Förordning (2007:224) om högskoleutbildning för vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen

SFS nr
2007:224
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2007-04-19
Författningen har upphävts genom
SFS 2011:689
Upphävd
2011-06-23
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:323

1 § I denna förordning finns det bestämmelser om
högskoleutbildningar på grundnivå och avancerad nivå som
anordnas med särskilda medel och som syftar till att erbjuda
vidareutbildning till lärare så att de uppnår lärarexamen.

2 § Med skolhuvudman avses i denna förordning den som är
huvudman inom det offentliga skolväsendet eller för en
fristående skola som avses i 9 kap. 2, 8 eller 8 b § skollagen
(1985:100) eller för en riksinternatskola enligt 10 kap. 1 §
skollagen.

Var utbildningarna anordnas

3 § Utbildningarna skall anordnas vid de universitet och
högskolor som regeringen beslutar.

Med högskolor avses i fortsättningen både universitet och
högskolor.

Vad utbildningarna avser

4 § Utbildningarna skall ges för att öka andelen behöriga
lärare i skolan och skall avse de ämnen eller inriktningar som
högskolan beslutar efter samråd med skolhuvudmannen.

Tillämpliga bestämmelser

5 § Högskolelagen (1992:1434) och högskoleförordningen
(1993:100) skall tillämpas på utbildningarna, om inte något
annat följer av denna förordning.

Behörighet

6 § För behörighet till utbildning gäller 7 och 8 §§ i denna
förordning i stället för bestämmelserna om grundläggande och
särskild behörighet i 7 kap. 5, 7-11, 25 och 28-31 §§
högskoleförordningen (1993:100). Detsamma gäller 7 kap. 24 §
högskoleförordningen i fråga om hänvisningen till 5 och 7 §§
samma kapitel.

Bestämmelserna om undantag från något eller några
behörighetsvillkor i 7 kap. 3 § högskoleförordningen gäller
även behörighetsvillkor som uppställs i denna förordning.
Förordning (2007:514).

7 § Behörighet för utbildning har den som saknar behörighet
för anställning utan tidsbegränsning enligt 2 kap. 4 § första
stycket 1 och 2 skollagen (1985:1100), om han eller hon

1. på grund av tidigare högskoleutbildning eller
arbetslivserfarenhet som lärare har förutsättningar att uppnå
lärarexamen enligt denna förordning, och

2. är verksam som lärare hos en sådan skolhuvudman som avses i
2 §. Förordning (2010:323).

8 § Utöver vad som följer av 7 § gäller att sökanden skall ha
gått igenom högskoleutbildning i sådan omfattning att
lärarexamen kan uppnås inom ramen för en utbildning enligt
denna förordning. Med högskoleutbildning jämställs motsvarande
kunskaper som sökanden har förvärvat.

Urval

9 § Vid urval skall hänsyn tas till de sökandes meriter.
Följande urvalsgrunder skall användas i stället för vad som
anges i 7 kap. 12 § andra stycket, 13-19, 22, 23, 26, 27 och
32 §§ högskoleförordningen (1993:100):

1. andra särskilda prov än sådant högskoleprov som avses i 7
kap. 20 § högskoleförordningen,

2. tidigare utbildning, och

3. arbetslivserfarenhet.

Högskolan beslutar vilka av urvalsgrunderna som skall
användas.

Vid i övrigt likvärdiga meriter får urval också göras enligt
vad som anges i 7 kap. 12 § tredje stycket
högskoleförordningen. Förordning (2007:514).

Antagning

10 § Den som vill bli antagen till en utbildning enlig denna
förordning ska anmäla det inom den tid och på det sätt som
högskolan bestämmer.

Antagning till utbildningarna ska göras under tiden 1 juli
2007-31 december 2012. Förordning (2010:323).

Utbildningarnas genomförande

11 § Utbildningarna ska anordnas på minst halvtid. Den
sammanlagda omfattningen för en student får avse högst 120
högskolepoäng.

Av dessa högskolepoäng får högst 60 högskolepoäng avse kurser
inom sådant allmänt utbildningsområde som avses i
examensbeskrivningen för lärarexamen i bilaga 2 till
högskoleförordningen (1993:100).

För utbildning som leder till lärarexamen för undervisning i
yrkesämnen i gymnasieskolan gäller inte andra stycket.
Förordning (2010:323).

11 a § Utbildningarna ska planeras med hänsyn till varje
students tidigare utbildning och arbetslivserfarenhet.

För lärarexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna
ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete). Antalet
högskolepoäng för examensarbetet får vid utbildning enligt
denna förordning understiga vad som enligt bilaga 2 till
högskoleförordningen (1993:100) krävs för
lärarexamen. Förordning (2010:323).

12 § Bestämmelserna i 7 kap. 33 § högskoleförordningen
(1993:100) skall inte gälla för utbildningarna.

Överklagande

13 § Till Överklagandenämnden för högskolan får följande beslut
av en högskola överklagas:

1. beslut om att en sökande inte uppfyller kraven på behörighet
för att bli antagen till sådan utbildning som avses i denna
förordning,

2. beslut att inte göra undantag från behörighetsvillkoren i
fall som avses i 7 kap. 3 § andra meningen högskoleförordningen
(1993:100),

3. beslut om tillgodoräknande av kurs, och

4. avslag på en students begäran att få examensbevis eller
kursbevis.

Beslut av Överklagandenämnden för högskolan får inte
överklagas. Förordning (2007:514).

Redovisning av studier

14 § Förordningen (1993:1153) om redovisning av studier m.m.
vid universitet och högskolor skall tillämpas på
utbildningarna.

Övergångsbestämmelser

2007:224

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007 och gäller
till och med den 31 december 2016. Bestämmelsen i 13 § första
stycket 4 ska tillämpas också därefter. Förordning (2010:323).