Lag (2007:259) om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet

SFS nr
2007:259
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
2007-05-10
Ändring införd
t.o.m. SFS 2009:851

1 kap. Allmänna bestämmelser

Lagens tillämpningsområde m.m.

1 § Denna lag gäller vid behandling av personuppgifter i
Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och
utvecklingsverksamhet, om behandlingen är helt eller delvis
automatiserad eller om uppgifterna ingår i eller är avsedda att
ingå i en strukturerad samling av personuppgifter som är
tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt särskilda
kriterier.

Personuppgiftslagen (1998:204) gäller inte vid sådan behandling
av personuppgifter som anges i första stycket.

2 § Syftet med lagen är att skydda människor mot att deras
personliga integritet kränks genom behandling av
personuppgifter i Försvarets radioanstalts
försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet.

Förhållandet till offentlighetsprincipen

3 § Bestämmelserna i denna lag tillämpas inte i den
utsträckning det skulle inskränka Försvarets radioanstalts
skyldighet enligt 2 kap. tryckfrihetsförordningen att lämna ut
personuppgifter.

Definitioner

4 § I denna lag används följande beteckningar med nedan angiven
betydelse.

Beteckning Betydelse

Behandling

(av personuppgifter) Varje åtgärd eller serie av åtgärder
som vidtas i fråga om personuppgifter,
vare sig det sker på automatisk väg
eller inte, t.ex. insamling,
registrering, organisering, lagring,
bearbetning eller ändring, återvinning,
inhämtande, användning, utlämnande
genom översändande, spridning eller
annat tillhandahållande av uppgifter,
sammanställning eller samkörning,
blockering, utplåning eller förstöring.

Blockering
(av personuppgifter) En åtgärd som vidtas för att
personuppgifterna skall vara
förknippade med information om att de
är spärrade och om anledningen till
spärren och för att personuppgifterna
inte skall lämnas ut till tredje man
annat än med stöd av 2 kap.
tryckfrihetsförordningen.

Mottagare Den till vilken personuppgifter lämnas
ut. När personuppgifter lämnas ut från
Försvarets radioanstalt för att en
annan myndighet skall kunna utföra
sådan tillsyn, kontroll eller revision
som den är skyldig att sköta, anses
dock inte den myndigheten som
mottagare.

Personuppgifter All slags information som direkt eller
indirekt kan hänföras till en fysisk
person som är i livet.

Personuppgiftsbiträde Den som behandlar personuppgifter för
den personuppgiftsansvariges räkning.

Personuppgiftsombud Den fysiska person som, efter
förordnande av den
personuppgiftsansvarige, självständigt
skall se till att personuppgifter
behandlas på ett korrekt och lagligt
sätt.

Den registrerade Den som en personuppgift avser.

Tredje man Någon annan än den registrerade, den
personuppgiftsansvarige,
personuppgiftsombudet,
personuppgiftsbiträdet och sådana
personer som under den
personuppgiftsansvariges eller
personuppgiftsbiträdets direkta ansvar
har befogenhet att behandla
personuppgifter.

Uppgiftssamling En samling med uppgifter som med hjälp
av automatiserad behandling används
gemensamt.

Personuppgiftsansvar

5 § Försvarets radioanstalt är personuppgiftsansvarig för den
behandling av personuppgifter som myndigheten utför.

Grundläggande krav på behandling av personuppgifter

6 § Försvarets radioanstalt skall se till att

1. personuppgifter behandlas bara om det är lagligt,

2. personuppgifter alltid behandlas på ett korrekt sätt och i
enlighet med god sed,

3. personuppgifter samlas in bara för särskilda, uttryckligt
angivna och berättigade ändamål,

4. personuppgifter inte behandlas för något ändamål som är
oförenligt med det för vilket uppgifterna samlades in,

5. de personuppgifter som behandlas är adekvata och relevanta i
förhållande till ändamålen med behandlingen,

6. inte fler personuppgifter behandlas än som är nödvändigt med
hänsyn till ändamålen med behandlingen,

7. de personuppgifter som behandlas är riktiga och, om det är
nödvändigt, aktuella, och

8. alla rimliga åtgärder vidtas för att rätta, blockera eller
utplåna sådana personuppgifter som är felaktiga eller
ofullständiga med hänsyn till ändamålen med behandlingen.

Uppgiftssamlingar

7 § I Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och
utvecklingsverksamhet får, under de förutsättningar som anges i
denna lag, personuppgifter behandlas i uppgiftssamlingar.

