggning

4 § För statsbidrag till verksamhet med sjöförsvarshistorisk
inriktning ska ansökan göras hos Statens maritima museer.
Ansökan om statsbidrag till övriga verksamheter ska göras hos
Statens försvarshistoriska museer.

5 § Statens maritima museer beslutar om statsbidrag till
verksamheter med sjöförsvarshistorisk inriktning.

Statens försvarshistoriska museer beslutar om statsbidrag till
övriga verksamheter.

Myndigheterna ska samråda innan beslut fattas.

Redovisning

6 § De verksamheter som har fått statsbidrag ska redovisa hur
medlen har använts till den myndighet som beslutat om bidraget.

Återbetalning

7 § Statsbidrag får helt eller delvis krävas tillbaka om

1. mottagaren av statsbidraget genom att lämna oriktiga
uppgifter eller på annat sätt har förorsakat att bidraget har
lämnats felaktigt eller med för högt belopp,

2. statsbidraget av något annat skäl än vad som sägs i 1 har
lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren
borde ha insett detta,

3. statsbidraget inte används för det ändamål det har
beviljats,

4. den som har mottagit statsbidraget inte lämnar sådan
redovisning som avses i 6 §, eller

5. villkor i beslutet inte har följts.

Bemyndigande

8 § Statens maritima museer och Statens försvarshistoriska
museer får för sin bidragsgivning meddela de föreskrifter som
behövs för verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

9 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Övergångsbestämmelser

2007:1438

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2008. Bidrag
enligt förordningen lämnas dock för tid från och med den 1
januari 2008.