Förordning (2007:1470) om yrkesförarkompetens

SFS nr
2007:1470
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2007-12-19
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:785

1 kap. Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om tillämpningen
av lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens.

2 § De uttryck och benämningar som används i förordningen har
samma betydelse som i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens.

2 kap. Grundläggande kompetens

Utbildning

1 § Grundutbildningen ska omfatta de ämnen och avse de mål som
anges i bilagan.

2 § En grundutbildning som uppgår till 280 timmar ska omfatta
minst 20 timmars körträning.

3 § En grundutbildning som uppgår till 140 timmar ska omfatta
minst tio timmars körträning.

Utvidgning eller ändring av transportverksamhet

4 § En förare som utvidgar eller ändrar sin transportverksamhet
enligt 4 kap. 4 § lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens och
som normalt måste genomföra en grundutbildning enligt 2 § för
att få grundläggande kompetens, får i stället genomgå en
kompletterande grundutbildning om minst 70 timmar. Minst fem
timmar ska utgöra körträning.

En förare som utvidgar eller ändrar sin transportverksamhet och
som normalt måste genomföra en grundutbildning enligt 3 § för
att få grundläggande kompetens, får i stället genomgå en
kompletterande grundutbildning som omfattar minst 35 timmar.
Minst två och en halv timme ska utgöra körträning.

Körträning

5 § Med körträning avses individuell körning som en elev utför
under uppsikt av en lärare som följer med i bilen.

Den som har uppsikt över körträningen anses som förare såvida
eleven inte har ett körkort med körkortsbehörighet för
fordonet. Förordning (2012:9).

Prov

6 § Föraren ska avsluta grundutbildningen med att avlägga
kunskapsprov inför Trafikverket.

Transportstyrelsen får förordna en person som är verksam inom
gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning att förrätta
provet. Förordning (2011:526).

7 § Kunskapsprov i gymnasieskolan eller kommunal
vuxenutbildning får genomföras stegvis under utbildningens
gång. Förordning (2011:526).

3 kap. Fortbildning

1 § En kurs om fortbildning för förare ska omfatta minst 35
timmar. Den får delas upp i delkurser som omfattar minst sju
timmar vardera.

Enskilda moment i kursen får innefatta simulatorträning eller
distansundervisning. Förordning (2008:729)

2 § Fortbildningen ska omfatta ämnen och avse mål som anges i
bilagan. Förordning (2014:785).

4 kap. Yrkeskompetensbevis

Utfärdande

1 § Transportstyrelsen ska utfärda ett yrkeskompetensbevis om
grundläggande kompetens till en förare som

– uppfyller ålderskraven i 3 kap. 3, 4, 4 a, 5, 6 eller 7 §
lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens,

– har genomgått en grundutbildning,

– har avlagt godkänt prov, och

– innehar körkortsbehörighet för det fordon som
grundutbildningen avser.

Rätten att få ut ett yrkeskompetensbevis förfaller två år efter
det att föraren avlagt ett godkänt prov. Förordning (2012:9).

2 § Transportstyrelsen ska utfärda ett yrkeskompetensbevis till
en förare som har genomgått en fortbildning och som innehar
körkortsbehörighet för det fordon som fortbildningen avser.

Rätten att få ut ett yrkeskompetensbevis förfaller ett år efter
det att ett intyg om genomförd fortbildning utfärdats.
Förordning (2012:9).

3 § Om ett yrkeskompetensbevis har förstörts eller kommit bort
eller om någon uppgift om innehavaren har ändrats, ska
innehavaren anmäla detta till Transportstyrelsen.

Till anmälningen ska om möjligt yrkeskompetensbeviset bifogas.
Om ett yrkeskompetensbevis som kommit bort senare hittas, ska
det genast överlämnas till Transportstyrelsen.
Förordning (2008:1172).

4 § Transportstyrelsen får efter anmälning enligt 3 § utfärda
en duplett på yrkeskompetensbeviset. En sådan duplett ska ha
samma giltighetstid som det ursprungliga yrkeskompetensbeviset.
Förordning (2008:1172).

