Förordning (2007:1475) om vissa särskilda uppgifter för Stockholms universitet som rör svenska som andraspråk och utbildning i svenska för invandrare

SFS nr
2007:1475
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2007-12-19
Ändring införd
t.o.m. SFS 2012:104

1 § Stockholms universitet ska fullgöra vissa särskilda
uppgifter av nationellt intresse som rör svenska som
andraspråk samt utbildning i svenska för invandrare och
motsvarande utbildning vid folkhögskola enligt 24 kap.
skollagen (2010:800) enligt bestämmelserna i denna förordning.
Förordning (2012:104).

2 § Stockholms universitet ska

– samla, sammanställa och förmedla kunskaper och erfarenheter,

– stödja och lämna information om utvecklingen av läromedel och
användningen av informationsteknik, och

– stödja och vara ett resurscentrum för nya former av
kompetensutveckling.

3 § Stockholms universitet får också åta sig att utföra
särskilda uppdrag som rör svenska som andraspråk samt
utbildning i svenska för invandrare och motsvarande utbildning
vid folkhögskola enligt 24 kap. skollagen (2010:800).
Förordning (2012:104).

4 § Den verksamhet som Stockholms universitet bedriver enligt
denna förordning ska redovisas särskilt i den redovisning som
universitetet lämnar till regeringen enligt förordningen
(2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Övergångsbestämmelser

2012:104

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2012. Äldre
föreskrifter gäller dock fortfarande för svenskundervisning
för invandrare och motsvarande utbildning enligt 13 kap.
skollagen (1985:1100).