Regeringen meddelar närmare föreskrifter eller beslut i
enskilda fall om vilka uppgiftssamlingar som får finnas och
vilka uppgifter som får behandlas i respektive samling.

När behandling av personuppgifter är tillåten

Försvarsunderrättelseverksamhet

8 § Personuppgifter får behandlas i Försvarets radioanstalts
försvarsunderrättelseverksamhet om det är nödvändigt för att
bedriva den verksamhet som anges i lagen (2000:130) om
försvarsunderrättelseverksamhet.

Uppgifter om en person får endast behandlas om personen har
anknytning till en preciserad inriktning för
försvarsunderrättelseverksamheten och behandlingen är nödvändig
för att fullfölja den inriktningen.

Utvecklingsverksamhet

9 § Personuppgifter får behandlas av Försvarets radioanstalt om
det är nödvändigt för att

1. följa förändringar av signalmiljön i omvärlden, den tekniska
utvecklingen och signalskyddet, och

2. fortlöpande utveckla den teknik och metodik som behövs för
att bedriva verksamheten.

10 § Personuppgifter får behandlas av Försvarets radioanstalt
om det är nödvändigt för att biträda andra myndigheter vid
värdering, utveckling, anskaffning och drift av
signalspaningssystem.

Oavsett vad som föreskrivs i denna lag om behandling av
uppgifter för annat ändamål än det för vilka uppgifterna
samlats in och utlämnande av uppgifter, får personuppgifter som
behandlas med stöd av första stycket inte användas för andra
ändamål eller lämnas ut i annat fall än som avses i 3 §.

Behandling av känsliga personuppgifter

11 § Personuppgifter får inte behandlas enbart på grund av vad
som är känt om personens ras eller etniska ursprung, politiska
åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelse, medlemskap i
fackförening, hälsa eller sexualliv.

Om uppgifter om en person behandlas på annan grund får de
kompletteras med sådana uppgifter som avses i första stycket
när det är absolut nödvändigt för syftet med behandlingen.
Uppgifter som beskriver en persons utseende skall alltid
utformas på ett objektivt sätt med respekt för människovärdet.

Vid sökning får personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt
ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk
övertygelse, medlemskap i fackförening eller som rör hälsa
eller sexualliv användas som sökbegrepp endast om det är
absolut nödvändigt för syftet med behandlingen.

Behandling av personnummer

12 § Uppgifter om personnummer eller samordningsnummer får
behandlas bara när det är klart motiverat med hänsyn till

1. ändamålet med behandlingen,

2. vikten av en säker identifiering, eller

3. något annat beaktansvärt skäl.

Behandling av personuppgifter i vissa fall

13 § Behandling som innebär inhämtning av uppgifter genom
signalspaning, lagring av uppgifter som sker omedelbart
därefter samt bearbetning av information i form av
kryptoforcering och språklig översättning skall inte anses som
oförenlig med bestämmelserna i 6 och 8-12 §§ i det skede av
behandlingen då det ännu inte kunnat fastställas om
informationen innehåller personuppgifter.

Utlämnande av personuppgifter på medium för automatiserad
behandling

14 § Endast enstaka personuppgifter får lämnas ut på medium för
automatiserad behandling, om inte regeringen har meddelat
föreskrifter eller i ett enskilt fall beslutat om att uppgifter
får lämnas ut på sådant medium även i andra fall.

Direktåtkomst

15 § Regeringen meddelar föreskrifter om vilka myndigheter som
får ha direktåtkomst till uppgiftssamlingar.

Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer,
meddelar ytterligare föreskrifter eller beslut i enskilda fall
om omfattningen av direktåtkomsten.

Tillgången till personuppgifter

16 § Tillgången till personuppgifter skall alltid begränsas
till vad var och en behöver för att kunna fullgöra sina
arbetsuppgifter.

Överföring av personuppgifter till andra länder

17 § Personuppgifter som behandlas med stöd av denna lag får
föras över till andra länder eller mellanfolkliga
organisationer endast om sekretess inte hindrar det och det är
nödvändigt för att Försvarets radioanstalt skall kunna fullgöra
sina uppgifter inom ramen för det internationella
försvarsunderrättelse- och säkerhetssamarbetet, om inte
regeringen har meddelat föreskrifter eller i ett enskilt fall
beslutat om att överföring får ske även i andra fall då det är
nödvändigt för verksamheten vid Försvarets radioanstalt.