Utbyte av yrkeskompetensbevis

5 § Framgår förarens yrkeskompetensbevis av uppgifter som finns
på ett körkort som har utfärdats i en annan stat inom EES, får
föraren i samband med att ett körkort ska bytas ut enligt 6
kap. 7 § körkortsförordningen (1998:980) ansöka hos
Transportstyrelsen att ett svenskt yrkeskompetensbevis enligt 1
eller 2 § ska utfärdas. En kopia på det körkort som ansökan om
utbyte avser ska fogas till ansökan.

Transportstyrelsen får förelägga sökanden att ge in en
utredning som styrker att yrkeskompetensbeviset på det
utländska körkort som ska bytas ut är giltigt i den stat där
det har utfärdats. Följs inte förläggandet får ansökan avvisas.

Det nya yrkeskompetensbeviset gäller till och med samma
tidpunkt som det utbytta yrkeskompetensbeviset.
Förordning (2008:1172).

Handlingar

6 § Den handling som utgör bevis om yrkeskompetens ska
rubriceras “YRKESKOMPETENSBEVIS FÖR FÖRARE”.

Andra bevis om yrkeskompetens

7 § En förare som inte är medborgare i en stat inom EES men som
är anställd eller anlitad av ett företag som är etablerat inom
EES och som utför godstransporter, ska styrka sin
yrkesförarkompetens genom att visa upp ett sådant
förartillstånd som avses i Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 484/2002 av den 1 mars 2002 om ändring av
rådets förordningar (EEG) nr 881/92 och (EEG) nr 3118/93 i
syfte att införa ett förartillstånd.

8 § En förare som inte är medborgare i en stat inom EES men som
är anställd eller anlitad av ett företag som är etablerat inom
EES och som utför persontransporter ska styrka sin
yrkesförarkompetens genom antingen

1. gemenskapskoden på ett gemenskapskörkort,

2. yrkeskompetensbevis för förare försett med motsvarande
gemenskapskod, eller

3. ett nationellt bevis som medlemsstaterna ömsesidigt
godkänner inom sina respektive territorier.

5 kap. Tillstånd att bedriva utbildning m.m.

1 § Transportstyrelsen får ge tillstånd till en fysisk eller
juridisk person att bedriva utbildningsverksamhet enligt
8 kap. 2 § lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens.

Det ska framgå av tillståndet vilken utbildning som får
bedrivas. Förordning (2008:1172).

2 § En ansökan om tillstånd att bedriva utbildningsverksamhet
ska innehålla följande:

1. en utbildningsplan som anger ämnen, plan för genomförande av
utbildning och undervisningsmetoder,

2. uppgifter om lärarnas kvalifikationer och
verksamhetsområden,

3. uppgifter om undervisningslokaler och undervisningsmaterial,

4. uppgifter om tillgängliga resurser för det praktiska arbetet
och de fordon som används, och

5. uppgifter om villkoren för deltagande i utbildningen
inklusive antalet utbildningsplatser.

2 a § Efter ansökan av den som har tillstånd att bedriva
utbildningsverksamhet får Transportstyrelsen ändra eller
meddela nya villkor i tillståndsbeslutet.
Förordning (2014:785).

3 § Den som har tillstånd att bedriva utbildningsverksamhet
ska se till att verksamheten genomförs i enlighet med ansökan
och tillståndet samt att utbildningsverksamheten omfattar det
som anges i 2 kap. 1 § eller 3 kap. 2 §.
Förordning (2014:785).

4 § Den som har tillstånd att bedriva utbildningsverksamhet ska
anmäla hos Transportstyrelsen när verksamheten påbörjas. Anmälan
ska även göras om verksamheten läggs ned eller om avbrott görs i
den. Anmälan ska också göras om verksamhetens omfattning
förändras eller om det i övrigt sker någon förändring i
verksamheten som är av betydelse för tillsynen. Anmälan enligt
denna paragraf ska ske utan dröjsmål. Förordning (2008:1172).

