Lag (2007:346) om skattereduktion för hushållsarbete

SFS nr
2007:346
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
2007-05-31
Författningen har upphävts genom
SFS 2009:197
Upphävd
2009-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2009:538

Tillämpningsområde

1 § Skattereduktion enligt denna lag tillgodoräknas fysiska
personer som

– varit obegränsat skattskyldiga under beskattningsåret,

– vid beskattningsårets utgång är minst 18 år, och

– har haft utgifter för hushållsarbete eller fått skattepliktig
förmån av hushållsarbete som ska hänföras till inkomstslaget
tjänst.

Sådan skattereduktion tillgodoräknas också begränsat
skattskyldiga enligt 3 kap. 18 § första stycket 1 eller 2
inkomstskattelagen (1999:1229), om deras överskott av
förvärvsinkomster i Sverige och i andra länder, uteslutande
eller så gott som uteslutande, utgörs av överskott av
förvärvsinkomster i Sverige.

Skattereduktion tillgodoräknas även dödsbo för hushållsarbete
som har utförts före dödsfallet. Lag (2007:1123).

Definitioner, m.m.

2 § Termer och uttryck som används i denna lag har samma
betydelse och tillämpningsområde som i inkomstskattelagen
(1999:1229), om inte annat anges.

3 § Med bostad avses i denna lag utrymme som med nyttjanderätt
eller äganderätt helt eller till väsentlig del används för
boende inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Till bostad
räknas även biutrymmen som garage, förråd och tvättstuga.

Med bostad avses dock inte hotell, pensionat eller vandrarhem.

4 § Med hushållsarbete avses i denna lag

– städarbete eller annat rengöringsarbete som utförs i
bostaden,

– vård av kläder och hemtextilier som utförs i bostaden,

– matlagning som utförs i eller i nära anslutning till
bostaden,

– snöskottning som utförs i nära anslutning till bostaden,

– häck- och gräsklippning samt krattning och ogräsrensning
som utförs på tomt eller i trädgård i nära anslutning till
bostaden,

– barnpassning som utförs i eller i nära anslutning till
bostaden samt lämning och hämtning till och från förskola,
skola, fritidsaktiviteter eller liknande,

– annan omsorg och tillsyn än barnpassning som en fysisk
person behöver och som utförs i eller i nära anslutning till
bostaden eller i samband med promenader, bankbesök, besök vid
vårdcentral eller andra liknande enklare ärenden.
Lag (2009:538).

4 a § Som hushållsarbete räknas i denna lag även reparation,
underhåll samt om- och tillbyggnad av ett småhus eller en
ägarlägenhet som ägs av den som ansöker om eller begär
skattereduktion. Med ägare avses även den som enligt 1 kap.
5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska likställas med
ägare. Lag (2009:538).

4 b § Som hushållsarbete räknas i denna lag även reparation,
underhåll samt om- och tillbyggnad av en lägenhet som
upplåtits med bostadsrätt om följande förutsättningar är
uppfyllda:

1. Lägenheten innehas av den som ansöker om eller begär
skattereduktion.

2. Arbetet utförs i lägenheten och det avser sådana åtgärder
som bostadsrättshavaren svarar för.

Även arbete som utförs i en lägenhet som upplåtits till en
medlem eller delägare i en bostadsförening eller ett
bostadsaktiebolag omfattas av första stycket. Lag (2009:538).

4 c § Som hushållsarbete räknas inte

1. arbete som enbart avser installationer eller service på
maskiner och andra inventarier vid tillämpningen av 4 a eller
4 b §,

2. arbete för vilket försäkringsersättning lämnats, eller

3. arbete för vilket bidrag eller annat ekonomiskt stöd
lämnats från staten, en kommun eller ett landsting.
Lag (2009:538).

Villkor för skattereduktion

5 § Skattereduktion tillgodoräknas bara om följande
förutsättningar är uppfyllda.

1. Det utförda hushållsarbetet ska vara hänförligt till den som
ansöker om eller begär skattereduktion eller dennes förälders
hushåll. Föräldern ska dock vara bosatt i Sverige.

2. Den som utför hushållsarbetet ska, när avtalet om arbetet
träffas eller när ersättningen betalas ut, inneha F-skattsedel
eller, beträffande ett utländskt företag, intyg eller annan
handling som visar att företaget i fråga om skatter och
avgifter i sitt hemland genomgår motsvarande kontroll som
innehavare av F-skattsedel.

3. Arbetet får inte utföras av

a) den som ansöker om eller begär skattereduktion eller en till
denne närstående person,

b) ett företag i vilket den som ansöker om eller begär
skattereduktion eller en till denne närstående person, direkt
eller indirekt, genom en ägarandel eller på annat sätt har ett
väsentligt inflytande. Lag (2007:1123).

Underlag för skattereduktion

6 § Underlag för skattereduktionen är utgifter för
hushållsarbete som har betalats under beskattningsåret eller
värdet av sådan förmån som tillhandahållits den som begär
skattereduktion under beskattningsåret, förutsatt att villkoren
i 5 § är uppfyllda. I underlaget räknas inte utgifter för
material, utrustning och resor in. Utgifterna för
hushållsarbetet utgörs av det fakturerade beloppet inklusive
mervärdesskatt. Lag (2007:1123).

Skattereduktionens storlek

7 § Skattereduktionen skall tillgodoräknas med 50 procent av
underlaget. Skattereduktionen får dock uppgå till högst 50 000
kronor för ett beskattningsår. Om det sammanlagda underlaget
för skattereduktionen under beskattningsåret understiger 1 000
kronor, skall skattereduktion inte tillgodoräknas.

Ansökan

8 § En ansökan om skattereduktion för utgifter för
hushållsarbete ska göras skriftligen hos Skatteverket.
Lag (2007:1123).

