Förordning (2007:215) om undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen (1997:857)

SFS nr
2007:215
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2007-04-26
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:4

Inledande bestämmelser

1 § I denna förordning finns bestämmelser om undantag från
kravet på nätkoncession enligt 2 kap. 1 § ellagen (1997:857).

2 § Med internt nät avses en eller flera starkströmsledningar
som innehavaren använder för överföring av el för egen räkning.

3 § Om innehavaren av ett internt nät har uppdragit åt någon
annan att svara för driften av nätet skall överföringen av el
till innehavaren anses ske för egen räkning.

4 § På ett internt nät som används utan stöd av nätkoncession
i enlighet med bestämmelserna i denna förordning får
överföring av el för annans räkning inte äga rum i andra fall
än som anges i 23–31 §§. Förordning (2012:163).

Undantag från koncessionskravet

Interna nät inom vissa områden

5 § Ett internt nät, som är beläget på eller inom en byggnad,
får byggas och användas utan nätkoncession.

6 § Ett internt nät, på vilket el överförs till anläggningar
och byggnader som inte är avsedda som bostadshus och som ligger
i omedelbar närhet till ett bostadshus, får byggas och användas
utan nätkoncession.

7 § Ett internt nät inom ett inhägnat område som är avsett för
innehavarens egen räkning och dit allmänheten inte äger
tillträde får byggas och användas utan nätkoncession.

8 § Ett internt nät inom området för en industrianläggning får
byggas och användas utan nätkoncession. Detsamma gäller mellan
delar av ett sådant område, vilka skiljs åt endast av en
trafikled.

9 § Ett internt nät inom området för en allmän eller enskild
institution får byggas och användas utan nätkoncession.
Detsamma gäller mellan delar av ett sådant område, vilka skiljs
åt endast av en trafikled.

Med institution avses en eller flera byggnader där vård,
undervisning, forskning eller liknande verksamhet bedrivs.

10 § Ett internt nät inom området för en flygplats som godkänts
för allmänt nyttjande, tillhör staten eller nyttjas för
statligt ändamål får byggas och användas utan nätkoncession.

11 § Ett internt nät inom området för en byggarbetsplats eller
annat tillfälligt arbetsställe får byggas och användas utan
nätkoncession.

12 § Ett internt lågspänningsnät inom området för en
jordbruksfastighet får byggas och användas utan nätkoncession.

Innehavaren av en jordbruksfastighet får utan nätkoncession
bygga och använda ett internt lågspänningsnät även utanför
jordbruksfastigheten om nätet är avsett för driften av
jordbruket.

13 § Ett internt nät inom området för en väg, en kanal eller
annan vattentrafikled med tillhörande byggnader och som
används för att tillgodose trafikens behov får byggas och
användas utan nätkoncession. Förordning (2013:4).

14 § Ett internt nät med högst fyrtiotusen volts spänning inom
området för en sådan anläggning inom totalförsvaret vars
existens eller belägenhet skall hållas hemlig får byggas och
användas utan nätkoncession.

15 § Ett internt nät inom trafikområdet för järnvägs-,
spårvägs-, tunnelbane- eller trådbussdrift och som används för
att tillgodose trafikens behov får byggas och användas utan
nätkoncession.

16 § Ett internt nät inom ett område för fritidsverksamhet,
såsom idrottsplats, motorbana, ridhus, trav- och/eller
galoppbana, parkteater, nöjespark, utomhusbad, campingplats och
liknande får byggas och användas utan nätkoncession.

17 § Ett internt nät inom området för en båtklubb, marina,
gästhamn, vinteruppläggningsplats för fritidsbåtar eller
liknande anläggning får byggas och användas utan nätkoncession.

18 § Ett internt nät inom området för en begravningsplats får
byggas och användas utan nätkoncession.

19 § Ett internt nät inom området för en handelsträdgård får
byggas och användas utan nätkoncession.

Vissa typer av interna nät

20 § Ett internt som ingår i ett telekommunikationssystem får
byggas och användas utan nätkoncession.

21 § Ett internt lågspänningsnät som uteslutande används för
signal-, manöver- eller mätändamål får byggas och användas utan
nätkoncession.

