Förordning (2007:237) om behörigheter för sjöpersonal

SFS nr
2007:237
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2007-05-10
Författningen har upphävts genom
SFS 2011:1533
Upphävd
2012-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:451

1 kap. Allmänna bestämmelser

1 § Denna förordning gäller behörigheter, certifikat och övriga
intyg för sjöpersonal.

I 4 kap. 21 § fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) finns det
bestämmelser om rätt att ställa andra krav än dem som anges i
denna förordning.

2 § I denna förordning används följande beteckningar med den
betydelse som anges nedan.

Beteckning Betydelse

Bruttodräktighet Det bruttodräktighetstal som
anges i fartygets mätbrev

Däckstjänstgöring Yrkesmässig tjänstgöring till
sjöss inom fartygets
däcksavdelning

Fiskefartyg Fartyg som yrkesmässigt används
för att fånga fisk eller andra
levande tillgångar ur havet

Godkänd utbildning Utbildning som berättigar till
behörighetsbevis, certifikat
eller intyg enligt denna
förordning och som godkänts av
Transportstyrelsen eller av en
administration i ett annat land
med vilket Transportstyrelsen
ingått avtal om godkännande av
utbildningar

Handelsfartyg Fartyg som används för
handelssjöfart eller annat
ändamål som hör ihop med
handelssjöfarten såsom
bogsering, isbrytning, bärgning
och dykning

Höghastighetsfartyg Fartyg som används för
handelssjöfart och som kan
uppnå en fart i meter per
sekund som uppgår till eller
överstiger 3,7 0.1667, där är
deplacement (m3) vid
konstruktionsvattenlinjen

Kvalificerad
verkstadstjänstgöring Verkstadstjänstgöring som
omfattar:

1. tillverkning, reparation
eller montering av
framdrivningsmaskineri för
fartyg om minst 400 kW,

2. tjänstgöring som reparatör i
maskinutrymmen på fartyg med
minst 1 500 kW maskinstyrka,
eller

3. tjänstgöring i
maskinverkstad på
Försvarsmaktens fartyg med
minst 1 500 kW maskinstyrka

Maskinrumstjänstgöring Yrkesmässig tjänstgöring till
sjöss i fartygets
maskinutrymmen

Maskinstyrka Den axeleffekt som kan tas ut
från fartygets
framdrivningsmaskineri, angiven
i kilowatt (kW)

Motorfartyg Annat maskindrivet fartyg än
ångfartyg

Passagerarfartyg Fartyg som medför fler än 12
passagerare

Pråm Fartyg som inte är försett med
eget framdrivningsmedel

Roropassagerarfartyg Passagerarfartyg med
rorolastutrymmen eller
lastutrymmen för särskilda
lastkategorier såsom de
definieras i 1974 års
internationella konvention om
säkerhet för människoliv till
sjöss (SOLAS 74)

Snabba fartyg Fartyg som används för
handelssjöfart och som inte är
höghastighetsfartyg men som kan
framföras i 35 knop eller mer

Tjänstgöring i elektrisk
verkstad Tjänstgöring i elektrisk
verkstad eller
verkstadsavdelning på fartyg
eller i land med arbete av
sådan art att underhåll av
elektrisk utrustning i regler-
och manöversystem ingått som en
del av arbetsuppgifterna

Traditionsfartyg Sådana fartyg som
Transportstyrelsen beslutat
skall anses vara
traditionsfartyg

Vägfärja Fartyg som avses i 2 § andra
stycket väglagen (1971:948)

Ångfartyg Ångmaskindrivet fartyg
Förordning (2008:1113).

3 § Den fart i vilken ett fartyg används anges i denna
förordning med nedan angivna beteckningar (fartområden).

Beteckning Betydelse

Inre fart Fart i trafik inom Sverige och
utanför kusterna, dock högst en
nautisk mil från en hamn eller
annan plats där fartyget kan
finna skydd, samt fart i
Kalmarsund och nationell fart i
Öresund. Som inre fart anses
också fart i fartområde D,
såsom detta definieras i
fartygssäkerhetsförordningen
(2003:438).

Närfart Fart till och från orter vid
Östersjön eller farvatten som
har förbindelse med Östersjön,
dock inte bortom linjen
Hanstholm-Lindesnäs, samt fart
genom Kielkanalen till
Cuxhafen.

