Förordning (2007:160) om stöd till planeringsinsatser för vindkraft

SFS nr
2007:160
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2007-04-12
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1763

Syfte och tillämpningsområde

1 § Denna förordning gäller statligt stöd som, i mån av
tillgång på medel, får ges för planeringsinsatser i syfte att
klarlägga förutsättningarna för utbyggnad av
vindkraftsanläggningar.

Stödmottagare

2 § Stöd får ges till en kommun som

1. har vindförutsättningar för utbyggnad av
vindkraftsanläggningar,

2. på grund av brister i det befintliga planeringsunderlaget
har beslutat att med en planeringsinsats klarlägga
förutsättningarna för utbyggnad av vindkraftsanläggningar i
kommunen, och

3. avsätter de medel eller andra resurser som, utöver stödet,
behövs för den beslutade planeringsinsatsen.

3 § Stöd får ges till en länsstyrelse som har beslutat att, i
samverkan med de berörda kommunerna i länet, medverka till att
klarlägga förutsättningarna för en utbyggnad av
vindkraftsanläggningar.

4 § Stöd får ges till ett samverkansorgan enligt lagen
(2002:34) om samverkansorgan i länen eller ett landsting som
avses i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa
län som beslutat att, i samverkan med länsstyrelsen och de
berörda kommunerna i länet, medverka till att klarlägga
förutsättningarna för en utbyggnad av vindkraftsanläggningar.
Förordning (2010:1763).

Stödberättigande planeringsinsatser

5 § Stödet får endast ges för planeringsinsatser som har
beslutats efter utgången av år 2006 och som avses att slutföras
före utgången av år 2011 och som omfattar

1. framtagande av en ny översiktsplan, en fördjupning eller en
komplettering av den befintliga översiktsplanen eller ett
planeringsunderlag som har betydelse för den översiktliga
planeringen,

2. detaljerad vindkartering eller landskapsanalys, eller

3. andra insatser som behövs.

6 § Ett stöd får inte lämnas för en planeringsinsats som någon
annan redan har fått stöd för enligt denna förordning.

Stödets storlek

7 § Stödet skall uppgå till 50 procent av den beräknade
kostnaden för insatsen, om inte en annan storlek är motiverad
med hänsyn till

1. planeringsinsatsens komplexitet i fråga om användningen av
de berörda mark- eller vattenområdena,

2. behovet av mellankommunal samverkan när flera kommuner
berörs av en utbyggnad av vindkraftsanläggningar,

3. omfattningen av de demokratiska förankringsprocesserna i de
berörda kommunerna,

4. vindförutsättningarna i de berörda kommunerna,

5. att de mark- eller vattenområden som berörs av åtgärderna
bedömts vara av riksintresse för vindkraft eller det finns ett
dokumenterat och starkt enskilt intresse att använda de berörda
mark- eller vattenområdena för utbyggnad av
vindkraftsanläggningar, eller

6. andra särskilda skäl.

Prövningen av ett stödärende

8 § Frågor om stöd prövas av Boverket efter ansökan av en sådan
stödmottagare som anges i 2, 3 eller 4 § eller efter en
gemensam ansökan av

1. kommuner som i andra fall än som avses i 4 § deltar i en
mellankommunal samverkan,

2. länsstyrelser som samverkar, eller

3. ett samverkansorgan eller ett landsting som avses i lagen
(2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län som
samverkar med en eller flera länsstyrelser och kommuner.

Boverket ska ge Statens energimyndighet och de berörda
länsstyrelser som inte är sökande tillfälle att yttra sig över
ansökan. Förordning (2010:1763).

9 § Ett beslut om stöd får förenas med de villkor som behövs
för att tillgodose syftet med stödet.

10 § Stödmottagaren skall senast vid den tidpunkt som Boverket
bestämmer lämna en rapport till Boverket om hur arbetet med
planeringsinsatserna har bedrivits och vilka resultat som
uppnåtts.

Utbetalning av stödet

11 § Innan en sådan rapport som avses i 10 § har lämnats får
Boverket betala ut högst 75 procent av det beslutade stödet
till stödmottagaren. Därefter får verket betala ut den
resterande delen av stödet.

Uppföljning och utvärdering av slutförda planeringsinsatser

12 § När en planeringsinsats har slutförts skall stödmottagaren
redovisa resultatet av planeringsinsatsen till Boverket,
Statens energimyndighet och de berörda länsstyrelserna.

13 § Boverket skall göra en uppföljning och utvärdering av
planeringsinsatserna och senast den 31 december 2012 redovisa
detta i en rapport till regeringen.

14 § Stödmottagaren skall lämna de uppgifter till Boverket som
behövs för en sådan uppföljning och utvärdering som avses i
13 §.

Återkrav

15 § Boverket får besluta att kräva tillbaka ett stöd som har
betalats ut, om

1. mottagaren genom oriktiga uppgifter eller på annat sätt
orsakat att stödet lämnats felaktigt eller med för högt belopp,

2. stödet av annan orsak lämnats felaktigt eller med ett för
högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta,

3. det visar sig att det inte funnits förutsättningar för
stödet och mottagaren borde ha insett detta, eller

4. villkoren för stödet inte har följts.

Bemyndigande

16 § Boverket får meddela de närmare föreskrifter som behövs
för tillämpningen av denna förordning.

Överklagande

17 § Boverkets beslut enligt denna förordning får inte
överklagas.