Förordning (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare samt fritidspedagoger och motsvarande

SFS nr
2007:222
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2007-04-19
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:235

Inledande bestämmelse

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag
för fortbildning av lärare samt fritidspedagoger och
motsvarande.

Fortbildningen av lärare syftar till att ge dem behörighet
för den undervisning de bedriver, så att elevernas
måluppfyllelse kan öka. Fortbildningen av fritidspedagoger
och motsvarande syftar till att ge dem behörighet för
undervisning i ett eller två praktiska eller estetiska ämnen
i årskurserna 1–6 i grundskolan eller sameskolan, så att
elevernas måluppfyllelse i dessa ämnen kan öka.

Andra stycket gäller inte lärare som saknar
behörighetsgivande examen och bedriver undervisning i en
fristående skola med waldorfpedagogisk inriktning.
Fortbildningen av dessa lärare syftar enbart till att öka
elevernas måluppfyllelse. Förordning (2014:95).

Förutsättningar för statsbidrag

2 § Statsbidrag enligt denna förordning får, om det finns
tillgängliga medel, lämnas till den som är huvudman

1. inom skolväsendet utom förskolan och fritidshemmet,

2. för en svensk utlandsskola som avses i 9 § förordningen
(1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska
barn och ungdomar,

3. för utbildning enligt 24 kap. 8 eller 9 § skollagen
(2010:800) vid ett sådant hem som avses i 12 § lagen (1990:52)
med särskilda bestämmelser om vård av unga, eller

4. för utbildning enligt förordningen (2007:152) om utbildning
vid kriminalvård i anstalt. Förordning (2011:498).

3 § Statsbidrag lämnas för kostnader när det gäller lärare
som

1. är anställda hos huvudmannen eller hos någon annan som
enligt avtal med huvudmannen utför uppgifter inom sådan
verksamhet som avses i 2 § (entreprenör),

2. deltar antingen i uppdragsutbildning enligt förordningen
(2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare
och viss annan personal eller i motsvarande utbildning som
anordnas av en enskild utbildningsanordnare som har tillstånd
att utfärda examina enligt lagen (1993:792) om tillstånd att
utfärda vissa examina, och

3. har en grundlärarexamen, ämneslärarexamen,
yrkeslärarexamen, förskollärarexamen, motsvarande äldre
examen eller motsvarande utländsk behörighet eller bedriver
undervisning i en fristående skola med waldorfpedagogisk
inriktning.

Statsbidrag lämnas även för kostnader när det gäller
fritidspedagoger och motsvarande som uppfyller villkoren i
första stycket 1 och 2 och som har en examen som är avsedd
enbart för arbete i fritidshem eller i fritidshem och
förskola. Förordning (2014:235).

4 § Har upphävts genom förordning (2011:1057).

Fördelning och utbetalning av statsbidrag

5 § Statsbidrag enligt denna förordning lämnas med 500 kronor
per högskolepoäng. Om utbildningen avser matematik, lämnas
statsbidrag med 1 000 kronor per högskolepoäng.
Förordning (2011:1057).

6 § Har upphävts genom förordning (2011:1057).

7 § Huvudmannen ska hos Statens skolverk ansöka om bidrag och
anmäla den personal som huvudmannen ansöker om statsbidrag för
enligt denna förordning. Förordning (2011:1057).

8 § Om antalet lärare samt fritidspedagoger och motsvarande
som har anmälts till en utbildning enligt 3 § första stycket
2 överstiger antalet tillgängliga utbildningsplatser, beslutar
Statens skolverk om urval.

Om en person som har påbörjat utbildningen avbryter den, ska
Skolverket om möjligt besluta att utbildningsplatsen ska
övertas av en annan person som anmälts till utbildningen men
inte fått en utbildningsplats. Förordning (2011:1057).

9 § Statens skolverk prövar frågor om och betalar ut
statsbidrag.

Skolverket ska vid sin fördelning av statsbidrag ta särskild
hänsyn till

1. huvudmannens behov av lärare med behörighet för den
undervisning de bedriver och då särskilt behov av lärare med
behörighet för undervisning i matematik, och

2. behovet av geografisk spridning. Förordning (2011:1057).