Europafart Fart från en punkt N 68 O 14 –
Shetlands nordpynt, därifrån
västerut till V 11, längs denna
longitud över Irlands västkust
till N 30, därifrån österut
längs denna latitud.

Oceanfart All annan fart än ovan angivna.

4 § Transportstyrelsen prövar om behörighetsvillkoren är
uppfyllda samt utfärdar, efter ansökan, behörighetsbevis och
certifikat.

Transportstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om
ansökningsförfarandet.

Certifikat får efter Transportstyrelsens medgivande utfärdas av
utbildningsanordnare.

För att behörighetsvillkoren ska vara uppfyllda ska minst
bestämmelserna i den av Internationella sjöfartskonferensen år
1995 reviderade konventionen om normer för sjöfolks utbildning,
certifiering och vakthållning (STCW 95) vara uppfyllda. Vad
avser radiopersonal ska även minst bestämmelserna i 1974 års
internationella konvention om säkerheten för människoliv till
sjöss (SOLAS 74) samt bestämmelserna i Internationella
teleunionens radioreglemente (ITU:s RR) vara uppfyllda.
Förordning (2011:451).

5 § Den som har behörighet för en viss befattning på fartyg på
grund av examens-, utbildnings- eller annat kompetensbevis över
behörighetsgrundande utbildning som utfärdats i ett land inom
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i Schweiz
skall efter ansökan hos Transportstyrelsen få behörighetsbevis
för motsvarande svensk behörighet om sökanden uppfyller
villkoren enligt styrelsens föreskrifter. Detsamma gäller
specialbehörigheter enligt 3 kap.

Den som har behörighet för en viss befattning på fartyg på
grund av examens-, utbildnings- eller annat kompetensbevis över
behörighetsgrundande högre utbildning som utfärdats i något
annat land än länderna inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet (EES) eller Schweiz får efter ansökan hos
Transportstyrelsen få behörighetsbevis för motsvarande svensk
behörighet om sökanden uppfyller villkoren enligt styrelsens
föreskrifter.

Behörighetsbevis motsvarande 2 kap. 11, 12 och 23 §§ och
certifikat motsvarande 4 kap. som har utfärdats i ett land inom
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz
skall äga samma giltighet vid tjänstgöring på svenskt fartyg
som om de hade utfärdats av Transportstyrelsen.

Om behörighetsbevis motsvarande 2 kap. 11, 12 och 23 §§,
specialbehörigheter motsvarande 3 kap. och certifikat
motsvarande 4 kap. har utfärdats i något annat land än länderna
inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz
får Transportstyrelsen besluta att sådana bevis,
specialbehörigheter och certifikat skall äga samma giltighet
vid tjänstgöring på svenskt fartyg som om de hade utfärdats av
Transportstyrelsen. Förordning (2008:1113).

6 § Transportstyrelsen får i enskilda fall besluta att den som,
utan att ha den teoretiska utbildning eller praktik som krävs
för viss behörighet, har fått en likvärdig utbildning eller
praktik skall få behörighetsbevis för denna behörighet.
Beslutet får förses med villkor och återkallas när det finns
skäl till det. Förordning (2008:1113).

7 § I fall som avses i 5 § första och andra stycket samt 6 §
skall Transportstyrelsen meddela beslut senast fyra månader
efter det att alla handlingar som gäller sökanden har lämnats
in till styrelsen.

Behörighetsbeviset får utformas som ett erkännande av det
utländska behörighetsbeviset. Förordning (2008:1113).

8 § Om det krävs att en sökande skall slutföra en
anpassningstid eller genomgå ett lämplighetsprov för att få ett
visst behörighetsbevis enligt 5 § första stycket, skall
Transportstyrelsen först kontrollera om de kunskaper som den
sökande har fått genom sin yrkeserfarenhet är sådana att de
helt eller delvis motsvarar de krav som är föreskrivna för den
svenska behörigheten. Förordning (2008:1113).

9 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om rätt att
tillgodoräkna viss tjänstgöring eller utbildning såsom praktik
för att uppfylla ett behörighetsvillkor. Förordning (2008:1113).

10 § Transportstyrelsen får meddela de ytterligare föreskrifter
som behövs för verkställigheten av denna förordning. Om
föreskrifterna gäller utbildning av sjöpersonal skall
Transportstyrelsen först ha hört berörda
utbildningsmyndigheter.