22 § Ett internt nät som är avsett för driften av en
belysningsanläggning får byggas och användas utan
nätkoncession.

22 a § Ett internt nät som förbinder två eller flera elektriska
anläggningar för produktion, vilka utgör en funktionell enhet,
får byggas och användas utan nätkoncession.
Förordning (2008:897).

22 b § Ett internt lågspänningsnät som huvudsakligen är avsett
för fordons elbehov får byggas och användas utan
nätkoncession. Förordning (2012:163).

Överföring av el för annans räkning på interna nät

23 § På sådana elnät som i sin helhet ursprungligen har
använts för överföring av el uteslutande för egen räkning och
som får användas utan stöd av nätkoncession får överföring av
el för annans räkning äga rum i de fall som anges i 24–31 §§.

Bestämmelsen i första stycket gäller bara om det finns
beaktansvärda skäl för att överföring av el för annans räkning
ska få äga rum på elnätet. Vid bedömningen av om det finns
sådana skäl ska hänsyn tas till dels hur överföringen påverkar
den nätverksamhet som bedrivs av berörd innehavare av
nätkoncession, dels kostnaderna för att ansluta berörda
elanvändare till det elnät som används med stöd av
nätkoncession. Förordning (2012:163).

24 § Överföring av el för annans räkning får äga rum på ett
elnät som är beläget på eller inom en byggnad och som får
användas utan stöd av nätkoncession. Detta gäller även om nätet
i sin helhet ursprungligen inte har använts för överföring av
el uteslutande för egen räkning.

25 § Överföring av el för annans räkning får äga rum på ett
elnät som är beläget inom området för en industrianläggning och
som får användas utan stöd av nätkoncession.

26 § Överföring av el för annans räkning får äga rum på ett
elnät som är beläget inom området för en flygplats som godkänts
för allmänt nyttjande, tillhör staten eller nyttjas för
statligt ändamål och som får användas utan nätkoncession.

27 § Överföring av el för annans räkning får äga rum på ett
lågspänningsnät som är beläget inom området för en
jordbruksfastighet och som får användas utan stöd av
nätkoncession.

28 § Överföring av el för annans räkning får äga rum på ett
elnät som är beläget inom området för fritidsverksamhet, såsom
idrottsplats, motorbana, ridhus, trav- och/eller galoppbana,
parkteater, nöjespark, utomhusbad, campingplats och liknande
och som får användas utan nätkoncession.

29 § Överföring av el för annans räkning får äga rum på ett
elnät som är beläget inom området för en båtklubb, marina,
gästhamn, vinteruppläggningsplats för fritidsbåtar eller
liknande anläggning och som får användas utan stöd av
nätkoncession. Detta gäller även om nätet i sin helhet
ursprungligen inte har använts för överföring av el uteslutande
för egen räkning.

30 § På ett sådant internt nät som avses i 22 a § får
överföring av el mellan anläggningarna äga rum även om de
anläggningar som ingår i den funktionella enheten har olika
innehavare. Detta gäller även om nätet i sin helhet
ursprungligen inte har använts för överföring av el uteslutande
för egen räkning. Förordning (2008:897).

31 § På ett sådant internt lågspänningsnät som avses i 22 b §
får överföring av el för annans räkning äga rum. Detta gäller
även om nätet i sin helhet ursprungligen inte har använts för
överföring av el uteslutande för egen räkning.
Förordning (2012:163).

Övergångsbestämmelser

2007:215

1. Denna förordning träder i kraft 1 juni 2007.

2. Innehavaren av ett elnät som vid ikraftträdandet av denna
förordning används utan stöd av nätkoncession får även därefter
använda nätet utan stöd av nätkoncession.

Detta gäller dock bara

a. elnät inom kolonistugeområden,

b. elnät som överför el inom hotell-, konferens- och
skidanläggningar, och

c. elnät som överför el till flerfamiljshus.

På dessa elnät får därvid även överföring av el för annans
räkning äga rum.

3. Om överföring av el på ett sådant elnät som avses i 27 § vid
ikraftträdandet av denna förordning sker för annans räkning
utanför den berörda jordbruksfastigheten får denna överföring
även därefter äga rum.