Förordning (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och viss annan personal

SFS nr
2007:223
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2007-04-19
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:161

Tillämpningsområde

1 § Ett universitet eller en högskola som har staten som
huvudman och som omfattas av högskolelagen (1992:1434) får på
uppdrag av Statens skolverk anordna uppdragsutbildning för
sådan fortbildning av såväl lärare som fritidspedagoger och
motsvarande som berättigar till statsbidrag enligt
förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av
lärare samt fritidspedagoger och motsvarande.

Med högskolor avses i fortsättningen både universitet och
högskolor. Förordning (2014:161).

Utbildningar

2 § En högskola får bedriva uppdragsutbildning för
fortbildning av lärare samt fritidspedagoger och motsvarande
bara om den knyter an till sådan utbildning på grundnivå
eller avancerad nivå som högskolan har examenstillstånd
för.

Uppdragsutbildning för fortbildning av lärare samt
fritidspedagoger och motsvarande får inte anordnas i form av
en fullständig utbildning på grundnivå eller avancerad nivå
som högskolan har examenstillstånd för. Uppdragsutbildning
för fortbildning av lärare får dock anordnas i form av en
sådan fullständig utbildning på avancerad nivå, om det är
fråga om speciallärarutbildning med specialisering mot
utvecklingsstörning för lärare i grundsärskolan,
gymnasiesärskolan eller den särskilda utbildningen för
vuxna. Förordning (2014:161).

Avgifter

3 § En högskola som anordnar sådan uppdragsutbildning som
avses i 1 § får ta ut en avgift. Avgiften ska beräknas så att
full kostnadstäckning uppnås.

Högskolorna får meddela föreskrifter om avgiftens storlek.
Förordning (2009:281).

Kursbevis

4 § Samma kvalitetskrav ska ställas på uppdragsutbildning som
på högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå.

De som deltar i uppdragsutbildning för fortbildning av lärare
samt fritidspedagoger och motsvarande får ges betyg och
examensbevis eller kursbevis enligt bestämmelserna för
högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå. I 6
kap. 6–8 §§ högskoleförordningen (1993:100) finns det
bestämmelser om att en student har rätt att tillgodoräkna sig
tidigare utbildning samt motsvarande kunskaper och
färdigheter som har förvärvats i yrkesverksamhet.

För fritidspedagoger och motsvarande som har fullföljt sådan
uppdragsutbildning som avses i 1 § första stycket gäller inte
kravet på ett självständigt arbete (examensarbete) enligt
bilaga 2 till högskoleförordningen eller motsvarande krav
enligt äldre bestämmelser för en behörighetsgivande examen.
Förordning (2014:161).

Tillgodoräknande

5 § Den som har gått igenom sådan uppdragsutbildning som
avses i 4 § har rätt att tillgodoräkna sig utbildningen som
högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå.
Förordning (2009:281).

Bemyndigande

6 § Universitets- och högskolerådet får meddela de
föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna
förordning. Förordning (2012:720).

Övergångsbestämmelser

2011:499

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

2. Vid tillämpningen av förordningen ska vuxenutbildning för
utvecklingsstörda respektive svenskundervisning för invandrare
jämställas med särskild utbildning för vuxna respektive
utbildning i svenska för invandrare.

3. Bestämmelserna i 2 § andra stycket i sin nya lydelse ska
även tillämpas i fråga om lärare som enligt 10 kap. 2 §
skollagen (1985:1100) undervisar vid ett sådant hem som avses
i 12 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av
unga.

2011:1058

1. Denna förordning träder i kraft den 15 november 2011.

2. När det gäller lärare som enligt skollagen (1985:1100)
undervisar i kommunal vuxenutbildning eller vuxenutbildning
för utvecklingsstörda eller inom svenskundervisning för
invandrare ska uppdragsutbildningen syfta till behörighet
enligt skollagen (2010:800) för motsvarande undervisning i
kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna eller
utbildning i svenska för invandrare.

3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för utbildning som
börjar före den 1 januari 2012.

2012:108

1. Denna förordning träder i kraft den 10 april 2012.

2. När det gäller lärare som enligt den upphävda skollagen
(1985:1100) undervisar i vuxenutbildning för utvecklingsstörda
ska uppdragsutbildningen syfta till behörighet enligt
skollagen (2010:800) för motsvarande undervisning i särskild
utbildning för vuxna.