Om föreskrifterna gäller behörigheter och certifikat för
radiopersonal skall Transportstyrelsen först ha hört Post-
och telestyrelsen. Förordning (2008:1113).

11 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om särskilda
behörigheter för personal som enbart tjänstgör på fiskefartyg,
traditionsfartyg eller fartyg som enbart används i inre fart.
Sådana föreskrifter får inte strida mot någon internationell
överenskommelse som biträtts av Sverige.
Förordning (2008:1113).

12 § Transportstyrelsen får efter ansökan av enskild besluta att
ett fartyg skall anses vara ett traditionsfartyg vid
tillämpningen av denna förordning och föreskrifter som
meddelats med stöd av förordningen. Vid en sådan prövning skall
ett fartyg anses vara traditionsfartyg om

1. traditionellt sjömanskap och traditionell teknik ligger till
grund för fartygets framförande,

2. fartyget är av kulturhistoriskt värde eller är en kopia av
ett kulturhistoriskt värdefullt fartyg eller om det är ett
fartyg som byggts på ett sådant sätt att traditionella
färdigheter och traditionellt sjömanskap uppmuntras och
främjas, och

3. fartygsverksamheten inte har ett kommersiellt syfte.
Förordning (2008:1113).

13 § All verksamhet som gäller utbildning, kompetensbedömning,
certifiering, intyg om erkännande och förnyad giltighet ska
övervakas genom ett system för kvalitetsnormer. Detta gäller
dock inte sådan utbildning som avses i andra stycket, om
rederiet har en godkänd säkerhetsorganisation där
utbildningsrutinerna finns dokumenterade.

Redare får utbilda ombordanställd sjöpersonal i grundläggande
säkerhet, passagerarsäkerhet, lastsäkerhet och skrovintegritet
på fartyg som uteslutande framförs i inre fart och som har en
bruttodräktighet understigande 500 och ett passagerarantal om
högst 500.

Transportstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om

1. systemet för kvalitetsnormer, och

2. utbildning av ombordanställd sjöpersonal enligt andra
stycket. Förordning (2011:451).

2 kap. Behörigheter

1 § För att få de behörigheter som anges i detta kapitel krävs
läkarintyg som inte är äldre än två år och som visar att
sökanden uppfyller de krav på syn- och hörselförmåga som
föreskrivs i förordningen (1979:38) om läkarintyg för sjöfolk.
För att få de behörigheter som anges i 3–7 §§ och 15–19 §§
krävs högskoleutbildning vid ett universitet eller en högskola
som omfattas av högskolelagen (1992:1434) eller hos en enskild
utbildningsanordnare som har tillstånd att utfärda examina
enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina.

Vid en ansökan om erkännande av utländska behörighetsbevis får
sökanden, för att styrka att de svenska kraven på syn- och
hörselförmåga är uppfyllda, åberopa det dokument som krävs i
sökandens ursprungsstat eller den stat sökanden kommer från
eller ett intyg som utfärdats av en behörig myndighet i denna
stat och som motsvarar ett svenskt läkarintyg. Sådana utländska
dokument eller intyg får inte vara äldre än två år.

Transportstyrelsen prövar som ett led i behörighetsärendet om
dokumentet eller intyget innehåller de uppgifter som behövs.
Förordning (2011:451).

Behörigheter för fartygsbefäl och övrig däckspersonal

2 § Behörigheter för fartygsbefäl och övrig däckspersonal är
följande.

Sjökapten (K)

Fartygsbefäl (klass II)

Fartygsbefäl (klass III)

Fartygsbefäl (klass IV)

Fartygsbefäl (klass V)

Fartygsbefäl (klass VI)

Fartygsbefäl (klass VII)

Fartygsbefäl (klass VIII)

Matros (Mtr)

Lättmatros (Lmt)

3 § För att få behörighet som sjökapten ska sökanden

1. ha avlagt sjökaptensexamen, och

2. efter att ha fått behörighet av lägst klass V ha tjänstgjort
till sjöss i minst 36 månader som fartygsbefäl på handelsfartyg
med en bruttodräktighet om minst 500.

Av denna tid ska minst 18 månader ha fullgjorts i annan närfart
än mellan hamnar i Öresund eller i mer vidsträckt fart, varav
minst 12 månader som lägst överstyrman på ett fartyg med en
bruttodräktighet om minst 3 000. Förordning (2007:962).

