Förordning (2007:156) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa

SFS nr
2007:156
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2007-04-12
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:243

Inledande bestämmelser

1 § I denna förordning ges kompletterande föreskrifter till
lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot
människors hälsa. De uttryck och benämningar som används i
förordningen har samma betydelse som i lagen.

2 § Polio skall alltid anses utgöra ett internationellt hot mot
människors hälsa.

Ansvarsfördelning och organisatoriska bestämmelser

3 § /Upphör att gälla U:2015-07-01/
Socialstyrelsen skall efter samråd med berörda kommuner och
landsting besluta vilka hamnar och flygplatser som skall vara
karantänshamnar respektive karantänsflygplatser.

3 § /Träder i kraft I:2015-07-01/
Folkhälsomyndigheten ska efter samråd med berörda
kommuner och landsting besluta vilka hamnar och flygplatser
som ska vara karantänshamnar respektive
karantänsflygplatser. Förordning (2015:162).

4 § /Upphör att gälla U:2015-07-01/
Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om vilken personal
och vilken utrustning som karantänshamnar och
karantänsflygplatser skall ha.

4 § /Träder i kraft I:2015-07-01/
Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om
vilken personal och vilken utrustning som karantänshamnar och
karantänsflygplatser ska ha. Förordning (2015:162).

Underrättelseskyldighet

5 § /Upphör att gälla U:2015-07-01/
Socialstyrelsen får meddela närmare föreskrifter om

– vilka misstänkta eller konstaterade fall av sjukdomar som
skall rapporteras till Socialstyrelsen enligt 10 § första
stycket lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot
människors hälsa, och

– vilka uppgifter en underrättelse som avses i 10 § första
stycket lagen om skydd mot internationella hot mot människors
hälsa skall innehålla.

5 § /Träder i kraft I:2015-07-01/
Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om

1. vilka misstänkta eller konstaterade fall av sjukdomar som
ska rapporteras till Folkhälsomyndigheten enligt 10 § första
stycket lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot
mot människors hälsa, och

2. vilka uppgifter en underrättelse som avses i 10 § första
stycket lagen om skydd mot internationella hot mot människors
hälsa ska innehålla. Förordning (2015:162).

Åtgärder vid ankomst till Sverige

6 § /Upphör att gälla U:2015-07-01/
Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka åtgärder
till skydd för människors hälsa som ansvariga myndigheter och
kommuner får vidta mot drabbade fartyg och luftfartyg.

6 § /Träder i kraft I:2015-07-01/
Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om vilka
åtgärder till skydd för människors hälsa som ansvariga
myndigheter och kommuner får vidta mot drabbade fartyg och
luftfartyg. Förordning (2015:162).

6 a § /Träder i kraft I:2015-06-01/
Sådant informationslämnande som avses i 16 § första
stycket lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot
mot människors hälsa ska fullgöras med hjälp av Sveriges
nationella system för rapporteringsformaliteter för fartyg
(Single Window). Förordning (2015:243).

Hälsointyg och andra intyg

7 § /Upphör att gälla U:2015-07-01/
Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om

– vem som får utfärda intyg,

– skyldighet att visa upp intyg och om undantag från sådan
skyldighet, och

– andra behövliga föreskrifter om intyg enligt lagen
(2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors
hälsa.

7 § /Träder i kraft I:2015-07-01/
Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om

1. vem som får utfärda intyg,

2. skyldighet att visa upp intyg och om undantag från sådan
skyldighet, och

3. andra behövliga föreskrifter om intyg enligt lagen
(2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors
hälsa. Förordning (2015:162).

Avgifter

8 § Kommuner får ta ut avgifter av ägaren till fartyget för
undersökning och åtgärder som avses i 17 och 23 §§ lagen
(2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors
hälsa.

Avgiften skall motsvara den faktiska kostnaden för åtgärden.

Ytterligare föreskrifter

9 § /Upphör att gälla U:2015-07-01/
Socialstyrelsen får meddela de ytterligare föreskrifter
till skydd för enskilda som behövs för att hindra att
smittämnen eller andra ämnen som kan utgöra ett allvarligt hot
mot människors hälsa förs in i landet eller sprids till andra
länder.

9 § /Träder i kraft I:2015-07-01/
Folkhälsomyndigheten får meddela de ytterligare
föreskrifter till skydd för enskilda som behövs för att
hindra att smittämnen eller andra ämnen som kan utgöra ett
allvarligt hot mot människors hälsa förs in i landet eller
sprids till andra länder. Förordning (2015:162).