Förordning (2007:383) om gränsöverskridande transporter av avfall

SFS nr
2007:383
Departement/myndighet
Miljödepartementet
Utfärdad
2007-05-31
Författningen har upphävts genom
SFS 2011:927
Upphävd
2011-08-09
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:48

1 § Denna förordning är meddelad med stöd av 15 kap. 28 §
miljöbalken i fråga om 5 § och i övrigt med stöd av 8 kap. 13 §
regeringsformen. (Förordning 2010:318).

Definitioner

2 § Med EU-förordningen avses i denna förordning
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 av
den 14 juni 2006 om transport av avfall.

I övrigt har termer och uttryck i denna förordning samma
betydelse som i EU-förordningen. (Förordning 2010:318).

Tillämpningsområde

3 § Denna förordning kompletterar EU-förordningen.

Ytterligare bestämmelser om transport av avfall finns i
avfallsförordningen (2001:1063). (Förordning 2010:318).

Behörig myndighet

4 § Naturvårdsverket är

1. den behöriga myndighet som avses i artikel 53 och det
kontaktorgan som avses i artikel 54 i EU-förordningen, och

2. den behöriga myndighet som avses i artikel 5 i
Baselkonventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter
och slutligt omhändertagande av farligt avfall. (Förordning
2010:318).

Avfallstransporter till Sverige

5 § Avfall som avses i någon av bilagorna IV och IV A till EU-
förordningen får importeras eller på annat sätt föras in till
Sverige endast om det kan visas att avfallet ska tas om hand i
en anläggning som i fråga om avfallshanteringen omfattas av

1. tillstånd enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 9
kap. 6 § miljöbalken, eller

2. en anmälan som har gjorts enligt föreskrifter om
anmälningsplikt som meddelats med stöd av 9 kap. 6 §
miljöbalken. (Förordning 2010:318).

Underrättelser om avfallstransporter

6 § Om Naturvårdsverket i sin egenskap av behörig myndighet
enligt 4 § får kännedom om eller handlägger ett ärende om en
avfallstransport som omfattas av EU-förordningen, ska verket
underrätta den eller de berörda länsstyrelserna och den eller de
berörda kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och
hälsoskyddsområdet. (Förordning 2010:318).

Överenskommelser för gränsområden

7 § Naturvårdsverket får med Finland och Danmark ingå sådana
bilaterala överenskommelser som avses i artikel 30 i EU-
förordningen. (Förordning 2010:318).

8 § Naturvårdsverket får meddela de föreskrifter som behövs för
att tillämpa en överenskommelse som avses i 7 §.(Förordning
2010:318).

Tillsyn

9 § Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap. miljöbalken och i
miljötillsynsförordningen (2011:13). Bestämmelser om det
operativa tillsynsansvar som hör samman med denna förordning
finns i 26 kap. 3 § tredje stycket miljöbalken samt 2 kap. 4,
24 och 28 §§ miljötillsynsförordningen.
Förordning (2011:48).

10 § De ansvariga tillsynsmyndigheterna ska samråda med
Tullverket i frågor som rör tillsynen över att EU-förordningen
följs.(Förordning 2010:318).

Ansvar och förverkande

11 § Bestämmelser om ansvar och förverkande på grund av
transporter i strid med EU-förordningen finns i 29 kap.
miljöbalken och i lagen (2000:1225) om straff för
smuggling.(Förordning 2010:318).

Överklagande

12 § Naturvårdsverkets beslut enligt EU-förordningen får
överklagas hos regeringen.(Förordning 2010:318).