Förordning (2007:193) om producentansvar för vissa radioaktiva produkter och herrelösa strålkällor

SFS nr
2007:193
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2007-04-19
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:25

1 § Denna förordning meddelas med stöd av 15 kap. 6 och 7 §§
miljöbalken. Syftet med förordningen är att producenter skall
se till att produkter som innehåller radioaktiva ämnen och
herrelösa strålkällor som blir radioaktivt avfall tas om hand
och hanteras på ett från strålskyddssynpunkt tillfredsställande
sätt.

Definitioner

2 § Med radioaktiva produkter avses i denna förordning
produkter som innehåller radioaktiva ämnen och som inte

1. omfattas av tillståndsplikt enligt lagen (1984:3) om
kärnteknisk verksamhet, eller

2. omfattas av förordningen (2014:1075) om producentansvar
för elutrustning. Förordning (2015:25).

3 § Med producent avses i denna förordning den som yrkesmässigt
tillverkar, säljer eller till Sverige för in radioaktiva
produkter.

4 § Med herrelös strålkälla avses i denna förordning en
strålkälla vars aktivitetsnivå vid den tidpunkt då den upptäcks
överstiger en nivå för vilken undantag från strålskyddslagen
(1988:220) medges enligt 2 § första stycket 1
strålskyddsförordningen (1988:293) och som inte omfattas av
tillsynsmyndighetens kontroll därför att den aldrig har
omfattats av kontrollen eller därför att den har övergivits,
förlorats, flyttats från känd plats, stulits eller överlåtits
till en ny innehavare utan föreskriven anmälan till
Strålsäkerhetsmyndigheten eller utan att mottagaren har
underrättats. Förordning (2008:460).

5 § Termer och uttryck som i övrigt används i denna förordning
har samma betydelse som i miljöbalken, strålskyddslagen
(1988:220) och avfallsförordningen (2011:927).
Förordning (2011:1004).

Uppgifter om produkter som säljs

6 § En producent som säljer radioaktiva produkter ska lämna
uppgifter om produkterna till Strålsäkerhetsmyndigheten.
Uppgifterna ska avse

1. vilka produkter och vilka kvantiteter av produkterna som
säljs i Sverige,

2. vilka kategorier av radioaktivt avfall som produkterna kan
förväntas ge upphov till,

3. på vilket sätt producenten har för avsikt att fullgöra sitt
ansvar för avfallet enligt strålskyddslagen (1988:220) och
denna förordning, och

4. hur skyldigheten att säkerställa finansiering av
omhändertagandet enligt 13 § har fullgjorts.
Förordning (2008:460).

Märkning

7 § En producent som efter den 31 augusti 2007 säljer
radioaktiva produkter i Sverige skall se till att produkterna
är märkta med

1. de uppgifter som behövs för att identifiera den ansvarige
producenten, och

2. information om kostnadsfritt omhändertagande av det
radioaktiva avfall som produkten kan ge upphov till.

Om det behövs på grund av produktens storlek eller funktion får
märkningen i stället finnas i skriftlig information som följer
med produkten.

Skyldighet att ta hand om avfall

8 § En producent skall ta hand om radioaktiva produkter som är
radioaktivt avfall, om producenten efter den 31 augusti 2007
har sålt de produkter som ger upphov till avfallet i Sverige.

9 § En producent ska ta del i omhändertagandet av radioaktivt
avfall som är

1. radioaktiva produkter som har släppts ut på marknaden före
den 1 september 2007, eller

2. herrelösa strålkällor som Strålsäkerhetsmyndigheten lämnar
till producenten.

Skyldigheten enligt första stycket ska fullgöras genom att
producenten för varje tidsperiod som Strålsäkerhetsmyndigheten
meddelar föreskrifter om med stöd av 16 § svarar för en lika
stor andel av det i Sverige uppkomna avfallet som motsvarar
producentens marknadsandel av sålda radioaktiva produkter.
Andelarna får avse viss produktkategori eller produktmarknad
eller annan lämplig indelning. Förordning (2008:460).