4 § För att få behörighet som fartygsbefäl klass II skall
sökanden

1. ha avlagt sjökaptensexamen, och

2. efter att ha fått behörighet av lägst klass V ha tjänstgjort
till sjöss i minst 12 månader som fartygsbefäl på handelsfartyg
med en bruttodräktighet om minst 500 i närfart eller mer
vidsträckt fart.

5 § För att få behörighet som fartygsbefäl klass III skall
sökanden

1. ha fullgjort godkänd utbildning, och

2. efter att ha fått behörighet av lägst klass V ha tjänstgjort
till sjöss i minst 36 månader som fartygsbefäl på handelsfartyg
med en bruttodräktighet om minst 500 i närfart eller mer
vidsträckt fart.

6 § För att få behörighet som fartygsbefäl klass IV skall
sökanden

1. ha fullgjort godkänd utbildning, och

2. efter att ha fått behörighet av lägst klass V ha tjänstgjort
till sjöss i minst 12 månader som fartygsbefäl på handelsfartyg
med en bruttodräktighet om minst 500 i närfart eller mer
vidsträckt fart.

7 § För att få behörighet som fartygsbefäl klass V skall
sökanden

1. ha fullgjort godkänd utbildning, och

2. ha fullgjort minst 36 månaders däckstjänstgöring.

Av tjänstgöringstiden skall minst 18 månader ha fullgjorts på
handelsfartyg med en bruttodräktighet om minst 500 i närfart
eller mer vidsträckt fart varav minst nio månader på fartyg med
en bruttodräktighet om minst 3 000 i Europafart eller mer
vidsträckt fart.

För den som i minst sex månader har tjänstgjort som
befälsassistent i Europafart eller mer vidsträckt fart får den
sammanlagda tjänstgöringstiden minskas till 30 månader.

Praktiken enligt ovan får ersättas av handledd fartygsförlagd
utbildning om denna fullgjorts som en del av ett
utbildningsprogram som leder till en sjökaptensexamen.

8 § För att få behörighet som fartygsbefäl klass VI ska
sökanden efter att ha fått behörighet av lägst klass VII ha
tjänstgjort till sjöss i minst 12 månader som fartygsbefäl på
handelsfartyg med en bruttodräktighet om minst 20.
Förordning (2011:451).

9 § För att få behörighet som fartygsbefäl klass VII skall
sökanden

1. ha fullgjort godkänd utbildning, och

2. ha fullgjort minst 36 månaders däckstjänstgöring varav minst
12 månader på handelsfartyg som i minst sex månader gått i
närfart eller mer vidsträckt fart.

För den som har fullgjort minst sex månaders styrd praktik får
den sammanlagda tjänstgöringstiden minskas till 30 månader.

10 § För att få behörighet som fartygsbefäl klass VIII skall
sökanden

1. ha fullgjort godkänd utbildning, och

2. ha fullgjort

a) minst 36 månaders däckstjänstgöring varav minst 12 månader
på handelsfartyg,

b) minst 24 månaders däckstjänstgöring varav minst 12 månader
på fartyg i yrkesmässig trafik i inre fart, eller

c) minst 24 månaders däckspraktik på den fartygstyp
behörigheten avser och inför fartygsinspektör ha avlagt godkänt
prov i fartygets säkra handhavande.

Däckstjänstgöring enligt första stycket 2 a och 2 b skall vara
fullgjord på ett fartyg med en bruttodräktighet om minst 20.

Transportstyrelsen får, om däckstjänstgöring eller däckspraktik
fullgjorts enligt första stycket 2 b eller 2 c, begränsa
behörigheten till att avse ett visst fartyg, fartområde,
fartygsstorlek eller antal passagerare.
Förordning (2008:1113).

11 § För att få behörighet som matros skall sökanden ha
fullgjort minst 18 månaders däckstjänstgöring varav minst sex
månader i uppgifter som har samband med vakthållning på
bryggan.

12 § För att få behörighet som lättmatros skall sökanden ha
fullgjort minst 12 månaders däckstjänstgöring varav minst sex
månader i uppgifter som har samband med vakthållning på
bryggan.

13 § Behörighet enligt 11 och 12 §§ får även uppnås genom
treårig gymnasial utbildning inriktad mot sjöfart enligt
föreskrifter som meddelas av Transportstyrelsen.
Förordning (2008:1113).

Behörigheter för maskinbefäl och övrig maskinpersonal

14 § Behörigheter för maskinbefäl och övrig maskinpersonal
enligt denna förordning är följande.