10 § Statsbidrag ska betalas ut en gång per termin för den
utbildning enligt 3 § första stycket 2 som avses att bli
genomförd under den termin som bidraget avser. Bidraget ska
betalas ut så snart det har fastställts vilken personal som
deltar i utbildningen. Förordning (2011:1057).

Återkrav och omfördelning

11 § En huvudman som har tagit emot statsbidrag är
återbetalningsskyldig om

1. den person som bidraget har lämnats för avbryter en sådan
utbildning som avses i 3 § första stycket 2 eller inte
fullföljer utbildningen med godkänt resultat,

2. huvudmannen genom att lämna oriktiga eller ofullständiga
uppgifter eller på något annat sätt har orsakat att bidraget
har lämnats felaktigt eller med för högt belopp, eller

3. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller
med för högt belopp och huvudmannen borde ha insett detta.

Statens skolverk ska besluta att helt eller delvis kräva
tillbaka ett bidrag om någon är återbetalningsskyldig enligt
första stycket. Om det finns särskilda skäl för det, får
Skolverket befria från återkrav helt eller delvis. En fråga om
återbetalningskyldighet eller eftergift enligt första stycket
1 får dock prövas tidigast ett år efter det att statsbidraget
har betalats ut.

En upplysning om bestämmelserna i denna paragraf ska tas in i
beslutet om statsbidrag. Förordning (2011:1057).

11 a § På statsbidrag som krävs tillbaka ska ränta tas ut från
och med den dag som infaller en månad efter det att beslut om
återkrav har fattats och efter en räntesats som vid varje
tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två
procentenheter.

Om det finns särskilda skäl för det, får Statens skolverk
befria från krav på ränta helt eller delvis.
Förordning (2011:1057).

12 § De medel som återstår efter fördelning enligt 5 § eller
återkrav enligt 11 § får efter ansökan fördelas till huvudmän
vilkas behov enligt 9 § andra stycket 1 bedöms vara särskilt
stora. Förordning (2011:1057).

Redovisning och uppföljning

13 § En huvudman som har ansökt om statsbidrag är skyldig att
till Statens skolverk lämna de uppgifter som behövs för
tillämpningen av denna förordning. Förordning (2011:498).

14 § Statens skolverk ska följa upp och utvärdera hur
statsbidraget har använts.

En huvudman som har tilldelats statsbidrag ska medverka i den
uppföljning och utvärdering av verksamheten som bestäms av
Skolverket. Huvudmannen ska också lämna de uppgifter som
Skolverket begär. Förordning (2011:498).

15 § Har upphävts genom förordning (2011:1057).

Bemyndigande

16 § Statens skolverk får meddela de föreskrifter som behövs
för verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

17 § Statens skolverks beslut enligt denna förordning får inte
överklagas.

Övergångsbestämmelser

2011:498

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

2. Vid tillämpningen av förordningen ska lärare som har
behörighet att anställas utan tidsbegränsning i det offentliga
skolväsendet för vuxna enligt 2 kap. 4 § första stycket
skollagen (1985:1100) jämställas med lärare som får anställas
utan tidsbegränsning som lärare i skolväsendet enligt 2 kap.
20 § första stycket skollagen. Det som i denna punkt sägs om
lärare i det offentliga skolväsendet för vuxna gäller för
bidrag som beviljats före utgången av juni 2012 och det som i
övrigt sägs gäller för bidrag som beviljats före utgången av
juni 2015.

3. Vid tillämpningen av 15 § i sin nya lydelse ska
vuxenutbildning för utvecklingsstörda respektive
svenskundervisning för invandrare jämställas med särskild
utbildning för vuxna respektive utbildning i svenska för
invandrare.

4. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för bidrag som har
beslutats före den 1 juli 2011.

2011:1057

1. Denna förordning träder i kraft den 15 november 2011.

2. När det gäller lärare som enligt skollagen (1985:1100)
undervisar i kommunal vuxenutbildning eller vuxenutbildning
för utvecklingsstörda eller inom svenskundervisning för
invandrare ska det vid tillämpningen av förordningen med
behörighet för den undervisning de bedriver förstås behörighet
enligt skollagen (2010:800) för motsvarande undervisning i
kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna eller
utbildning i svenska för invandrare.

3. Har upphävts genom förordning (2012:157).

4. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för bidrag som har
beslutats före den 1 januari 2012.