Förordning (2007:273) om försiktighetsåtgärder vid odling och transport m.m. av genetiskt modifierade grödor

SFS nr
2007:273
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
2007-05-10
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:47

Tillämpningsområde

1 § Denna förordning gäller odling av genetiskt modifierade
grödor om

1. odlingen sker på jordbruksmark och utan specifika
inneslutningsåtgärder enligt 13 kap. 5 § miljöbalken, och

2. produkter från odlingen avses släppas ut på marknaden eller
användas i den egna verksamheten.

Förordningen gäller även sådan transport, lagerhållning eller
annan hantering av genetiskt modifierade produkter som sker i
samband med odlingen.

Förordningen gäller inte odling av grödor som är avsedda att
användas för privat bruk inom odlarens eget hushåll.

2 § Genetiskt modifierade organismer har samma betydelse som i
13 kap. 4 § miljöbalken.

Anmälan

3 § Bestämmelser om anmälan om odling av genetiskt modifierade
grödor finns i 4 kap. 4 § förordningen (2002:1086) om
utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön.

Information

4 § Den som avser att odla genetiskt modifierade grödor skall
lämna skriftlig information till den näringsidkare som brukar
jordbruksmark på det avstånd från odlingen och vid den tidpunkt
som Statens jordbruksverk föreskriver med stöd av 9 §. I denna
information skall anges

1. att genetiskt modifierade grödor kommer att odlas där,

2. vilken gröda som avses odlas, och

3. platsen för odlingen.

5 § Den som har odlat genetiskt modifierade grödor på
jordbruksmark som därefter avses brukas av någon annan skall, i
de fall som Jordbruksverket föreskriver med stöd av 9 §, lämna
skriftlig information till den som avser att fortsättningsvis
bruka marken, eller om denne inte är känd, markägaren. I denna
information skall anges

1. vilken odlingssäsong som genetiskt modifierade grödor
odlades,

2. vilken gröda som odlades, och

3. platsen för odlingen.

Odling

6 § Vid odling av genetiskt modifierade grödor skall åtgärder
vidtas så att genetiskt modifierade organismer inte riskerar
att spridas till någon annans jordbruksmark och där orsaka
ekonomisk skada till följd av att produkter måste märkas som
genetiskt modifierade.

Transport

7 § Vid transport av produkter från genetiskt modifierade
grödor skall åtgärder vidtas så att genetiskt modifierade
organismer inte riskerar att spridas till någon annans
jordbruksmark och där orsaka ekonomisk skada till följd av att
produkter måste märkas som genetiskt modifierade.

Rengöring

8 § Fordon, maskiner, sorteringsutrustning, redskap eller
liknande skall rengöras innan de används till grödor och
produkter som inte är genetiskt modifierade så att genetiskt
modifierade organismer inte riskerar att spridas till någon
annans jordbruksmark eller blandas med någon annans
jordbruksprodukter och orsaka ekonomisk skada till följd av att
produkter måste märkas som genetiskt modifierade.

Bemyndiganden

9 § Jordbruksverket får meddela närmare föreskrifter i fråga om

1. information, odling, transport och rengöring enligt 4-8 §§,

2. utbildning,

3. avstånd, barriärer och liknande mellan odling av genetiskt
modifierade grödor och andra odlingar, samt

4. annan åtgärd som odlare av genetiskt modifierade grödor
skall vidta och som behövs med hänsyn till risken för att
genetiskt modifierade organismer sprids till någon annans
jordbruksmark eller blandas med någon annans jordbruksprodukter
och orsakar ekonomisk skada till följd av att produkter måste
märkas som genetiskt modifierade.

Tillsyn

10 § Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap. miljöbalken och i
miljötillsynsförordningen (2011:13). Bestämmelser om det
operativa tillsynsansvar som hör samman med denna förordning
finns i 2 kap. 4 och 18 §§ miljötillsynsförordningen.
Förordning (2011:47).

Avgifter

11 § Bestämmelser om avgifter finns i förordningen (1998:940)
om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

Straff och förverkande

12 § Bestämmelser om straff och förverkande finns i 29 kap.
miljöbalken.