Förordning (2007:19) om PCB m.m.

SFS nr
2007:19
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2007-01-25
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:1003

Allmänna bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om kontroll
över förekomsten och hanteringen av PCB-produkter samt om
inventering, avlägsnande och bortskaffande av PCB-produkter och
varor eller utrustning som innehåller eller har förorenats med
PCB-produkter.

För PCB-varor som är avfall finns det bestämmelser i
avfallsförordningen (2011:927) och förordningen (2002:1060) om
avfallsförbränning. Förordning (2011:1003).

2 § Bestämmelserna i denna förordning gäller endast om
motsvarande bestämmelser inte redan följer av

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 av
den 29 april 2004 om långlivade organiska föroreningar och om
ändring av direktiv 79/117/EEG,

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av
den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande
och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en
europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och
upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och
kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv
76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG,
93/105/EG och 2000/21/EG,

3. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 689/2008 av
den 17 juni 2008 om export och import av farliga kemikalier,
eller

4. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 av
den 14 juni 2006 om transport av avfall. Förordning (2011:44).

Definitioner

3 § Med PCB-produkt avses i denna förordning

1. polyklorerade bifenyler (PCB),

2. polyklorerade terfenyler (PCT),

3. monometyltetraklordifenylmetan,

4. monometyldiklordifenylmetan,

5. monometyldibromdifenylmetan,

6. varje blandning med en total halt av ämnena 1-5 överstigande
0,0050 viktprocent (50 vikt-ppm), och

7. isolervätskor med en total halt av PCB överstigande 0,0002
viktprocent (2 vikt-ppm).

4 § Med PCB-vara avses i denna förordning en PCB-produkt samt
varje vara eller utrustning som innehåller, har innehållit
eller har behandlats med en PCB-produkt.

Transformatorer, kondensatorer och behållare med rester av PCB-
produkter är exempel på sådan utrustning som avses i första
stycket.

5 § En vara eller utrustning som är av ett sådant slag att den
kan antas innehålla eller ha innehållit en PCB-produkt skall
vid tillämpningen av denna förordning anses som en PCB-vara, om
det inte med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet
finns godtagbara skäl för en annan bedömning.

6 § Med dekontaminering avses i denna förordning alla åtgärder
som gör att utrustning, material eller flytande ämnen som är
förorenade av en PCB-produkt kan återanvändas, återvinnas eller
bortskaffas under säkra förhållanden. Dekontaminering kan
innebära utbyte av vätskor genom att en vätska som är en PCB-
produkt ersätts med en lämplig vätska som inte är en PCB-
produkt.

Förbud mot och villkor för viss hantering

7 § En PCB-vara får inte tillverkas, bearbetas, saluföras,
överlåtas för användning eller återanvändas.

En PCB-vara får inte importeras från eller exporteras till
länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen.

Naturvårdsverket får i det enskilda fallet besluta hur en
vara som importerats i strid mot denna förordning ska
hanteras.

En PCB-vara som ska användas för laboratorieforskning eller
som referensstandard får undantas från förbuden i första och
andra styckena. Förordning (2010:963).

8 § En transformator eller en sådan kondensator som har högre
effekt än två kilovoltampere (reaktivt) får inte användas om
den innehåller en PCB-produkt.

8 a § Naturvårdsverket får i det enskilda fallet ge dispens
från förbudet i 8 §, om det finns särskilda skäl och dispensen
är förenlig med rådets direktiv 96/59/EG av den 16 september
1996 om bortskaffande av polyklorerade bifenyler och
polyklorerade terfenyler (PCB/PCT), ändrat genom
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 596/2009.
Förordning (2011:691).

9 § En transformator får inte fyllas på med en PCB-produkt.

10 § En PCB-vara skall förvaras så åtskild från alla
lättantändliga ämnen att brandrisk undviks.

