Förordning (2007:152) om utbildning vid kriminalvård i anstalt

SFS nr
2007:152
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2007-04-12
Författningen har upphävts genom
SFS 2011:1108
Upphävd
2011-12-15
Ändring införd
t.o.m. SFS 2009:735

Inledande bestämmelse

1 § Kriminalvården får anordna utbildning motsvarande kommunal
vuxenutbildning (komvux), vuxenutbildning för utvecklingsstörda
(särvux) och svenskundervisning för invandrare (sfi) för
intagna i kriminalvårdsanstalt enligt denna förordning.

Ledningen av utbildningen m.m.

2 § För ledningen av verksamheten enligt denna förordning skall
det finnas rektorer. Rektorn skall hålla sig förtrogen med det
dagliga arbetet i verksamheten. Rektorn skall särskilt verka
för att utbildningen utvecklas.

Som rektor får bara den anställas som genom utbildning och
erfarenhet har förvärvat pedagogisk insikt.

3 § Kriminalvården skall för undervisningen använda lärare som
har en utbildning avsedd för den undervisning de i huvudsak
skall bedriva. Undantag får göras endast om personer med sådan
utbildning inte finns att tillgå eller det finns något annat
särskilt skäl med hänsyn till deltagarna.

Utbildningen

4 § För utbildning enligt denna förordning som motsvarar komvux
och särvux gäller förordningen (SKOLFS 1994:2) om 1994 års
läroplan för de frivilliga skolformerna i samma omfattning som
för komvux respektive särvux.

Utbildning enligt denna förordning som motsvarar sfi skall vila
på de grundläggande värden som anges i förordningen om 1994 års
läroplan för de frivilliga skolformerna. Om sådan utbildning
kombineras med någon utbildning för vilken den förordningen
gäller, skall den förordningen gälla för hela utbildningen.

5 § Inom utbildning enligt denna förordning som motsvarar
komvux ska det finnas nationella kurser. Inom utbildning som
motsvarar gymnasial vuxenutbildning ska det även finnas
sådant projektarbete som avses i 2 kap. 2 § andra stycket
förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning.
Föreskrifterna i 1 kap. 6–8 §§ och 2 kap. 13–19 §§
förordningen om kommunal vuxenutbildning gäller för
utbildning som motsvarar komvux, med undantag av 2 kap. 13 §
tredje stycket.

Föreskrifterna i 2 kap. 8–9 a §§ förordningen (1992:736) om
vuxenutbildning för utvecklingsstörda gäller för utbildning
som motsvarar särvux. Förordning (2009:735).

6 § För utbildning enligt denna förordning gäller de kursplaner
som är meddelade av Statens skolverk eller av regeringen för
motsvarande utbildning inom det offentliga skolväsendet.

För utbildning som motsvarar sfi gäller 11 § förordningen
(1994:895) om svenskundervisning för invandrare.

Behörighet till utbildning som motsvarar komvux

7 § En sökande är behörig att delta i utbildning som motsvarar
grundläggande vuxenutbildning från och med det år han eller hon
fyller 18 år, om han eller hon saknar sådana färdigheter som
normalt uppnås i grundskolan.

8 § En sökande är behörig att delta i utbildning som motsvarar
gymnasial vuxenutbildning från och med det år han eller hon
fyller 18 år, om han eller hon

1. saknar eller har brister i sådana kunskaper som
utbildningen syftar till att ge,

2. har förutsättningar att följa utbildningen, och

3. uppfyller de särskilda förkunskapskrav som kan vara
föreskrivna för motsvarande utbildning inom det offentliga
skolväsendet med stöd av 3 kap. 7 § första stycket
förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning.

Behörig är också den som är yngre än vad som anges i första
stycket men som har slutfört utbildning på ett nationellt
program eller likvärdig utbildning i gymnasieskolan.

I övrigt ska föreskrifterna om behörighet i 3 kap. 3 och 4 §§
förordningen om kommunal vuxenutbildning gälla för utbildning
som motsvarar gymnasial vuxenutbildning.
Förordning (2009:136).

Behörighet till utbildning som motsvarar särvux

9 § En sökande med utvecklingsstörning är behörig att delta i
utbildning som motsvarar grundläggande särvux från och med det
år han eller hon fyller 18 år, om han eller hon

1. saknar sådana kunskaper som utbildningen i den obligatoriska
särskolan syftar till att ge, och

2. har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

10 § En sökande med utvecklingsstörning är behörig att delta i
utbildning som motsvarar gymnasial särvux från och med det år
han eller hon fyller 18 år, om han eller hon

1. saknar eller har brister i sådana kunskaper som utbildningen
syftar till att ge, och

2. har förutsättningar att följa utbildningen med hänsyn till
tidigare studier och annan verksamhet.

Behörig är också den som är yngre än vad som anges i första
stycket men som har slutfört utbildning i gymnasiesärskolan.

I övrigt skall föreskrifterna om behörighet i 3 kap. 4 §
förordningen (1992:736) om vuxenutbildning för
utvecklingsstörda gälla för utbildning som motsvarar gymnasial
särvux.

Behörighet till utbildning som motsvarar sfi

11 § En sökande är behörig att delta i utbildning som motsvarar
sfi från och med det år han eller hon fyller 16 år, om han
eller hon saknar sådana grundläggande kunskaper i svenska
språket som utbildningen syftar till att ge.

Den som har sådana kunskaper i det danska eller norska språket
att grundläggande svenskundervisning inte kan anses nödvändig,
är dock inte behörig att delta i utbildningen.

Betyg m.m.

12 § Föreskrifterna om betyg m.m. i 4 kap. förordningen
(2002:1012) om kommunal vuxenutbildning gäller för utbildning
som motsvarar komvux, med undantag av bestämmelserna om lokala
och individuella kurser samt delkurser. Det som sägs i 4 kap.
16 § i den förordningen om en kommun eller ett landsting gäller
Kriminalvården.

Föreskrifterna om betyg m.m. i 4 kap. förordningen (1992:736)
om vuxenutbildning för utvecklingsstörda gäller för utbildning
som motsvarar särvux, med undantag av bestämmelserna om lokala
kurser och delkurser.

Föreskrifterna om betyg m.m. i 14-18 §§ förordningen (1994:895)
om svenskundervisning för invandrare gäller för utbildning som
motsvarar sfi.

13 § Betyg som har satts inom utbildning som motsvarar
grundläggande vuxenutbildning får tas in i ett slutbetyg från
grundläggande vuxenutbildning.

Betyg som har satts inom utbildning som motsvarar gymnasial
vuxenutbildning får tas in i ett slutbetyg från gymnasial
utbildning inom det offentliga skolväsendet.
Förordning (2009:136).

Tillsyn

14 § Statens skolinspektion ska ha tillsyn över verksamhet som
bedrivs med stöd av denna förordning. Förordning (2008:631).

Övergångsbestämmelser

2009:136

1. Denna förordning träder i kraft den 1 september 2009.

2. Utbildning som motsvarar påbyggnadsutbildning som en
studerande har påbörjat före den 1 september 2009 ska anordnas
till dess att den studerande har avslutat den. Äldre
bestämmelser ska tillämpas på sådan utbildning.

2009:735

1. Denna förordning träder i kraft den 1 september 2009.

2. Utbildning som motsvarar påbyggnadsutbildning som en
studerande har påbörjat före ikraftträdandet anordnas till
dess att den studerande har avslutat den. Äldre bestämmelser
ska tillämpas på sådan utbildning.