Rapportering m.m.

5 § Den som har tillstånd att bedriva utbildning för
yrkesförarkompetens ska föra anteckningar om förarens
deltagande i fortbildningskursen.

6 § Den som enligt 8 kap. lagen (2007:1157) om
yrkesförarkompetens får bedriva utbildning för
yrkesförarkompetens ska omgående efter att föraren genomgått
en grundutbildning eller en fortbildningskurs rapportera det
underlag som behövs för att Transportstyrelsen ska kunna fatta
beslut om att utfärda ett yrkeskompetensbevis.

Om föraren har genomfört delar av fortbildningen hos flera
utbildningsanordnare ska den som anordnat den sista delkursen
rapportera till Transportstyrelsen att fortbildningen är
genomförd. Förordning (2010:784).

7 § Den som har tillstånd att bedriva utbildning för
yrkesförarkompetens ska i samband med att rapport lämnas enligt
6 § utfärda ett intyg om genomförd fortbildning till föraren.

Om föraren har genomfört delar av fortbildningen hos flera
utbildningsanordnare ska den som anordnat en delkurs utfärda
ett intyg om genomförd delkurs till föraren. Den som anordnat
den sista delkursen ska utfärda ett intyg om genomförd
fortbildning till föraren.

6 kap. Återkallelse m.m.

1 § Transportstyrelsen fattar beslut enligt 10 kap. 1 § lagen
(2007:1157) om yrkesförarkompetens om återkallelse av tillstånd
att bedriva utbildning samt meddelar varning enligt 10 kap. 2 §
samma lag. Förordning (2008:1172).

7 kap. Tillsyn

1 § Transportstyrelsen utövar tillsyn över att lagen
(2007:1157) om yrkesförarkompetens och föreskrifter som har
meddelats i anslutning till lagen följs.

När det gäller tillsynen över hur prov genomförs i
gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning ska
Transportstyrelsen samråda med Statens skolinspektion.
Förordning (2012:9).

8 kap. Bemyndiganden m.m.

Föreskrifter

1 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om

1. grundutbildning och körträning för grundläggande kompetens,

2. prov vid grundutbildning,

3. fortbildning,

4. villkor för att bedriva utbildningsverksamhet,

5. yrkeskompetensbevis, andra bevis enligt 4 kap. 8 § 3, och
gemenskapskod, och

6. tillsyn över utbildningsverksamheten.

Transportstyrelsen får, om inte annat följer av 2 §, meddela
föreskrifter för verkställigheten av lagen (2007:1157) om
yrkesförarkompetens och denna förordning.

Föreskrifter som avses i första stycket 2 får meddelas efter
samråd med Statens skolverk. Förordning (2008:1172).

2 § Statens skolverk får meddela föreskrifter om utbildning för
yrkesförarkompetens i gymnasieskolan eller kommunal
vuxenutbildning där eleven går en nationell kurs som har varit
föremål för samråd med Transportstyrelsen.

Föreskrifter får meddelas om

1. innehållet i grundutbildningen för grundläggande kompetens,
och

2. utbildningsverksamheten hos skolan.

Statens skolinspektion får meddela föreskrifter om tillsyn över
utbildningsverksamheten. Förordning (2012:9).

3 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om prov som
avslutar grundutbildning enligt lagen (2007:1157) om
yrkesförarkompetens när det gäller utbildning i gymnasieskolan
eller kommunal vuxenutbildning där eleven går en nationell
kurs.

Innan Transportstyrelsen meddelar sådana föreskrifter ska
styrelsen höra Statens skolverk. Förordning (2012:9).

Avgifter

4 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för
tillsyn och ärendehandläggning enligt lagen (2007:1157) om
yrkesförarkompetens och enligt föreskrifter som har meddelats
med stöd av lagen. Förordning (2010:1611).

Övergångsbestämmelser

2007:1470

1. Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2008.

2. Denna förordning tillämpas första gången den 10 september
2008 på förare som utför persontransporter med fordon som
kräver förarbehörigheterna D och DE.

