Lag (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter

SFS nr
2007:324
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
2007-05-31
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:1420

Lagens tillämpningsområde

1 § Denna lag tillämpas på skatter, avgifter, böter eller andra
statens fordringar som vid verkställighet enligt
utsökningsbalken handläggs i allmänt mål. Lagen gäller dock
inte i fråga om fordringar som grundas på studiestödslagen
(1973:349) eller studiestödslagen (1999:1395).

Regeringen får meddela föreskrifter om att lagen skall
tillämpas även på andra liknande fordringar som inte är statens
men som vid verkställighet enligt utsökningsbalken handläggs i
allmänt mål.

Utredning om gäldenärens ekonomiska förhållanden

2 § Skatteverket skall göra den utredning om gäldenärens
ekonomiska förhållanden som behövs för att en lämplig åtgärd
enligt denna lag skall kunna bestämmas.

Kronofogdemyndighetens beslut om uppskov

3 § Om Kronofogdemyndigheten överväger att meddela uppskov
enligt 7 § lagen (1993:891) om indrivning av statliga
fordringar m.m., skall Skatteverket utreda om det finns skäl
att i stället vidta någon åtgärd enligt denna lag. Vidtar
Skatteverket ingen sådan åtgärd, anses verket inte ha någon
invändning mot uppskov.

Ackord

4 § Skatteverket får anta förslag om ackord, om det kan anses
ekonomiskt fördelaktigt för det allmänna och det inte med
hänsyn till gäldenärens personliga förhållanden eller av någon
annan anledning framstår som olämpligt från allmän synpunkt.

Ackordsförslag som inte framställts i konkurs eller enligt
lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion får antas endast om
övriga berörda borgenärer godkänner det.

Nedsättning av fordran och skuldsanering

5 § Skatteverket får fatta beslut om nedsättning av fordran, om
förutsättningarna för skuldsanering är uppfyllda och övriga
berörda borgenärer gör motsvarande eftergift.

Skatteverket är borgenärsföreträdare vid skuldsanering.

Konkurs m.m.

6 § Skatteverket får ansöka om att en gäldenär skall försättas
i konkurs. Skatteverket får också ansöka om likvidation och
företagsrekonstruktion.

7 § Skatteverket skall göra gällande fordringar i konkurs och
även i övrigt bevaka fordringarnas rätt i konkursen.
Skatteverket är också borgenärsföreträdare vid
företagsrekonstruktion.

Talan om betalningsansvar för någon annans skulder till det
allmänna

8 § Talan om betalningsansvar för någon annans skulder till
det allmänna enligt skatteförfarandelagen (2011:1244) eller
någon annan författning förs av Skatteverket. Lag (2011:1420).

Begäran om boutredningsman

9 § Skatteverket får begära att en boutredningsman förordnas
enligt 19 kap. 1 § ärvdabalken.

Preskriptionsförlängning m.m.

10 § Bestämmelser om preskriptionsförlängning finns i lagen
(1982:188) om preskription av skattefordringar m.m.

Av 2 kap. 30 § andra stycket utsökningsbalken framgår att
Skatteverket för talan i tvister som avses i 4 kap. 20-23 och
26 §§, 9 kap. 11 § tredje stycket och 13 kap. 7 § andra stycket
samma balk samt i överklagade utsökningsmål.

Överklagande

11 § Beslut enligt denna lag får inte överklagas.