Lag (2007:459) om strukturfondspartnerskap

SFS nr
2007:459
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
2007-06-07
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:479

1 § Inom ramen för förvaltningen av EU:s strukturfonder ska
strukturfondspartnerskap bildas enligt denna lag.

Inom det geografiska området för varje regionalt
strukturfondsprogram och motsvarande regional handlingsplan
för det nationella socialfondsprogrammet ska ett gemensamt
strukturfondspartnerskap bildas.

Strukturfondspartnerskapet ska inom målet investering för
tillväxt och sysselsättning yttra sig över vilka ansökningar
som ska prioriteras bland de ansökningar som godkänts av
förvaltande myndighet för det berörda
strukturfondsprogrammet. Strukturfondspartnerskapets yttrande
ska vara bindande i den förvaltande myndighetens fortsatta
handläggning. Lag (2014:479).

2 § Strukturfondspartnerskapet ska samråda med berört
samverkansorgan, berört landsting som avses i lagen
(2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län eller
länsstyrelse i fråga om projektets överensstämmelse med det
regionala tillväxtarbetet i berörda län. Lag (2014:479).

3 § Ett strukturfondspartnerskap ska vara sammansatt av

1. förtroendevalda representanter för kommuner och landsting
i berörda län samt, i vissa fall, Sametinget,

2. företrädare för arbetsmarknadens organisationer, berörda
intresseorganisationer, föreningar, och

3. företrädare för de myndigheter som regeringen bestämmer.

Regeringen utser ordförande för strukturfondspartnerskapet.

Ordföranden utser övriga ledamöter i
strukturfondspartnerskapet efter ett nomineringsförfarande
och enligt de grunder som regeringen bestämmer. Det
sammanlagda antalet ledamöter enligt första stycket 1 ska
överstiga antalet övriga ledamöter. Lag (2014:479).

4 § Vid strukturfondspartnerskapens handläggning skall
bestämmelserna om jäv i 11 och 12 §§ förvaltningslagen
(1986:223) tillämpas.