Undersöknings- och anmälningsplikt

11 § Den som innehar en utrustning som innehåller eller kan
antas innehålla mer än fem kubikdecimeter PCB-produkt skall
omgående anmäla detta till Naturvårdsverket. För en elektrisk
kondensator skall gränsvärdet fem kubikdecimeter PCB-produkt
anses omfatta summan av de olika delar som ingår i en
fullständig enhet.

Den som är skyldig att göra anmälan skall också anmäla varje
förändring i sitt innehav till Naturvårdsverket.

12 § En anmälan enligt 11 § skall innehålla uppgift om

1. innehavarens namn och adress,

2. platsen där utrustningen finns samt en beskrivning av
utrustningen,

3. den mängd PCB-produkt som finns i utrustningen,

4. datum för och slag av planerad eller pågående åtgärd såsom
utbyte, behandling eller dekontaminering, och

5. datum för intyg som utfärdats för den anmälda utrustningen.

13 § Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om

1. när en utrustning skall antas innehålla mer än fem
kubikdecimeter PCB-produkt,

2. skyldighet att närmare undersöka förekomst av PCB-produkt i
utrustning som kan antas innehålla en sådan produkt, och

3. fullgörande av anmälningsplikten enligt 11 och 12 §§.

Dekontaminering

14 § Den som innehar en utrustning som omfattas av
anmälningsplikt enligt 11 § ska omgående se till att
utrustningen dekontamineras på det sätt som följer av 15 §.
Förordning (2011:691).

14 a § Naturvårdsverket får i det enskilda fallet ge dispens
från dekontamineringskravet i 14 §, om det finns särskilda
skäl och dispensen är förenlig med rådets direktiv 96/59/EG.
Förordning (2011:691).

15 § En utrustning som omfattas av anmälningsplikt enligt 11 §
får dekontamineras genom att den PCB-produkt som finns i
utrustningen byts ut, om

1. syftet med bytet är att i den PCB-produkt som finns i
utrustningen reducera halten av de ämnen som anges i 3 § 1-5
till lägre än 0,0002 viktprocent (2 vikt-ppm) om det rör sig om
isolerolja och 0,0050 viktprocent (50 vikt-ppm) om det rör sig
om en annan PCB-produkt,

2. ersättningsprodukten inte är en PCB-produkt före bytet,

3. bytet medför märkbart mindre risker,

4. bytet inte hindrar senare bortskaffande av PCB-produkterna,
och

5. den som utför bytet har tillstånd att dekontaminera PCB-
varor.

Naturvårdsverket får meddela närmare föreskrifter om
dekontaminering. Frågor om tillstånd att dekontaminera PCB-
varor prövas av Naturvårdsverket.

15 a § I ett ärende om tillstånd enligt 15 § ska
Naturvårdsverket besluta i ärendet inom sex månader från det
att en fullständig ansökan kom in till verket. Om det är
nödvändigt på grund av utredningen i ärendet, får tiden
förlängas. En sådan förlängning får inte göras mer än en gång
i ärendet. Förlängningen får inte avse mer än två månader
utöver de ursprungliga sex månaderna. Sökanden ska informeras
om förlängningen och skälen för den innan den ursprungliga
tidsfristen har gått ut.

Bestämmelser om att ett mottagningsbevis ska skickas till
sökanden när en fullständig ansökan har kommit in och om
innehållet i ett sådant bevis finns i 8 § lagen (2009:1079)
om tjänster på den inre marknaden. Förordning (2010:50).

Inventering och avlägsnande av PCB-produkter i byggnader och
anläggningar

16 § Den som äger en byggnad eller annan anläggning där
fogmassa eller halkskyddad golvmassa kan ha använts vid
uppförande eller renovering åren 1956-1973 skall undersöka om
fogmassan eller golvmassan är en PCB-produkt.

Ägaren skall senast den 30 juni 2008 till tillsynsmyndigheten
redovisa vilka inventeringsåtgärder som har vidtagits samt ange
vilka åtgärder som planeras för att säkerställa att
förekommande PCB-produkt, när den blir avfall, sorteras ut och
hanteras som farligt avfall.