Sjöingenjör (I)

Maskinbefäl (klass II)

Maskinbefäl (klass III)

Maskinbefäl (klass IV)

Maskinbefäl (klass V)

Maskinbefäl (klass VI)

Maskinbefäl (klass VII)

Maskinbefäl (klass VIII)

Motorman (Mtm)

Eldare (Eld)

Fartygselektriker (Ele)

15 § För att få behörighet som sjöingenjör ska sökanden

1. ha avlagt sjöingenjörsexamen, och

2. efter att ha fått behörighet av lägst klass V ha tjänstgjort
till sjöss i minst 36 månader som maskinbefäl på ett fartyg med
minst 750 kW maskinstyrka.

Av denna tid ska minst 18 månader ha fullgjorts i annan närfart
än mellan hamnar i Öresund eller i mer vidsträckt fart, varav
minst 12 månader som förste fartygsingenjör på fartyg med minst
3 000 kW maskinstyrka. Förordning (2007:962).

16 § För att få behörighet som maskinbefäl klass II skall
sökanden

1. ha avlagt sjöingenjörsexamen, och

2. efter att ha fått behörighet av lägst klass V ha tjänstgjort
till sjöss som maskinbefäl i minst 12 månader på fartyg med
minst 3 000 kW maskinstyrka i närfart eller mer vidsträckt
fart.

17 § För att få behörighet som maskinbefäl klass III ska
sökanden

1. ha fullgjort godkänd utbildning, och

2. efter att ha fått behörighet av lägst klass V ha
tjänstgjort till sjöss som maskinbefäl i minst 24 månader,
varav minst 12 månader som förste fartygsingenjör, på fartyg
med minst 750 kW maskinstyrka i närfart eller mer vidsträckt
fart. Förordning (2009:1304).

18 § För att få behörighet som maskinbefäl klass IV skall
sökanden

1. ha fullgjort godkänd utbildning, och

2. efter att ha fått behörighet av lägst klass V ha tjänstgjort
till sjöss i minst 12 månader som maskinbefäl på fartyg med
minst 750 kW maskinstyrka i närfart eller mer vidsträckt fart.

19 § För att få behörighet som maskinbefäl klass V skall
sökanden

1. ha fullgjort godkänd utbildning, och

2. ha fullgjort minst 30 månaders praktik varav

– minst sex månaders styrd fartygsförlagd utbildning i
maskinutrymmen på fartyg med minst 3 000 kW maskinstyrka,

– minst 12 månaders maskinrumstjänstgöring,

– minst sex månaders kvalificerad verkstadstjänstgöring, och

– minst sex månaders tjänstgöring i elektrisk verkstad.

Praktiken enligt första stycket 2 får ersättas med en handledd
utbildning som förlagts till fartyg eller verkstad om
utbildningen fullgjorts som en del av ett utbildningsprogram
som leder till sjöingenjörsexamen. Den handledda utbildningen
skall omfatta minst sex månaders styrd fartygsförlagd
utbildning på fartyg med minst 3 000 kW maskinstyrka.

Utbildningen skall dokumenteras i en godkänd
utbildningsjournal.

20 § För att få behörighet som maskinbefäl klass VI skall
sökanden efter att ha fått behörighet som maskinbefäl klass VII
ha fullgjort minst 12 månaders tjänstgöring till sjöss som
maskinbefäl på fartyg med en maskinstyrka om lägst 400 kW.

21 § För att få behörighet som maskinbefäl klass VII skall
sökanden

1. ha fullgjort godkänd utbildning, och

2. ha fullgjort

a) minst 24 månaders maskinrumstjänstgöring, eller

b) minst 48 månaders tjänstgöring till sjöss på fartyg med
minst 400 kW maskinstyrka utan särskild maskinrumsbemanning och
då deltagit i maskinens och tillhörande hjälpsystems skötsel
vad avser förebyggande och avhjälpande underhåll, samt
handhavandet av maskinrumsinstallationerna i närfart eller mer
vidsträckt fart.

22 § För att få behörighet som maskinbefäl klass VIII skall
sökanden

1. ha fullgjort godkänd utbildning, och

2. ha fullgjort

a) minst 24 månaders maskinrumstjänstgöring, eller

b) ha fullgjort minst 48 månaders tjänstgöring till sjöss på
fartyg med minst 400 kW maskinstyrka utan särskild
maskinrumsbemanning och då deltagit i maskinens skötsel och
handhavande i närfart eller mer vidsträckt fart.