9 § Ansökan skall innehålla uppgifter om

1. sökandens namn, adress och, om sådant nummer finns,
personnummer eller samordningsnummer,

2. namn, adress och, om sådant nummer finns, personnummer eller
samordningsnummer för den person som arbetet utförts hos om
denne är någon annan än sökanden samt sökandens relation till
denne,

3. namn och, om sådant nummer finns, organisationsnummer,
personnummer, samordningsnummer eller motsvarande
registreringsnummer för den som utfört arbetet,

4. det hushållsarbete som utförts samt var arbetet utförts,

5. när betalning för hushållsarbetet skett,

6. underlaget för den skattereduktion som begärs, samt

7. huruvida någon form av ersättning, stöd eller bidrag har
erhållits för arbetet.

9 a § Ansökan om skattereduktion i fråga om sådant arbete som
avses i 4 a § ska även innehålla uppgifter om småhusets eller
ägarlägenhetens beteckning.

Ansökan om skattereduktion i fråga om sådant arbete som avses
i 4 b § ska även innehålla uppgifter om lägenhetens
beteckning samt föreningens eller bolagets
organisationsnummer eller motsvarande. Lag (2009:538).

10 § Till ansökan skall det fogas en kopia av faktura eller
motsvarande handling som anger vilket hushållsarbete som har
utförts och hur stor del av utgiften som avser arbete.

11 § En uppgift om innehav av F-skattsedel får godtas om den
lämnas i en anbudshandling, en faktura eller någon jämförlig
handling som även innehåller utbetalarens respektive
betalningsmottagarens namn och adress samt
betalningsmottagarens organisationsnummer, personnummer eller
samordningsnummer. Uppgift om innehav av F-skattsedel får dock
inte godtas, om den som betalar ut ersättningen känner till att
uppgiften är oriktig.

12 § En ansökan ska ha kommit in till Skatteverket senast den 2
maj året efter det beskattningsår då arbetet har betalats.
Skattereduktionen tillgodoräknas vid debitering av slutlig
skatt på grund av taxeringen för det beskattningsår då arbetet
har betalats. Lag (2008:140).

13 § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om eller i enskilda fall medge att ansökan
om skattereduktion enligt 8 § samt kopia av faktura eller
motsvarande handling enligt 10 § får lämnas i form av ett
elektroniskt dokument.

Med elektroniskt dokument avses en upptagning som har gjorts
med hjälp av automatiserad databehandling och vars innehåll och
utställare kan verifieras genom ett visst tekniskt förfarande.

Begäran i självdeklaration

13 a § En begäran om skattereduktion för förmån av
hushållsarbete ska göras i självdeklarationen vid taxeringen
för det beskattningsår då förmånen har tillhandahållits.
Skattereduktionen tillgodoräknas vid debitering av slutlig
skatt enligt taxeringen för detta år. Lag (2007:1123).

Förfarandet

14 § Skatteverket skall besluta i ärenden enligt denna lag.

15 § Bestämmelserna om skattetillägg i 15 kap.
skattebetalningslagen (1997:483) gäller också i fråga om
uppgifter som avses i denna lag. Vid bedömningen av om en
felaktighet eller underlåtenhet framstår som ursäktlig ska det,
utöver vad som sägs i 15 kap. 10 § andra stycket
skattebetalningslagen, särskilt beaktas om felaktigheten eller
underlåtenheten kan antas ha föranletts av vilseledande eller
missvisande kontrolluppgifter.

Skatteverkets beslut enligt denna lag omprövas och överklagas
enligt bestämmelserna i 21 och 22 kap. skattebetalningslagen.
Lag (2007:1123).

Övriga bestämmelser

16 § I fråga om skattereduktion enligt denna lag tillämpas det
som gäller om bestämmande och debitering av slutlig skatt
enligt skattebetalningslagen (1997:483).

Skattereduktionen ska räknas av mot kommunal och statlig
inkomstskatt, kommunal fastighetsavgift och statlig
fastighetsskatt.

Bestämmelser om att hänsyn ska tas till skattereduktion vid
beslut om slutlig skatt finns i 11 kap. 9 §
skattebetalningslagen. Lag (2007:1411).

17 § Belopp som tillgodoräknas enligt 7 § ska anges i hela
krontal. Lag (2007:1123).

18 § Skattereduktionen ska beaktas vid ändrad beräkning av
preliminär skatt enligt skattebetalningslagen (1997:483).
Lag (2007:1411).

Övergångsbestämmelser

2007:346

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007 och tillämpas på
sådana hushållsarbeten som utförts och betalats efter den 30
juni 2007. Vid beräkningen av den slutliga skatten enligt 2008
års taxering får, i stället för vad som anges i 7 §,
skattereduktionen uppgå till högst 25 000 kronor.

2007:1123

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008. De nya
bestämmelserna tilllämpas på skattepliktig förmån av
hushållsarbete som tillhandahållits den skattskyldige efter den
31 december 2007.

2007:1411

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008 och tillämpas
första gången vid 2008 års taxering. Den nya bestämmelsen om
avräkning mot kommunal fastighetsavgift tillämpas dock första
gången vid 2009 års taxering.

2009:538

1. Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009 och tillämpas på
hushållsarbete som har utförts och betalats efter den 7
december 2008 och på förmån av sådant arbete som har
tillhandahållits den skattskyldige efter den 7 december 2008.

2. Utgifter för hushållsarbete som har betalats under
tidsperioden 8–31 december 2008 ingår i underlaget för
skattereduktion vid 2010 års taxering.

3. Förmån av hushållsarbete som har tillhandahållits under
tidsperioden 8–31 december 2008 räknas som förmån som har
tillhandahållits under 2009.