Förordning (2007:432) om behörighetsgivande förutbildning vid universitet och högskolor

SFS nr
2007:432
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2007-05-24
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1094

Inledande bestämmelse

1 § I denna förordning finns det bestämmelser om en
behörighetsgivande förutbildning, som skall följas av en viss
högskoleutbildning. Förutbildningen syftar till att ge den
studerande kunskaper motsvararande de krav på särskild
behörighet som är uppställda för högskoleutbildningen.

Var förutbildningen anordnas

2 § Förutbildningen får i rekryteringsfrämjande syfte anordnas
av statliga universitet och högskolor som omfattas av
högskolelagen (1992:1434).

Förutbildningen

3 § Förutbildningen får omfatta högst ett år. Utbildningen får
erbjudas i anslutning till alla utbildningsprogram som börjar
på grundnivå och som vänder sig till nybörjare, om det finns
brist på behöriga sökande och det finns ett behov på
arbetsmarknaden av utbildad arbetskraft.

Tillträde

4 § Bestämmelserna i 7 kap. högskoleförordningen (1993:100)
skall tilllämpas i fråga om tillträde till förutbildningen och
den därpå följande högskoleutbildningen, om inte något annat
följer av denna förordning.

5 § Antagning till förutbildningen och den därpå följande
högskoleutbildningen skall göras samtidigt.

6 § Ett universitet eller en högskola får meddela
föreskrifter som anger vilka krav på särskild behörighet som
ställs för att bli antagen till förutbildningen.

Om krav ställs enligt första stycket, ska dock kurser i ett
ämne från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning
likställas med en annan kurs på samma kursnivå i samma ämne i
de fall kurserna omfattar lika många gymnasiepoäng. Detsamma
gäller om flera kurser på samma kursnivå i ett ämne
tillsammans omfattar lika många gymnasiepoäng som en eller
flera andra kurser på samma kursnivå i ämnet.
Förordning (2014:1094).

7 § En studerande får påbörja högskoleutbildningen först efter
det att han eller hon har gått igenom förutbildningen med
godkänt resultat. En studerande får dock påbörja en sådan del
av högskoleutbildningen för vilken det inte ställs krav på
särskild behörighet. Om en studerande får godkänt resultat på
en del av förutbildningen och därigenom uppfyller kraven på
särskild behörighet för en del av högskoleutbildningen, får en
sådan del av högskoleutbildningen påbörjas.

Plan för förutbildningen

8 § Ett universitet eller en högskola får meddela
föreskrifter om en plan över förutbildningen.

Föreskrifterna om en sådan plan ska innehålla

1. uppgifter om

a) utbildningens namn,

b) utbildningens huvudsakliga innehåll, och

2. en redovisning av de krav på särskild behörighet för
tillträde till förutbildningen eller den efterföljande
högskoleutbildningen som kan vara föreskrivna.

Universitet eller högskolor får meddela de ytterligare
föreskrifter som behövs för planen. Förordning (2014:1094).

Intyg över förutbildningen

9 § Universitetet eller högskolan skall utfärda ett intyg på
att den studerande har gått igenom förutbildningen eller del
därav med godkänt resultat. Av intyget skall det framgå vilka
krav på särskild behörighet som förutbildningen motsvarar.