23 § För att få behörighet som motorman skall sökanden ha
fullgjort minst 18 månaders maskinrumstjänstgöring på
motorfartyg varav högst nio månader får ersättas med
kvalificerad verkstads- eller maskinrumstjänstgöring på
ångfartyg.

24 § För att få behörighet som eldare skall sökanden ha
fullgjort minst 18 månaders maskinrumstjänstgöring på ångfartyg
eller annat fartyg med större ånganläggning. Av denna tid får
högst nio månader ersättas med kvalificerad
verkstadstjänstgöring eller maskinrumstjänstgöring på
motorfartyg.

25 § För att få behörighet som fartygselektriker fordras
fullgjord godkänd utbildning och minst nio månaders
tjänstgöring i elektrisk verkstad.

26 § Behörighet enligt 23 § får även uppnås genom treårig
gymnasial utbildning inriktad mot sjöfart enligt föreskrifter
som meddelas av Transportstyrelsen. Förordning (2008:1113).

Bestämmelser om vissa behörighetsvillkor

27 § Utbildning som utgör behörighetsvillkor får, efter
godkännande av Transportstyrelsen, ersättas med likvärdig
utbildning vid Försvarsmakten eller Kustbevakningen.
Förordning (2008:1113).

28 § Däckstjänstgöring skall fullgöras på fartyg med en
bruttodräktighet om minst 70 om inte annat föreskrivs för viss
behörighet.

Däckstjänstgöring på fiskefartyg får tillgodoräknas enligt de
föreskrifter som meddelas av Transportstyrelsen.
Förordning (2008:1113).

29 § Maskinrumstjänstgöring skall fullgöras på fartyg med minst
400 kW maskinstyrka och med särskild maskinbemanning om inte
annat föreskrivs för viss behörighet.

30 § Maskinrumstjänstgöring som utgör behörighetsvillkor för
behörigheterna sjöingenjör och maskinbefäl klass II-VII skall
till hälften fullgöras på ångfartyg och till hälften på
motorfartyg. Den som tjänstgjort mindre än den föreskrivna
tiden på ångfartyg eller motorfartyg men i övrigt uppfyller
behörighetsvillkoren för någon av de nämnda behörigheterna får
endast ges behörighet för tjänstgöring på ångfartyg eller
motorfartyg.

31 § För tjänstgöring som befälsassistent fordras

1. teoretisk utbildning för den behörighet som tjänstgöringen
syftar till,

2. att tjänstgöringen inte sker i en befattning som ingår i
fartygets säkerhetsbesättning,

3. att däckstjänstgöringen fullgörs på handelsfartyg med en
bruttodräktighet om minst 3 000, och

4. att maskinrumstjänstgöringen fullgörs på handelsfartyg med
minst 1 500 kW maskinstyrka.

Transportstyrelsen får i enskilda fall besluta att tjänstgöring
som befälsassistent fullgörs på fartyg som inte uppfyller
kraven på dräktighet eller maskinstyrka om fartyget i övrigt
bedöms lämpligt för sådan tjänstgöring. Förordning (2008:1113).

32 § Tjänstgöring på utländska fartyg och svenska icke
mönstringspliktiga fartyg får räknas som praktik i den
omfattning som Transportstyrelsen i enskilda fall får besluta.
Transportstyrelsen skall särskilt pröva om de uppgifter som har
ämnats om tjänstgöringen kan godtas. Förordning (2008:1113).

3 kap. Specialbehörigheter

Radio

1 § För att få specialbehörighet som allmänt behörig
radiooperatör i GMDSS (Global Maritime Distress and Safety
System) skall sökanden inneha ett allmänt operatörcertifikat
för maritim mobil trafik i GMDSS (GOC-certifikat).

2 § För att få specialbehörighet som begränsat behörig
radiooperatör i GMDSS skall sökanden inneha ett begränsat
operatörcertifikat för maritim mobil trafik i GMDSS (ROC-
certifikat).

3 § För att få specialbehörighet som radiooperatör i GMDSS
fordras läkarintyg som inte är äldre än två år och som visar
att sökanden uppfyller kraven på syn- och hörselförmåga som
föreskrivs i förordningen (1979:38) om läkarintyg för sjöfolk.

