Förordning (2007:261) om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet

SFS nr
2007:261
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
2007-05-10
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:364

1 § I denna förordning finns föreskrifter i fråga om sådan
behandling av personuppgifter som omfattas av lagen (2007:259)
om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts
försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet. Termer och
uttryck som används i denna förordning har samma innebörd och
tillämpningsområde som i den lagen.

Uppgiftssamlingar

2 § Vid Försvarets radioanstalt får det finnas uppgiftssamlingar
för råmaterial. Uppgiftssamlingarna får endast innehålla
obearbetat och automatiskt bearbetat material som har inhämtats i
försvarsunderrättelseverksamheten och utvecklingsverksamheten.

Personuppgifter i en uppgiftssamling för råmaterial ska gallras
senast ett år efter det att behandlingen av uppgifterna
påbörjades. Förordning (2009:973).

3 § Vid Försvarets radioanstalt får det finnas
uppgiftssamlingar för analyser. Uppgiftssamlingarna får endast
innehålla analysresultat samt bearbetnings- och
rapportunderlag.

4 § Vid Försvarets radioanstalt får det finnas
uppgiftssamlingar för underrättelser. Uppgiftssamlingarna får
endast innehålla färdiga underrättelserapporter.

5 § Vid Försvarets radioanstalt får det finnas
uppgiftssamlingar för information om signalmiljön.
Uppgiftssamlingarna får endast innehålla information och
tekniska parametrar som rör signalmiljön.

Personuppgifter i en uppgiftssamling för information om
signalmiljön skall gallras senast vid utgången av det första
året efter det att behandlingen av uppgifterna påbörjades, om
inte Försvarets radioanstalt dessförinnan har beslutat att
uppgifterna skall bevaras därför att de fortfarande behövs för
det ändamål för vilket de behandlas. Om uppgifter bevaras med
stöd av ett sådant beslut skall de gallras eller frågan om
bevarande prövas på nytt senast vid utgången av det första året
efter beslutet.

6 § Vid Försvarets radioanstalt får det finnas
uppgiftssamlingar för information om företeelser mot vilka
signalspaningen inriktas. Uppgiftssamlingarna får endast
innehålla sådan information om signalspaningsobjekt som är
nödvändig för att verkställa inriktningar av signalspaningen.

Personuppgifter i en uppgiftssamling för information om
företeelser mot vilka signalspaningen inriktas skall gallras
senast vid utgången av det tredje året efter det att
behandlingen av uppgifterna påbörjades, om inte Försvarets
radioanstalt dessförinnan har beslutat att uppgifterna skall
bevaras därför att de fortfarande behövs för det ändamål för
vilket de behandlas. Om uppgifter bevaras med stöd av ett
sådant beslut skall de gallras eller frågan om bevarande prövas
på nytt senast vid utgången av det tredje året efter beslutet.

6 a § /Träder i kraft I:2015-07-10/
Vid Försvarets radioanstalt får det finnas
uppgiftssamlingar för information om teknik- och
metodikutveckling. Uppgiftssamlingarna får endast innehålla
information och tekniska parametrar som rör teknik- och
metodikutvecklingen. Förordning (2015:364).

6 b § /Träder i kraft I:2015-07-10/
Vid Försvarets radioanstalt får det finnas
uppgiftssamlingar för information om signalskydd.
Uppgiftssamlingarna får endast innehålla information och
tekniska parametrar som rör signalskyddet.
Förordning (2015:364).

Utlämnande av uppgifter

Utlämnande till andra länder

7 § Uppgifter får lämnas ut till en utländsk myndighet eller en
internationell organisation, om utlämnandet tjänar den svenska
statsledningen eller det svenska totalförsvaret. De uppgifter
som Försvarets radioanstalt lämnar till andra länder och
internationella organisationer får inte vara till skada för
svenska intressen.

Utlämnande på medium för automatiserad behandling

8 § Utlämnande på medium för automatiserad behandling får
omfatta fler än enstaka uppgifter, om uppgifterna lämnas ut
till en annan statlig myndighet.

Direktåtkomst

9 § Regeringskansliet, Säkerhetspolisen, Polismyndigheten
(Nationella operativa avdelningen), Inspektionen för
strategiska produkter, Försvarsmakten, Försvarets
materielverk, Totalförsvarets forskningsinstitut, Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap och Tullverket får ha
direktåtkomst till uppgifter i en uppgiftssamling för
underrättelser i den omfattning som Försvarets radioanstalt
beslutar. Tillgången till sådana uppgifter ska vara
förbehållen de personer inom myndigheterna som på grund av
sina arbetsuppgifter behöver ha tillgång till uppgifterna.
Förordning (2014:1227).

Tillsyn

10 § Datainspektionen är tillsynsmyndighet enligt lagen
(2007:259) om behandling av personuppgifter i Försvarets
radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet.

Bemyndiganden

11 § Datainspektionen får, efter samråd med Försvarets
radioanstalt, meddela föreskrifter om innehållet i sådana
förteckningar som anges i 4 kap. 3 § lagen (2007:259) om
behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts
försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet.

12 § Riksarkivet får, efter samråd med Försvarets radioanstalt,
meddela föreskrifter om att uppgifter och handlingar som ska
gallras enligt 6 kap. 1 § lagen (2007:259) om behandling av
personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse-
och utvecklingsverksamhet eller denna förordning ska bevaras.
Sådana föreskrifter får dock inte omfatta personuppgifter som ska
gallras enligt 2 § andra stycket.

Riksarkivet får meddela föreskrifter om att uppgifter eller
handlingar som undantas från gallring ska överlämnas till en
arkivmyndighet. Förordning (2009:973).

13 § Försvarets radioanstalt får meddela närmare föreskrifter
om verkställighet av bestämmelserna i lagen (2007:259) om
behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts
försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet och denna
förordning. I den utsträckning som föreskrifterna berör
integritetsskyddet vid personuppgiftsbehandling skall
Försvarets radioanstalt samråda med Datainspektionen innan
föreskrifterna meddelas.

Övriga bestämmelser

14 § Försvarets radioanstalt ska tillämpa lagen (2007:259) om
behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts
försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet och denna
förordning vid all verksamhet enligt 1 och 2 §§ förordningen
(2007:937) med instruktion för Försvarets radioanstalt.
Förordning (2007:1264).