17 § Den som äger en byggnad eller anläggning där fogmassa
eller halkskyddad golvmassa har använts vid uppförande eller
renovering och där halten av sådana PCB-produkter som anges i
3 § 1–5 uppgår till mer än 0,0500 viktprocent (500 vikt-ppm),
ska se till att massan avlägsnas senast

1. den 30 juni 2014, om byggnaden eller anläggningen har
uppförts eller renoverats någon gång under åren 1956–1969 och
annat inte följer av 2 eller 3,

2. den 30 juni 2016, om

a) massan finns i en industribyggnad som har uppförts eller
renoverats någon gång under åren 1956–1973,

b) byggnaden eller anläggningen har uppförts eller renoverats
någon gång under åren 1970–1973, eller

c) massan har använts inomhus, eller

3. i samband med renovering, ombyggnad eller rivning, om
massan har använts för att ersätta en PCB-produkt som har
avlägsnats efter utgången av 1998.

Med industribyggnad avses i första stycket en byggnad som är
indelad som industribyggnad enligt fastighetstaxeringslagen
(1979:1152). Förordning (2010:963).

17 a § Den som äger en byggnad eller anläggning som
innehåller fogmassa eller halkskyddad golvmassa där halten av
sådana PCB-produkter som anges i 3 § 1–5 uppgår till 0,0050–
0,0500 viktprocent (50–500 vikt-ppm), ska se till att massan
avlägsnas senast i samband med renovering, ombyggnad eller
rivning. Förordning (2010:963).

17 b § Trots 17 § får tillsynsmyndigheten medge att fogmassa
eller halkskyddad golvmassa avlägsnas vid en senare tidpunkt,
om

1. en ombyggnad, renovering eller rivning planeras under de
närmast följande åren,

2. massan sitter mycket svåråtkomligt,

3. det är nödvändigt för att en samhällsviktig verksamhet
inte ska försvåras på ett betydande sätt, eller

4. det finns andra särskilda skäl.

Tillsynsmyndigheten ska i samband med ett dispensbeslut
enligt första stycket förelägga byggnadens eller
anläggningens ägare att avlägsna massan senast vid en viss
tidpunkt som myndigheten ska ange i föreläggandet.
Myndigheten ska skicka föreläggandet till
inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistret
enligt 26 kap. 15 § miljöbalken. Förordning (2010:963).

18 § Innan en åtgärd enligt 17, 17 a eller 17 b § vidtas ska
ägaren anmäla åtgärden till tillsynsmyndigheten. Anmälan ska
innehålla de uppgifter som tillsynsmyndigheten behöver för
att bedöma åtgärdens effekt på människors hälsa och miljön.
Anmälan ska göras senast tre veckor innan åtgärden påbörjas.
Förordning (2010:963).

19 § Bestämmelserna i 16-18 §§ skall inte tillämpas på sådana
en- och tvåbostadshus och till dem hörande komplementbyggnader
som ägs av fysiska personer eller dödsbon och som är indelade
som småhus enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152).

20 § Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om hur en PCB-
produkt skall avlägsnas.

Bortskaffande

21 § En PCB-vara som är avfall ska genast överlämnas för
bortskaffande enligt avfallsförordningen (2011:927).

Vid bortskaffande av en PCB-vara får endast de
bortskaffningsförfaranden tillämpas som i bilaga 3 till
avfallsförordningen betecknas D 9 eller D 10.

Bestämmelser om förbränning finns i förordningen (2002:1060) om
avfallsförbränning. Det som är föreskrivet där om PCB ska också
tillämpas i fråga om PCB-produkter. Andra
bortskaffningsförfaranden får tillämpas endast om de i
jämförelse med förbränning har likvärdiga miljömässiga
säkerhetskrav och följer kvalificerade tekniska krav med bästa
möjliga teknik. Förordning (2011:1003).

22 § Naturvårdsverket får meddela närmare föreskrifter om
tillämpning av bortskaffningsförfarandena.

