Förordning (2007:159) om investeringsstöd till äldrebostäder m.m.

SFS nr
2007:159
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2007-04-12
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:1605

Regeringen föreskriver följande.

1 § Statsbidrag får lämnas enligt denna förordning för att
stimulera anordnande, genom ny- eller ombyggnad, av

1. bostäder som utgör sådana särskilda boendeformer som avses
i 5 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453), eller

2. trygghetsbostäder enligt 2 §. Förordning (2009:1250).

2 § I denna förordning används följande ord och uttryck med
den innebörd som föreskrivs nedan:

Bostäder: Bostadslägenheter och utrymmen för de boendes
måltider, samvaro, hobby och rekreation.

Nybyggnad: Uppförande av hus och tillbyggnad av hus som
innebär nytillskott av sådana bostäder som avses i denna
förordning.

Ombyggnad: Nyinvesteringar i eller i anslutning till hus, som
utan att vara nybyggnad, innebär

1. nytillskott av bostäder, eller

2. förbättringar av utrymmen för de boendes måltider,
samvaro, hobby och rekreation i anslutning till ny- eller
ombyggnad av bostadslägenheter som avses i denna förordning.

Trygghetsbostäder: Bostäder där det finns personal dagligen
som på olika sätt kan stödja de boende under vissa angivna
tider. Bostäderna är hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller
bostadsrätt som innehas av

1. en person som har fyllt 70 år,

2. makar, sambor eller syskon, där minst en har fyllt 70 år,
eller

3. efterlevande make, sambo eller syskon som vid dödsfallet
sammanbodde med den avlidne i trygghetsbostaden, om
dödsfallet har inträffat efter att bidrag beviljats.

Boverket får meddela närmare föreskrifter om innebörden av
ord och uttryck i denna paragraf som har betydelse för ny-
eller ombyggnad. Förordning (2009:1250).

Villkor för bidrag

3 § Bidrag lämnas under de förutsättningar som anges i 4-8 §§.

4 § För bidrag krävs att ny- eller ombyggnad påbörjas under
perioden 1 januari 2007–31 december 2014 och färdigställs inom
två år från dagen för påbörjandet.

Bidrag lämnas i mån av tillgång på medel.

Bidrag får inte lämnas till byggnadsprojekt som samtidigt får
annat statligt stöd för att stödja bostadsbyggande.

Boverket får meddela närmare föreskrifter om när en ny- eller
ombyggnad ska anses påbörjad och färdigställd.
Förordning (2011:1605).

Utrymmes- och utrustningsstandard m.m.

5 § Byggnadsprojekt ska uppfylla de grundläggande krav för
permanentbostäder som kan ställas enligt plan- och bygglagen
(2010:900). När det gäller ombyggnad ska dessutom bostaden
efter ombyggnaden i dess helhet uppfylla lägsta godtagbara
standard enligt bestämmelserna om bostadslägenhet i 12 kap.
18 a § sjätte och sjunde styckena jordabalken.

Byggnadsprojekt ska dessutom utformas så att omvårdnadsarbete
kan utföras i enlighet med krav som kan ställas med stöd av
arbetsmiljölagen (1977:1160).

Boverket får meddela de föreskrifter som behövs för
tillämpningen av första stycket. Förordning (2011:375).

Bygglov

6 § För byggnadsprojekt som innefattar bygglovspliktiga arbeten
skall bygglov finnas.

7 § Mottagaren av bidraget förbinder sig att under minst fyra
år från det bidraget betalats ut

– använda de bostäder som bidraget avser för de ändamål och i
enlighet med de villkor som förutsattes när bidraget
beviljades,

– inte överlåta det eller de hus som innehåller bostäderna till
någon som avser att använda dem för annat ändamål eller med
andra villkor än de villkor som förutsattes när bidraget
beviljades.

8 § Den som ansökt om eller tagit emot bidrag skall lämna de
uppgifter som behövs för uppföljning och utvärdering av
bidragsberättigande åtgärder.

Bidragets storlek

9 § Bidrag lämnas för

1. nybyggnad med ett belopp om 2 600 kronor per kvadratmeter
bruksarea ovan mark för bostäder, och

2. ombyggnad med ett belopp om 2 200 kronor per kvadratmeter
bruksarea ovan mark för bostäder.

Bidrag lämnas dock för högst 35 kvadratmeter per
bostadslägenhet och 15 kvadratmeter per bostadslägenhet när det
gäller utrymmen för de boendes måltider, samvaro, hobby och
rekreation.

I fråga om ny- eller ombyggnad av en bostad som skall användas
av två personer lämnas bidrag enligt första stycket för högst
50 kvadratmeter per bostadslägenhet och 20 kvadratmeter per
bostadslägenhet när det gäller utrymmen för de boendes
måltider, samvaro, hobby och rekreation.

