Förordning (2007:375) om handel med finansiella instrument

SFS nr
2007:375
Departement/myndighet
Finansdepartementet V
Utfärdad
2007-05-31
Ändring införd
t.o.m. SFS 2012:379

Offentliggörande av aktieinnehav m.m.

1 § När Finansinspektionen skall offentliggöra information
enligt 4 kap. 11 § lagen (1991:980) om handel med finansiella
instrument, får inspektionen lämna informationen till någon
annan för offentliggörande. Informationen skall offentliggöras
på ett sådant sätt att den kan få god spridning bland
allmänheten i Sverige och övriga stater inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet så samtidigt som möjligt.

När Finansinspektionen lämnar sådan information för
offentliggörande, skall

1. det framgå att det är fråga om sådan information som
inspektionen skall offentliggöra enligt den bestämmelsen,

2. det framgå vilket aktiebolag informationen avser samt vilken
dag och tid som Finansinspektionen lämnade informationen för
offentliggörande,

3. informationen vara upprättad som oredigerad och fullständig
text,

4. informationen lämnas på ett sådant sätt att uppgifter inte
förvanskas eller att obehöriga får tillgång till informationen,
och

5. det framgå att informationen kommer från Finansinspektionen.

Om det uppstår ett fel eller ett avbrott i samband med att
informationen lämnas för offentliggörande, skall detta åtgärdas
snarast.

2 § Information som avses i 1 § skall offentliggöras på
svenska, danska, norska eller på ett språk som används allmänt
på de internationella finansiella marknaderna.

Om aktierna är upptagna till handel på en reglerad marknad i en
eller flera andra stater inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet, skall informationen offentliggöras på något
av de språk som anges i första stycket och som godtas av de
behöriga myndigheterna i de stater där aktierna är upptagna
till handel.

3 § Finansinspektionen ska på sin webbplats offentliggöra en
förteckning över vad som enligt 4 § 6 ska avses med
handelsdagar. Förordning (2012:379).

Bemyndiganden

Bemyndiganden enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella
instrument

4 § När det gäller lagen (1991:980) om handel med finansiella
instrument får Finansinspektionen meddela föreskrifter om

1. när prospekt får upprättas på ett annat språk än svenska
enligt 2 kap. 21 § tredje stycket,

2. villkor för avtal om förfoganden över finansiella instrument
som tillhör någon annan enligt 3 kap. 1 och 3 §§,

3. på vilket språk sådan information som avses i 4 kap. 1 §
tredje stycket, 9 § första stycket eller 18 § ska
offentliggöras,

4. vilka finansiella instrument som avses i 4 kap. 2 § första
stycket 2,

5. vilka uppgifter en anmälan enligt 4 kap. 3 § eller 9 § andra
stycket ska innehålla, på vilket språk anmälan ska upprättas
och förutsättningarna för att en sådan anmälan ska kunna lämnas
elektroniskt till Finansinspektionen,

6. vad som ska avses med handelsdagar i 4 kap. 9–11 §§,

7. hur information som avses i 4 kap. 9 § första stycket eller
18 § ska offentliggöras,

8. den längsta tid som aktier får innehas för att undantag ska
få göras enligt 4 kap. 12 § 1,

9. vilka upplysningar som marknadsgaranter som inte är
värdepappersinstitut och som har utnyttjat undantaget i 4 kap.
14 § första stycket ska lämna till Finansinspektionen,

10. vad som krävs för att undantag från sammanläggning av
moder- och dotterföretags innehav ska få göras enligt 4 kap. 16
och 17 §§,

11. offentliggörande och anmälan enligt 4 kap. 19 § av förvärv
eller överlåtelse av egna aktier,

12. att sådana anmälningar som enligt 4 kap. 19 § görs till
Finansinspektionen i stället ska göras till den börs som driver
den reglerade marknad där aktierna är upptagna till handel,

13. hur information ska lämnas till Finansinspektionen enligt
4 kap. 21 § första stycket,

14. förutsättningarna för att sådana krav i en utländsk
reglering som avses i 4 kap. 23 och 24 §§ ska anses motsvara
dem som följer av Europaparlamentets och rådets direktiv
2004/109/EG av den 15 december 2004 om harmonisering av
insynskraven angående upplysningar om emittenter vars
värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad och
om ändring av direktiv 2001/34/EG,

15. investeringsrekommendationer enligt 5 a kap. 1 och 2 §§,
och

16. hur skyldigheten att lämna uppgifter till
Finansinspektionen enligt 6 kap. 1 a § ska fullgöras.
Förordning (2012:379).

Bemyndiganden enligt lagen (2006:451) om offentliga
uppköpserbjudanden på aktiemarknaden

5 § Finansinspektionen får meddela föreskrifter om att frågor
som avses i 2 kap. 3 § andra stycket, 3 kap. 4 § samt 7 kap. 4
och 5 §§ lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på
aktiemarknaden får beslutas av ett organ med representativa
företrädare för näringslivet. Förordning (2007:591).

6 § Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter om
kungörande av beslut enligt 7 kap. 9 § lagen (2006:451) om
offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden.
Förordning (2007:591).

7 § Har upphävts genom förordning (2007:591).

8 § Ny beteckning 5 § genom förordning (2007:591).

9 § /Ny beteckning 6 § genom fördning (2007:591).

Övergångsbestämmelser

2007:375

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007. Genom
förordningen upphävs förordningen (1991:1007) om handel och
tjänster på värdepappersmarknaden.