Förordning (2007:33) om befälhavares skyldigheter vid faror för sjötrafiken och sjönöd

SFS nr
2007:33
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2007-01-18

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om befälhavares
skyldigheter att vidta åtgärder för att avvärja faror för
sjötrafiken och rädda personer i sjönöd i situationer som avses
i 6 kap. 6 § andra stycket sjölagen (1994:1009).

2 § Denna förordning gäller alla fartyg som används till
sjöfart inom Sveriges sjöterritorium samt svenska fartyg som
används till sjöfart utanför sjöterritoriet.

Faror för sjötrafiken

3 § Befälhavare på fartyg som

1. påträffar farlig is, farligt vrak eller annan överhängande
fara för sjötrafiken,

2. påträffar tropisk storm,

3. upplever underkyld lufttemperatur och hård vind (7-10 på
Beaufortskalan) som kan orsaka kraftig isbildning på fartygs
överbyggnad, eller

4. upplever vindar över 10 på Beaufortskalan för vilka
stormvarning inte har mottagits,

skall med de medel som står honom eller henne till buds snarast
möjligt meddela detta till fartyg i närheten och
sjöräddningscentralen (MRCC). I Sverige utgörs
sjöräddningscentralen (MRCC) av den räddningscentral som anges
i 4 kap. 9 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor.

Meddelanden som nämns i första stycket skall innehålla de
uppgifter som framgår av bilagan till denna förordning.

4 § Sjöfartsverket skall snarast möjligt vidarebefordra sådan
maritim säkerhetsinformation som avses i 3 § på lämpligt sätt
till dem som har ett intresse av informationen.

5 § Någon kostnad för överföring av meddelanden som avses i 3
och 4 §§ får inte tas ut av de berörda fartygen.

Sjönöd

6 § Om en befälhavare får kännedom om att någon är i sjönöd, är
han eller hon skyldig att så snabbt det är möjligt bege sig med
fartyget till olycksplatsen och lämna all hjälp som är möjlig
och nödvändig för att rädda den nödställde.

Vad som sägs om befälhavares skyldighet i första stycket gäller
inte

1. om befälhavaren inte kan lämna hjälp,

2. om det är orimligt att fartyget beger sig till
olycksplatsen, eller

3. om hjälpen inte behövs.

7 § En befälhavare som beger sig till olycksplatsen skall, om
det är möjligt, meddela den nödställde och
sjöräddningscentralen (MRCC) att hans eller hennes fartyg är på
väg dit.

En befälhavare som med stöd av 6 § andra stycket inte beger sig
med fartyget till olycksplatsen skall om möjligt meddela
sjöräddningscentralen (MRCC) detta.

8 § Befälhavaren på ett nödställt fartyg samt
sjöräddningscentralen (MRCC) får tillkalla det eller de fartyg
som enligt 7 § har besvarat nödanropet och som bedöms ha bäst
förutsättningar att lämna hjälp. Om det är möjligt bör samråd
dessförinnan ske med berörda befälhavare.

I lagen (2003:778) om skydd mot olyckor finns bestämmelser om
svensk räddningsledares befogenheter.

9 § Befälhavaren på ett fartyg som har tillkallats enligt 8 §
skall fortsätta till den nödställde samt meddela befälhavare på
berörda fartyg samt sjöräddningscentralen (MRCC) detta.

10 § En befälhavare som har tillkallats enligt 8 § är befriad
från sin räddningsskyldighet om han eller hon av den
nödställde, sjöräddningscentralen (MRCC) eller befälhavare på
fartyg som har nått fram till olycksplatsen har underrättats om
att hjälp inte längre är nödvändig.

11 § Befälhavaren på ett fartyg på vilket skeppsdagbok förs
skall i denna anteckna alla omständigheter som är av betydelse
för bedömningen av hans eller hennes handlande enligt 6-10 §§.

Bilaga

Anvisningar för utsändning av meddelanden om faror för
sjötrafiken som avses i 3 § i denna förordning.

Radiomeddelande skall föregås av varningssignal enligt
Internationella teleunionens radioreglemente.

Meddelande om is, vrak eller andra överhängande faror för
sjötrafiken skall innehålla information om

1) beskaffenheten hos is, vrak eller annan fara som har
iakttagits,

2) isens, vrakets eller farans läge vid den senaste
iakttagelsen, och

3) klockslag och datum för iakttagelsen angivna i Greenwich
Mean Time (GMT).

Meddelande om tropiska stormar (orkaner, tyfoner, cykloner)
skall sändas ut så fort befälhavaren har grundad anledning att
anta att sådan storm är på väg att uppstå eller förekommer i
närheten och skall innehålla information om

1) förekomsten av en tropisk storm,

2) klockslag och datum för iakttagelsen angivna i GMT, och

3) fartygets position vid iakttagelsen.

Meddelande om tropiska stormar skall även innehålla så många
som möjligt av följande uppgifter:

a) barometertryck angivet i millibar, millimeter eller tum med
uppgift om avläsningen är korrigerad eller inte,

b) tendensen för barometertrycket (förändring under de närmast
föregående tre timmarna),

c) exakt vindriktning,

d) vindstyrka på Beaufortskalan,

e) sjö (smul, måttlig, grov eller hög),

f) dyning (obetydlig, måttlig eller hög), inklusive uppgifter
om dyningens riktning, varaktighet, längd och frekvens,

g) fartygets exakta kurs och fart.

När en befälhavare har sänt ut meddelande om tropisk storm, bör
nya iakttagelser göras och sändas ut en gång i timmen eller
minst var tredje timme så länge fartyget märker av stormen.

Meddelande om vindar över 10 på Beaufortskalan för vilka
stormvarning inte har mottagits skall innehålla så många som
möjligt av följande uppgifter:

a) barometertryck angivet i millibar, millimeter eller tum med
uppgift om avläsningen är korrigerad eller inte,

b) tendensen för barometertrycket (förändring under de närmast
föregående tre timmarna),

c) exakt vindriktning,

d) vindstyrka på Beaufortskalan,

e) fartygets exakta kurs och fart.

Meddelande om underkyld lufttemperatur och hård vind (7-10 på
Beaufortskalan) som kan orsaka kraftig isbildning på fartygs
överbyggnad skall innehålla information om

a) klockslag och datum angivna i GMT,

b) lufttemperatur,

c) vattentemperatur (om möjligt), samt

d) vindstyrka och vindriktning.