2 kap. Information till den enskilde, rättelse och skadestånd

Information till den enskilde

Information skall lämnas efter ansökan

1 § Försvarets radioanstalt är skyldig att till var och en som
ansöker om det en gång per kalenderår gratis lämna besked om
huruvida personuppgifter som rör den sökande behandlas eller
ej. Behandlas sådana uppgifter skall skriftlig information
lämnas också om

1. vilka uppgifter om den sökande som behandlas,

2. varifrån dessa uppgifter har hämtats,

3. ändamålen med behandlingen, och

4. till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som
uppgifterna lämnas ut.

En ansökan enligt första stycket skall göras skriftligen hos
Försvarets radioanstalt och vara undertecknad av den sökande
själv. Information enligt första stycket skall lämnas inom en
månad från det att ansökan gjordes. Om det finns särskilda skäl
för det, får information dock lämnas senast fyra månader efter
det att ansökan gjordes.

2 § Information enligt 1 § behöver inte lämnas om
personuppgifter i löpande text som inte fått sin slutliga
utformning när ansökan gjordes eller som utgör minnesanteckning
eller liknande. Detta gäller dock inte om uppgifterna har
lämnats ut till tredje man eller, när det gäller löpande text
som inte fått sin slutliga utformning, om uppgifterna har
behandlats under längre tid än ett år.

Undantag från informationsskyldigheten vid sekretess

3 § Bestämmelserna i 1 § gäller inte i den utsträckning
sekretess hindrar att uppgifterna lämnas ut till den
registrerade.

Rättelse

4 § Försvarets radioanstalt är skyldig att på begäran av den
registrerade snarast rätta, blockera eller utplåna sådana
personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med denna
lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.
Försvarets radioanstalt skall också underrätta tredje man till
vilken uppgifterna har lämnats ut om åtgärden, om den
registrerade begär det eller om mera betydande skada eller
olägenhet för den registrerade skulle kunna undvikas genom en
underrättelse. Någon sådan underrättelse behöver dock inte
lämnas, om detta är omöjligt eller skulle innebära en
oproportionerligt stor arbetsinsats.

Skadestånd

5 § Staten skall ersätta den registrerade för skada och
kränkning av den personliga integriteten som en behandling av
personuppgifter i strid med denna lag eller föreskrifter som
har meddelats med stöd av lagen har orsakat.

Ersättningsskyldigheten kan i den utsträckning det är skäligt
jämkas, om Försvarets radioanstalt visar att felet inte berodde
på myndigheten.

3 kap. Säkerheten vid behandling

1 § Ett personuppgiftsbiträde och den eller de personer som
arbetar under biträdets eller Försvarets radioanstalts
ledning får behandla personuppgifter bara i enlighet med
instruktioner från Försvarets radioanstalt.

Det ska finnas ett skriftligt avtal om
personuppgiftsbiträdets behandling av personuppgifter för
Försvarets radioanstalts räkning. I det avtalet ska det
särskilt anges att personuppgiftsbiträdet får behandla
personuppgifterna bara i enlighet med instruktioner från
Försvarets radioanstalt och att personuppgiftsbiträdet är
skyldigt att vidta de åtgärder som avses i 2 § första
stycket.

I fråga om sekretess och tystnadsplikt i det allmännas
verksamhet tillämpas bestämmelserna i offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400) i stället för första stycket.
Lag (2009:521).

2 § Försvarets radioanstalt skall vidta lämpliga tekniska och
organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som
behandlas. Åtgärderna skall åstadkomma en säkerhetsnivå som är
lämplig med beaktande av

1. de tekniska möjligheter som finns,

2. vad det skulle kosta att genomföra åtgärderna,

3. de särskilda risker som finns med behandlingen av
personuppgifterna, och

4. hur pass känsliga de behandlade personuppgifterna är.

När Försvarets radioanstalt anlitar ett personuppgiftsbiträde,
skall myndigheten förvissa sig om att personuppgiftsbiträdet
kan genomföra de säkerhetsåtgärder som måste vidtas och se till
att personuppgiftsbiträdet verkligen vidtar åtgärderna.

4 kap. Personuppgiftsombud

1 § Försvarets radioanstalt skall utse ett eller flera
personuppgiftsombud och anmäla dessa till den tillsynsmyndighet
som avses i 5 kap. Även ett entledigande av ett
personuppgiftsombud skall anmälas till tillsynsmyndigheten.

