Förordning (2007:227) om handläggning av statliga bosättningslån

SFS nr
2007:227
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2007-05-03

1 § Kammarkollegiet skall handlägga de statliga bosättningslån
som givits enligt den numera upphävda förordningen (1976:264)
om statligt bosättningslån och som ännu inte är återbetalade.

För fordringar som avses i denna förordning gäller inte
förordningen (1993:1138) om hantering av statliga fordringar.

2 § Ränta och amortering på statliga bosättningslån skall
betalas till Kammarkollegiet.

3 § Kammarkollegiet får besluta att en påbörjad indrivning
skall avbrytas tills vidare om ytterligare indrivningsåtgärder
framstår som utsiktslösa eller inte är försvarliga med hänsyn
till kostnaderna och indrivning inte heller krävs från allmän
synpunkt. Indrivningen skall tas upp på nytt, om det visar sig
att betalning kan erhållas utan större kostnader än vad som är
skäligt.

4 § Kammarkollegiet får besluta om eftergift med
återbetalningen av bosättningslån, om det är skäligt med hänsyn
till att låntagare har avlidit, varit sjuk, arbetslös,
omhändertagen för vård eller haft stor försörjningsbörda.
Eftergift får också beslutas när det av annan anledning
framstår som skäligt. Eftergift kan avse hela det återstående
beloppet eller del av det samt upplupen ränta.

5 § Talan mot Kammarkollegiets beslut enligt denna förordning
får inte föras.