3. Denna förordning tillämpas första gången den 10 september
2009 på förare som utför godstransporter med fordon som kräver
förarbehörigheterna C och CE.

Bilaga

Förteckning över ämnen och mål som det hänvisas till i 2 kap.
1 §, 3 kap. 2 § och 5 kap. 3 §

1. Avancerad träning i rationell körning med beaktande av
säkerhetsbestämmelserna

För samtliga körkort

1.1 Mål: att känna till kraftöverföringens egenskaper
för optimal användning av dessa.

Kurvorna över motorns vridmoment, effekten och
bränsleförbrukningen, optimal användning av varvräknare,
diagram över växellådans utväxling.

1.2 Mål: att känna till säkerhetsanordningarnas tekniska
egenskaper och funktion för att behärska fordonet, minska
slitaget och att förebygga störningar.

Särskilda egenskaper hos det hydrauliska bromsservosystemet,
bromsarnas och retarderns begränsningar, kombinerad användning
av bromsar och retarder, optimalt utnyttjande av förhållandet
fart-växellåda, användning av fordonets tröghet, metoder för
att sakta ner och bromsa i nedförsbacke, agerande om fel
uppstår.

1.3 Mål: att kunna optimera bränsleförbrukningen.

Optimering av bränsleförbrukningen genom att tillämpa de
kunskaper som anges i punkterna 1.1 och 1.2.

Körkort C1, C1E, C, CE

1.4 Mål: att vara i stånd att ombesörja en lastning och
samtidigt uppfylla säkerhetskraven och ett korrekt utnyttjande
av fordonet.

Krafter som påverkar fordon i rörelse, hur växellådan bäst
utnyttjas i förhållande till fordonets last och
vägförhållanden, beräkning av fordonets eller fordonstågets
nyttolast, beräkning av den totala volymen/bruttovolymen,
fördelning av lasten, effekter av överbelastning på en axel,
fordonsstabilitet och gravitationscentrum, typer av
förpackningsmaterial och pallar.

Grundläggande godssäkringskategorier, metoder för fastspänning
och säkring av gods, användning av spännband, kontroll av
säkringsutrustning, användning av hanteringsutrustning,
användning av presenningar.

Körkort D1, D1E, D, DE

1.5 Mål: att kunna säkerställa passagerarnas säkerhet
och bekvämlighet.

Justering av rörelser i längd- och sidriktningen, gemensamt
bruk av vägnätet, placering på körbanan, mjukhet vid
inbromsning, behärskning av överhänget, användning av särskild
infrastruktur (offentliga platser och reserverade körfält),
hantering av konflikter mellan ett tryggt körsätt och andra
uppgifter som förare, kommunikation med passagerarna, särskilda
hänsyn vid transport av vissa passagerargrupper (personer med
funktionshinder, barn).

1.6 Mål: att vara i stånd att ombesörja en lastning och
samtidigt uppfylla säkerhetskraven och ett korrekt utnyttjande
av fordonet.

Krafter som påverkar fordon i rörelse, hur växellådan bäst
utnyttjas i förhållande till fordonets last och
vägförhållanden, beräkning av fordonets eller fordonstågets
nyttolast, fördelning av lasten, effekter av överbelastning på
en axel, fordonsstabilitet och gravitationscentrum.

2. Tillämpning av bestämmelser

För samtliga körkort

2.1 Mål: att känna till sociala förhållanden och
bestämmelser inom vägtransportsektorn.

Maximala arbetstider inom transportsektorn, principer i,
tillämpning och konsekvenser av rådets förordning (EEG) nr
3821/85 av den 20 december 1985 om färdskrivare vid
vägtransporter och Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 561/2006 av den 15 mars 2006 om
harmonisering av viss sociallagstiftning på
vägtransportområdet och om ändring av rådets förordningar
(EEG) nr 3821/85 och (EG) nr 2135/98 samt om upphävande av
rådets förordning (EEG) nr 3820/85, påföljder vid bristande
eller felaktig användning eller manipulering av
färdskrivaren, kunskaper om sociala förhållanden inom
vägtransportsektorn: rättigheter och skyldigheter för
förare i fråga om grundläggande kompetens och fortbildning.

