Förordning (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter

SFS nr
2007:231
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2007-05-10
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:712

Inledande bestämmelser

1 § Trafikföreskrifter som avses i 2 § skall kungöras
elektroniskt på en särskild webbplats som är tillgänglig utan
avgifter för var och en.

Webbplatsen får inte innehålla annat än vad som följer av denna
förordning.

Föreskrifter som kungörs enligt denna förordning skall inte
kungöras på det sätt som anges i 6 och 9 §§ lagen (1976:633) om
kungörande av lagar och andra författningar.

2 § Denna förordning tillämpas på följande slag av
trafikföreskrifter.

1. Föreskrifter enligt 41 § väglagen (1971:948).

2. Föreskrifter enligt 3 kap. 17 § andra och fjärde styckena
trafikförordningen (1998:1276).

3. Föreskrifter enligt 4 kap. 11 § trafikförordningen.

4. Föreskrifter enligt 9 kap. 1 § tredje stycket
trafikförordningen.

5. Lokala trafikföreskrifter enligt 10 kap. 1 §
trafikförordningen.

6. Föreskrifter enligt 10 kap. 14 § första stycket c
trafikförordningen.

7. Föreskrifter enligt 3 § förordningen (2005:951) om
försöksverksamhet med hastighetsbegränsning vid fordon som
stannat för passagerares på- eller avstigning.

8. Lokala trafikföreskrifter enligt 2 kap. 3 och 10 §§
militärtrafikförordningen (2009:212). Förordning (2009:221).

Ansvarsfördelning mellan myndigheter

Myndigheter som beslutar föreskrifter

3 § En myndighet, vars föreskrifter skall kungöras på
webbplatsen, ansvarar för att uppgifterna är riktiga och att de
förs på ett säkert sätt i elektronisk form till
Transportstyrelsen. Förordning (2008:1290).

4 § Föreskrifter skall kungöras så snart det kan ske och i så
god tid som möjligt innan de träder i kraft.

5 § Föreskrifter som kungörs enligt denna förordning skall i
rubriken innehålla myndighetens namn och ordet “föreskrifter”.
Dessutom skall ingressen till föreskrifter som beslutas av en
myndighet under regeringen innehålla uppgift om det
bemyndigande på vilket beslutanderätten grundar sig.

Termen “anvisningar” får inte finnas i rubriken till
föreskrifter.

6 § Den beslutande myndigheten ansvarar för att föreskrifter
som skall kungöras på webbplatsen tilldelas ett löpnummer, som
består av organisationskod, årtal och ett nummer som är löpande
för kalenderår och åtskiljs från årtalet genom kolon.

7 § Föreskrifter skall kungöras var för sig.

När föreskrifter som har kungjorts på webbplatsen blir
svåröverskådliga till följd av ändringar, bör de tas in i sin
helhet på webbplatsen. Det kan ske antingen i samband med att
föreskrifterna ändras eller vid något annat lämpligt tillfälle.

8 § Innan föreskrifter förs till Transportstyrelsen skall den
som är behörig på den beslutande myndigheten ge tillstånd till
det. Förordning (2008:1290).

Transportstyrelsen

9 § Transportstyrelsen ansvarar för webbplatsen. Styrelsen är
också samordningsmyndighet med ett övergripande ansvar för

1. det system som behövs för webbplatsens funktion, och

2. säkerheten i systemet. Förordning (2008:1290).

10 § Transportstyrelsen ansvarar för att föreskrifter
kompletteras med en uppgift om när de har publicerats på
webbplatsen. Förordning (2008:1290).

Register

11 § På webbplatsen skall det finnas två register. Ett register
över samtliga föreskrifter som har kungjorts på webbplatsen
(föreskriftsregistret) och ett över samtliga gällande
föreskrifter som har kungjorts på webbplatsen
(gällanderegistret).

Registren skall i skilda delar ta upp de myndigheter som har
kungjort föreskrifter på webbplatsen. I gällanderegistret skall
också för varje myndighet förtecknas grundföreskrifter och
ändringsföreskrifter på motsvarande sätt som framgår av bilaga
3 till författningssamlingsförordningen (1976:725). Det som i
bilagan sägs om EG-direktiv och EG-förordningar skall dock inte
tillämpas.

Bemyndigande

12 § Transportstyrelsen får, efter att ha hört Verket för
förvaltningsutveckling, meddela de föreskrifter som behövs för
verkställigheten av denna förordning. Förordning (2008:1290).

Övergångsbestämmelser

2007:231

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010.
Förordning (2008:765).

2. Föreskrifter som avses i förordningen och som före den 1
juli 2010 har kungjorts eller tillkännagivits på annat sätt
ska senast den 31 december 2010 publiceras på webbplatsen. De
föreskrifter som då inte har publicerats på webbplatsen
upphör att gälla. Från den 1 juli 2010 gäller föreskrifter
som har publicerats på webbplatsen endast i den publicerade
lydelsen. Förordning (2010:712).