Tankfartyg

4 § För att få en sådan specialbehörighet för olje-, gas- och
kemikalielasthantering som avses 4 kap. 29 § första stycket
fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) skall sökanden ha
fullgjort

1. en godkänd utbildning i hantering av det slags last som
specialbehörigheten avser, och

2. en godkänd utbildning i brandskydd.

Fartygsbefäl och annan sjöpersonal med direkt ansvar för
lastning, lossning eller annan lasthantering skall ha fullgjort
sex månaders tjänstgöring på den typ av fartyg
specialbehörigheten avser. I fråga om specialbehörighet för
både olje- och kemikalielasthantering får tjänstgöringen anses
fullgjord genom nio månaders tjänstgöring på olje- och
kemikalietankfartyg, varav minst tre månader på vardera
fartygstyp.

Maskinbefäl skall ha fullgjort minst en månads
maskinrumstjänstgöring på fartyg med last av det slag
specialbehörigheten avser.

Torrlastfartyg som för farlig last

5 § För att få sådan specialbehörighet för torrlasthantering
som avses i 4 kap. 29 § tredje stycket
fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) skall sökanden ha
fullgjort godkänd utbildning i hantering av farlig last i
torrlastfartyg och brandskydd.

Höghastighetsfartyg

6 § För att få specialbehörighet för tjänstgöring på
höghastighetsfartyg skall sökanden ha fullgjort godkänd
utbildning.

Krishantering

7 § För att få specialbehörighet för krishantering skall
sökanden ha fullgjort godkänd utbildning.

Fiskefartyg

8 § För att få specialbehörighet för tjänstgöring som
befälhavare på fiskefartyg med en längd om minst 12 meter skall
sökanden ha fullgjort godkänd utbildning.

4 kap. Certifikat

Radio

1 § För att få ett allmänt operatörscertifikat för maritim
mobil trafik i GMDSS (GOC-certifikat) eller ett begränsat
operatörscertifikat för maritim mobil trafik i GMDSS (ROC-
certifikat) ska sökanden ha fullgjort godkänd utbildning.
Förordning (2011:451).

Tankfartyg

2 § För att få certifikat för sådan tjänstgöring på tankfartyg
som avses i 4 kap. 29 § andra stycket
fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) skall sökanden

1. ha fullgjort en godkänd utbildning i brandskydd, och

2. ha fullgjort

a) en godkänd orienteringsutbildning om hantering av last i
tankfartyg, eller

b) minst tre månaders tjänstgöring på tankfartyg.

Tjänstgöringsperioden enligt första stycket 2 b får ersättas
med en handledd praktik under förutsättning att

– praktiken omfattar minst en månad,

– de enskilda resorna under praktiken inte överstiger 72
timmar,

– sjömannen deltagit i lasthanteringsoperationer som bedöms
motsvara tjänstgöring enligt 2 b, och

– tankfartyget har en bruttodräktighet om högst 3000.

Räddningsfarkoster, beredskapsbåtar m.m.

3 § För att få certifikat för att handha räddningsfarkoster och
beredskapsbåtar ska sökanden

1. vara minst 18 år, och

2. ha tjänstgjort

a) minst 12 månader till sjöss och aktivt deltagit i
handhavandet av fartygets livräddningsutrustning, eller

b) minst sex månader till sjöss och fullgjort godkänd
utbildning. Förordning (2011:451).

4 § För att få certifikat för att handha snabbgående
beredskapsbåtar skall sökanden ha certifikat enligt 3 § och ha
fullgjort godkänd utbildning.

Brandskyddsutbildningar

5 § För att få certifikat i grundläggande brandbekämpning
(basic fire fighting) skall sökanden ha fullgjort godkänd
utbildning.

6 § För att få certifikat i avancerad brandbekämpning (advanced
fire fighting) skall sökanden ha certifikat enligt 5 § och ha
fullgjort godkänd utbildning.

Sjukvårdare

7 § För att få certifikat som sjukvårdare ombord skall sökanden
ha fullgjort godkänd utbildning.

Snabba fartyg

8 § För att få certifikat för att handha snabba fartyg skall
sökanden ha fullgjort godkänd utbildning.

Säkerhets- och skyddsutbildningar

9 § För att få ett certifikat i grundläggande säkerhet (basic
safety) skall sökanden ha genomgått godkänd utbildning.

