Lag (2007:162) om bilskrotningsfonden

SFS nr
2007:162
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2007-04-12
Ändring införd
t.o.m. SFS 2012:88

1 § Bilskrotningsfonden har bildats av skrotningsavgifter som
enligt bilskrotningslagen (1975:343) betalats till staten för
personbilar, bussar och lastbilar som har en totalvikt som inte
överstiger 3 500 kilogram och som har registrerats i
vägtrafikregistret.

Bilskrotningsfonden skall användas för skrotningsersättning och
skrotningsbidrag.

2 § Med en uttjänt bil avses detsamma som i 15 kap. 2 §
miljöbalken.

3 § Skrotningsersättning får, i mån av tillgång på medel i
bilskrotningsfonden, ges till den som äger en uttjänt bil som
lämnas för skrotning och för vilken ett sådant mottagningsbevis
som avses i 15 kap. 24 § miljöbalken utfärdas, om bilen

1. är av en årsmodell äldre än 1989 och enligt
vägtrafikregistret inte var avställd den 31 augusti 2006, eller

2. har tillfallit kommunen enligt lagen (1982:129) om flyttning
av fordon i vissa fall.

Skrotningsersättning får inte ges om en sådan ersättning eller
ersättning av motsvarande art enligt äldre föreskrifter
tidigare har betalats ut för bilen.

4 § Skrotningsbidrag får, i mån av tillgång på medel i
bilskrotningsfonden, ges till en kommun för dess verksamhet med
att samla in fordonsvrak som kan tillfalla kommunen enligt
lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall och för
att ställa i ordning på platser där sådana bilar övergivits.

5 § Frågor om skrotningsersättning prövas av
Transportstyrelsen. Transportstyrelsens beslut får överklagas
hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätt.

Frågor om skrotningsbidrag prövas av länsstyrelsen.
Länsstyrelsens beslut får överklagas till Naturvårdsverket.
Naturvårdsverkets beslut får inte överklagas.

Regeringen meddelar föreskrifter om vilka länsstyrelser som
ansvarar för uppgifterna enligt andra stycket. Lag (2012:88).

6 § Regeringen får meddela föreskrifter om
skrotningsersättningens storlek.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om villkoren för utbetalning av
skotningsersättning och skrotningsbidrag samt om
bilskrotningsfondens förvaltning.

Övergångsbestämmeler

2007:162

1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2007, då
bilskrotningslagen (1975:343) skall upphöra att gälla.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om
förhållanden som hänför sig till tiden före den 1 juni 2007.

2008:1386

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009. Vid tillämpning av
7 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska
Transportstyrelsen vara den enskildes motpart.