Körkort C1, C1E, C, CE

2.2 Mål: att känna till bestämmelserna för
godstransporter.

Intyg för att bedriva transportverksamhet, skyldigheter enligt
standard- avtalen för godstransporter, utformning av de
dokument som ingår i transportkontrakten, internationella
transporttillstånd, skyldigheter enligt konventionen om
fraktavtal vid internationell godsbefordran på väg,
internationella fraktsedlar, gränsöverskridande transporter,
speditörer, särskilda dokument som medföljer godset.

Körkort D1, D1E, D, DE

2.3 Mål: att känna till bestämmelserna för
persontransporter.

Transport av särskilda passagerargrupper, säkerhetsutrustning i
bussen, säkerhetsbälten, lastning av fordonet.

3. Hälsa, vägtrafiksäkerhet och miljösäkerhet, service,
logistik

För samtliga körkort

3.1 Mål: vara medveten om riskerna i trafiken och om
arbetsrelaterade olyckor.

Olika typer av arbetsrelaterade olyckor inom transportsektorn,
statistik över trafikolyckor, lastbilars och bussars
olycksfrekvens, personskador, materiella skador, ekonomiska
konsekvenser.

3.2 Mål: kunna förebygga brottslighet och
människosmuggling.

Allmän information, konsekvenser för föraren, förebyggande
åtgärder, checklista, lagstiftningen om transportföretagens
ansvar.

3.3 Mål: kunna förebygga fysiska risker.

Ergonomi: riskfyllda rörelser och arbetsställningar, fysisk
kondition, hanteringsövningar, personlig säkerhet.

3.4 Mål: vara medveten om vikten av fysisk och psykisk
förmåga.

Principer för en hälsosam och balanserad kost, effekter av
alkohol, läkemedel eller andra ämnen som kan påverka beteendet,
symptom på, orsaker till och effekter av trötthet och stress,
den grundläggande arbets- och vilocykelns betydelse.

3.5 Mål: att kunna bedöma krissituationer.

Agerande i krissituationer: bedömning av situationen, hindra
att olyckssituationen förvärras, kalla på hjälp, komma till
skadades undsättning och ge första hjälpen åt skadade, vidta
åtgärder vid brand, evakuera dem som befinner sig i
lastbilar/passagerare i bussar, garantera alla passagerares
säkerhet, reaktioner vid överfall, grundläggande principer för
hur en olycksrapport ska utformas.

3.6 Mål: kunna uppvisa ett sådant beteende som bidrar
till att företagets profil höjs.

Förarens uppträdande och företagets profil: hur kvaliteten på
förarens tjänster är av betydelse för företaget, förarens olika
roller, personer som föraren kan komma i kontakt med,
fordonsunderhåll, uppläggning av arbetet, kommersiella och
ekonomiska konsekvenser av tvister.

Körkort C1, C1E, C, CE

3.7 Mål: att känna till ekonomiska villkor för
godstransporter på väg och organisationen av marknaden.

Vägtransporter i förhållande till andra transportsätt
(konkurrens, befraktare), olika typer av vägtransportverksamhet
(transporter för andras räkning, för egen räkning,
transportrelaterad verksamhet), organisationen av de vanligaste
transportföretagen och transportrelaterad verksamhet, olika
specialiserade transporter (tank- eller kyltransportbilar
osv.), utvecklingen inom sektorn (diversifiering av
tillhandahållna tjänster, järnväg/väg, underleverantörer,
osv.).

Körkort D1, D1E, D, DE

3.8 Mål: att känna till ekonomiska villkor för
persontransporter på väg och organisationen av marknaden.

Persontransporter på väg i förhållande till olika transportsätt
för persontransport (järnväg, personbilar), olika typer av
vägtransportverksamhet för persontransport, gränspassage
(internationella transporter), de vanligaste
persontransportföretagens organisation.
Förordning (2012:9).