2 § Personuppgiftsombudet skall ha till uppgift att
självständigt se till att Försvarets radioanstalt behandlar
personuppgifter på ett lagligt och korrekt sätt och i enlighet
med god sed samt påpeka eventuella brister för myndigheten.

Har personuppgiftsombudet anledning att misstänka att
Försvarets radioanstalt bryter mot de bestämmelser som gäller
för behandlingen av personuppgifter och vidtas inte rättelse så
snart det kan ske efter påpekande, skall personuppgiftsombudet
anmäla förhållandet till tillsynsmyndigheten.

Personuppgiftsombudet skall även i övrigt samråda med
tillsynsmyndigheten vid tveksamhet om hur de bestämmelser som
gäller för behandlingen av personuppgifter skall tillämpas.

3 § Personuppgiftsombudet skall föra en förteckning över de
behandlingar som Försvarets radioanstalt genomför och som är
helt eller delvis automatiserade.

Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer,
meddelar föreskrifter om vad förteckningen skall innehålla.

4 § Personuppgiftsombudet skall hjälpa registrerade att få
rättelse när det finns anledning att misstänka att behandlade
personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga.

5 kap. Tillsynsmyndigheten

1 § Den myndighet som regeringen bestämmer skall utöva tillsyn
över Försvarets radioanstalts behandling av personuppgifter
enligt denna lag.

2 § Tillsynsmyndigheten har rätt att för sin tillsyn på begäran

1. tillgång till de personuppgifter som behandlas,

2. upplysningar om och dokumentation av behandlingen av
personuppgifter och säkerheten vid denna, och

3. tillträde till sådana lokaler som har anknytning till
behandlingen av personuppgifter.

3 § Om tillsynsmyndigheten konstaterar att personuppgifter
behandlas eller kan komma att behandlas på ett olagligt sätt,
skall myndigheten genom påpekanden eller liknande förfaranden
försöka åstadkomma rättelse.

4 § Tillsynsmyndigheten får hos förvaltningsrätten inom vars
domkrets tillsynsmyndigheten är belägen ansöka om att sådana
personuppgifter som har behandlats på ett olagligt sätt ska
utplånas.

Beslut om utplånande får inte meddelas om det är oskäligt.
Lag (2009:851).

6 kap. Övriga bestämmelser

Gallring

1 § Personuppgifter som behandlas automatiserat skall gallras
så snart uppgifterna inte längre behövs för det ändamål för
vilket de behandlas, om inte regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer har meddelat föreskrifter eller i enskilt
fall beslutat att gallring skall ske senast vid viss tidpunkt
eller att uppgifter får bevaras för historiska, statistiska
eller vetenskapliga ändamål.

Straff

2 § Till böter eller fängelse i högst sex månader eller, om
brottet är grovt, till fängelse i högst två år döms den som
uppsåtligen eller av grov oaktsamhet

1. lämnar osann uppgift i sådan information till registrerade
som föreskrivs i 2 kap., i anmälan till tillsynsmyndigheten
enligt 4 kap. 1 § eller till tillsynsmyndigheten när
myndigheten begär information enligt 5 kap. 2 §, eller

2. behandlar personuppgifter i strid med 1 kap. 11 §.

I ringa fall döms inte till ansvar.

Överklagande

3 § Försvarets radioanstalts beslut om information som skall
lämnas enligt 2 kap. 1 § och om rättelse och underrättelse till
tredje man enligt 2 kap. 4 § får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol. Andra beslut enligt denna lag får inte
överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Övergångsbestämmelser

2007:259

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

2. Bestämmelserna i 1 kap. 6 § om grundläggande krav på
behandling av personuppgifter och 1 kap. 11 § om behandling av
känsliga personuppgifter skall inte börja tillämpas förrän den
1 oktober 2007 i fråga om sådan manuell behandling av
personuppgifter som påbörjats före den 24 oktober 1998 eller
manuell behandling som utförs för ett visst bestämt ändamål om
manuell behandling för ändamålet påbörjats före den 24 oktober
1998.

3. Bestämmelserna i 2 kap. 5 § om skadestånd skall tillämpas
endast om den omständighet som yrkandet hänför sig till har
inträffat efter det att lagen har trätt i kraft beträffande den
aktuella behandlingen. I annat fall tillämpas äldre
bestämmelser.