23 § Den som bortskaffar PCB-varor ska föra ett register över
de PCB-varor som bortskaffas. Av registret ska varornas mängd,
ursprung, art och innehåll av PCB-produkt framgå. Registret ska
vara tillgängligt för allmänheten.

Den som bortskaffar PCB-varor ska utfärda ett mottagningsbevis
för de PCB-varor som tas emot för bortskaffande. Av beviset ska
de mottagna varornas mängd, art och innehåll av PCB-produkt
framgå. Beviset ska lämnas till den som överlämnat varorna för
bortskaffande.

Första och andra styckena gäller inte om motsvarande
förpliktelser följer av avfallsförordningen (2011:927) eller av
föreskrifter som har meddelats med stöd av den förordningen
eller motsvarande äldre föreskrifter. Förordning (2011:1003).

24 § Den som har tagit emot PCB-varor för bortskaffande enligt
denna förordning skall se till att varorna skaffas bort utan
dröjsmål.

Märkning

25 § Den som innehar en PCB-vara ska se till att den är
tydligt märkt med uppgift om att den innehåller en PCB-
produkt. Märkningen ska finnas

1. direkt på varan, och

2. direkt på varans förpackning eller annat emballage som
varan är förpackad i, eller

3. om märkning enligt 1 och 2 inte är möjlig med hänsyn till
det praktiska genomförandet eller kostnaderna för märkningen,
i sådan anslutning till varan att märkningen är väl synlig
för den som ska reparera, byta ut eller avlägsna varan.

Om en PCB-vara omfattas av anmälningsplikt enligt 11 § ska
även dörrarna till den lokal där utrustningen förvaras vara
märkta med uppgift att det där finns en PCB-produkt.

Första och andra styckena gäller inte fogmassa eller
halkskyddad golvmassa som har använts i byggnader eller
anläggningar. Förordning (2010:963).

26 § Efter ett byte som avses i 15 § skall utrustningen vara
märkt på det sätt som anges i bilagan till denna förordning.

Tillsyn, ansvar och överklagande

27 § Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap. miljöbalken och i
miljötillsynsförordningen (2011:13). Bestämmelser om det
operativa tillsynsansvar som hör samman med denna förordning
finns i 26 kap. 3 § tredje stycket miljöbalken samt 2 kap. 4
och 29–32 §§ miljötillsynsförordningen.

Bestämmelser om avgifter finns i förordningen (1998:940) om
avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.
Förordning (2011:44).

28 § I 29 kap. miljöbalken finns bestämmelser om straff och
förverkande.

29 § I 19 kap. 1 § miljöbalken finns bestämmelser om
överklagande.

Ett beslut om förlängd handläggningstid enligt 15 a § får
inte överklagas. Förordning (2010:50).

Uppdatering av vissa uppgifter

30 § Naturvårdsverket skall se till att det finns

1. förteckningar över utrustning som omfattas av
anmälningsplikt enligt 11 § och med den information som avses i
12 §,

2. en plan för dekontaminering och bortskaffande av utrustning
som förtecknats enligt 1 och av den PCB-produkt som
utrustningen innehåller, och

3. ett åtgärdsprogram för insamling och senare bortskaffande av
sådana PCB-varor som inte omfattas av anmälningsplikt enligt
11 §.

Naturvårdsverket skall regelbundet uppdatera sådana
förteckningar som avses i första stycket 1.

Övergångsbestämmelser

2010:50

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2010 och
tillämpas endast i fråga om ansökningar som har kommit in
till Naturvårdsverket efter ikraftträdandet.

Bilaga

Märkning av dekontaminerad utrustning enligt 26 §

Varje föremål i den dekontaminerade utrustningen skall tydligt
märkas med beständig text på svenska som skall utformas enligt
följande.

DEKONTAMINERAD UTRUSTNING

SOM INNEHÅLLIT PCB

Vätska som har innehållit PCB har ersatts:

– med……………..(namn på ersättning)

– den……………..(datum)

– av……………….(företag).

Koncentration av PCB i

– den gamla vätskan………..viktprocent

– den nya vätskan………….viktprocent.