Förfarandet i bidragsärenden

Allmänt

10 § Ärenden om bidrag handläggs av Boverket och
länsstyrelserna.

Länsstyrelsen beslutar om bidrag.

Boverket har tillsyn över bidragsverksamheten och får meddela
närmare föreskrifter om förfarandet i bidragsärenden. Boverket
sköter även utbetalning av bidrag.

Ansökningsförfarandet

11 § Ansökan om bidrag lämnas in till länsstyrelsen i det län
där den fastighet som avses med ansökningen är belägen. Ansökan
skall ha kommit in till länsstyrelsen inom sex månader från det
att byggnadsprojektet påbörjades.

Ansökan skall göras enligt formulär som fastställs av Boverket.

Boverket får meddela föreskrifter om de handlingar och den
övriga utredning som skall bifogas ansökan.

Beslut om bidrag

12 § Om länsstyrelsen finner att bidrag skall lämnas, skall den
fatta ett beslut om bidragets storlek för det aktuella
byggnadsprojektet. I annat fall skall ansökan avslås.

Utbetalning av bidrag

13 § Bidrag betalas ut efter särskild ansökan hos länsstyrelsen
sedan ny- eller ombyggnaden färdigställts. Ansökan skall ha
kommit in till länsstyrelsen senast sex månader efter
projektets färdigställande. Bidraget betalas dock bara ut om
projektet, när det är färdigt, uppfyller de förutsättningar som
låg till grund för beslutet.

Bidraget betalas ut till den som vid tidpunkten för
utbetalningen hos inskrivningsmyndigheten är antecknad som
fastighetsägare eller tomträttshavare. Om bidraget har
beviljats för ny- eller ombyggnad av hus som inte ägs av
fastighetsägaren eller tomträttshavaren, betalas bidraget ut
till den som hos länsstyrelsen vid utbetalningstidpunkten är
antecknad som bidragsmottagare.

Boverket får meddela föreskrifter om de handlingar och den
övriga utredning som skall bifogas sådan ansökan som avses i
första stycket.

Återkallelse av beslut

14 § Beslut om bidrag skall återkallas helt eller delvis om
projektet inte uppfyller de villkor som uppställts för
bidraget.

Återkrav av bidrag

15 § Länsstyrelsen skall besluta om återkrav av utbetalat
bidrag helt eller delvis om

1. den som sökt eller tagit emot bidraget genom oriktiga
uppgifter eller på annat sätt orsakat att bidraget har lämnats
felaktigt eller med för högt belopp,

2. bidraget av annan orsak lämnats felaktigt eller med för högt
belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta,

3. det visar sig att det inte funnits förutsättningar för
bidrag och den som sökt eller tagit emot bidraget borde ha
insett detta, eller

4. villkoren för bidraget inte har följts.

Boverket får helt eller delvis upphäva ett beslut om återkrav
om det finns särskilda skäl.

Om den som tagit emot bidraget har överlåtit något hus och
bostäderna i huset därefter används för annat ändamål eller med
andra villkor än de villkor som förutsattes när bidraget
beviljades, skall bidraget dock återkrävas endast om
bidragsmottagaren insett eller borde ha insett att bostäderna
skulle komma att användas för annat ändamål eller med andra
villkor.

Överklagande

16 § Länsstyrelsens beslut enligt denna förordning får
överklagas till Boverket.

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om
överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut av
Boverket än verkets beslut i ett överklagat ärende om att
inte betala ut bidrag enligt 13 § första stycket eller om
återkallelse av beslut enligt 14 § får dock inte överklagas.
Förordning (2009:1250).

Övergångsbestämmelser

2007:159

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2007.

2. Bidrag enligt denna förordning får dock lämnas för ny- eller
ombyggnad som påbörjats från och med den 1 januari 2007. För
sådan ny- eller ombyggnad som påbörjats eller färdigställts
före den 1 juni 2007 skall ansökan enligt 11 och 13 §§ ha
kommit in till länsstyrelsen inom sex månader från det att
denna förordning träder i kraft.

2009:1250

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

2. Bidrag enligt denna förordning till trygghetsbostäder får
dock lämnas för ny- eller ombyggnad som påbörjats från och
med den 1 oktober 2009. För sådan ny- eller ombyggnad som
påbörjats eller färdigställts före den 1 januari 2010 ska
ansökan enligt 11 och 13 §§ ha kommit in till länsstyrelsen
inom sex månader från det att denna förordning träder i
kraft.

2011:1605

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2012 men
tillämpas för tid från och med den 1 januari 2012.