9 a § För att få certifikat som skyddsansvarig (Ship Security
Officer) ombord ska sökanden ha fullgjort minst 12 månader till
sjöss som fartygsbefäl eller maskinbefäl och ha fullgjort
godkänd utbildning. Förordning (2011:451).

9 b § För att få certifikat i säkerhetsutbildning för
tjänstgöring på fiskefartyg ska sökanden ha fullgjort godkänd
utbildning. Förordning (2011:451).

Övrigt

10 § Ett certifikat är en särskild handling som gäller tills
vidare. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om att
certifikat skall gälla för en begränsad tid.
Förordning (2008:1113).

5 kap. Intyg

1 § För att få ett intyg över utförd förtrogenhetsutbildning
skall sökanden ha genomgått godkänd utbildning.

2 § För att få ett intyg för tjänstgöring på passagerar- och
roropassagerarfartyg skall sökanden ha fullgjort godkänd
utbildning.

3 § Ett intyg är en särskild handling som gäller tills vidare.
Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om att intyg skall
gälla för en begränsad tid. Förordning (2008:1113).

4 § För att få intyg som sjukvårdare ombord ska sökanden ha
fullgjort godkänd utbildning. Förordning (2011:451).

6 kap. Behörighetsbevis

1 § Innehav av behörighet eller specialbehörighet skall styrkas
med behörighetsbevis.

Behörighetsbevis eller annan handling som visar behörigheten
skall i original föras med på det fartyg där innehavaren
tjänstgör och på begäran visas upp för myndigheter.

2 § Ett behörighetsbevis är en särskild handling och utfärdas
för en tid av högst fem år.

Behörighetsbevis enligt 2 kap. 11, 12 och 23-25 §§ utfärdas
utan tidsbegränsning.

Transportstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om vad
som krävs för att få giltighetstiden för ett behörighetsbevis
förlängd. Förordning (2008:1113).

3 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för
prövning av ansökan om behörighetsbevis och annan handling som
visar behörigheten enligt denna förordning.
Förordning (2010:1610).

7 kap. Behörigheternas innebörd

1 § Transportstyrelsen meddelar föreskrifter om vilken rätt
till befattning på fartyg som följer med innehav av viss
behörighet.

Transportstyrelsen får i beslut om säkerhetsbesättning besluta
annat än vad som följer av föreskrifter som avses i första
stycket. Styrelsen får även i föreskrifter om bemanning för fartyg
som inte skall ha säkerhetsbesättning (bemanningsföreskrifter)
meddela annat än vad som följer av föreskrifter som avses i
första stycket. Förordning (2008:1113).

Övergångsbestämmelser

2007:237

1. Denna förordning träder i kraft den 15 juni 2007.

2. Genom förordningen upphävs förordningen (1998:965) om
behörigheter för sjöpersonal.

3. Behörigheter, specialbehörigheter och certifikat utfärdade
med stöd av den upphävda förordningen skall gälla som om de var
utfärdade enligt denna förordning.

4. Den som har fått en styrmansexamen eller
maskinteknikerexamen före den 1 juli 2007 eller som därefter
enligt övergångsbestämmelserna till förordningen (2006:1053) om
ändring i högskoleförordningen (1993:100) har rätt att slutföra
sin utbildning för att få en styrmansexamen eller en
maskinteknikerexamen har rätt att få fartygsbefälsbehörighet
klass III-V eller maskinbefälsbehörighet klass III-V enligt den
upphävda förordningen, dock längt till och med utgången av
2020.

5. Ett behörighetsbevis som maskinbefäl klass VI som utfärdats
före den 1 januari 2005 skall anses motsvara en behörighet som
maskinbefäl klass VIII.

2007:962

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

2. Sjöfartsverket får till och med den 30 juni 2008 i enskilda
fall besluta att utfärda certifikat som skyddsansvarig till den
som kan styrka att han eller hon före den 1 januari 2008 har
tjänstgjort som skyddsansvarig eller motsvarande under minst
sex månader under de senaste tre åren även om kraven enligt 4
kap. 9 a § inte är uppfyllda.

3. Transportstyrelsen får till och med den 30 juni 2009 i
enskilda fall besluta att utfärda behörighet som sjökapten för
den som ansöker om detta även om kraven enligt 2 kap. 3 § inte
är uppfyllda, under förutsättning att kraven enligt den
tidigare lydelsen av 2 kap. 3 § är uppfyllda.
Förordning (2008:1113).