10 § Producenten skall utan ersättning ta hand om

1. avfall som avses i 8 §, och

2. avfall som avses i 9 § första stycket 1, om det lämnas till
producenten eller till insamlingssystem som producenten anvisar
i samband med att producenten säljer motsvarande mängd nya
radioaktiva produkter.

11 § För det avfall som kan förväntas uppkomma i Sverige skall
en producent fullgöra sin skyldighet enligt 8 och 9 §§ genom
att se till

1. att det finns lämpliga insamlingssystem för avfallet, och

2. att det avfall som samlas in hanteras i enlighet med
strålskyddslagen (1988:220) och föreskrifter meddelade med stöd
av lagen samt i övrigt på ett från miljöskyddssynpunkt
godtagbart sätt.

12 § Ett insamlingssystem som avses i 11 § skall anses lämpligt
om det

1. ger god service åt inlämnare i alla delar av landet,

2. är anpassat till olika kategorier av radioaktivt avfall vad
gäller insamlingsmetod och geografisk spridning, och

3. innebär att avfallet kan lämnas till, eller hämtas av
företrädare för, systemet även om producentens skyldighet
enligt 8-10 §§ är begränsad till vissa produkter eller viss
andel av det uppkomna avfallet.

Skyldighet att säkerställa finansiering

13 § En producent som säljer radioaktiva produkter i Sverige
skall genom finansieringssystem, försäkringslösningar, spärrade
konton eller på annat lämpligt sätt säkerställa att det finns
finansiering för fullgörandet av producentens skyldighet att ta
hand om det radioaktiva avfallet enligt 8 § jämförd med 11 §
även om producenten upphör med sin verksamhet eller av annan
orsak brister i fullgörandet.

Säkerställandet skall anses lämpligt om det med hänsyn till de
sålda produkternas förväntade användning och livslängd samt
övriga omständigheter är sannolikt att skyldigheten kommer att
fullgöras eller att den som fullgör producentens skyldighet kan
få ersättning för de kostnader som fullgörandet medför.

Uppgifter om avfallet och dess hantering

14 § En producent ska till Strålsäkerhetsmyndigheten lämna
uppgifter om vilka kvantiteter och kategorier av radioaktivt
avfall som har samlats in i insamlingssystem enligt 11 § eller
lämnats direkt till producenten.

En producent ska till Strålsäkerhetsmyndigheten redovisa på
vilket sätt producenten har uppfyllt sina skyldigheter enligt
denna förordning. Förordning (2008:460).

Marknadsandelar

15 § Strålsäkerhetsmyndigheten ska med stöd av de uppgifter som
lämnas enligt 6 och 14 §§ fastställa producenternas andelar
enligt 9 § och underrätta producenterna om den fördelningen.
Förordning (2008:460).

Bemyndigande

16 § Strålsäkerhetsmyndigheten får meddela de föreskrifter som
behövs för tillämpningen av 6, 7, 9 och 11-14 §§.
Förordning (2008:460).

Dispens

17 § Strålsäkerhetsmyndigheten får i det enskilda fallet ge
dispens från bestämmelserna i denna förordning om det kan ske
utan att syftet med förordningen åsidosätts.
Förordning (2008:460).

Straff

18 § Till böter döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet
inte fullgör sina skyldigheter att

1. se till att radioaktiva produkter är märkta enligt vad som
följer av 7 §,

2. ta hand om radioaktivt avfall och herrelösa strålkällor
enligt vad som följer av 8, 9 och 11 §§, eller

3. säkerställa finansiering enligt vad som följer av 13 §.

Ansvar skall inte dömas ut enligt denna paragraf, om ansvar för
gärningen kan dömas ut enligt 29 kap. miljöbalken eller
strålskyddslagen (1988:220).