Lag (2007:460) om skatt på trafikförsäkringspremie m.m.

SFS nr
2007:460
Departement/myndighet
Finansdepartementet S2
Utfärdad
2007-06-07
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:1421

Lagens tillämpningsområde

1 § Skatt skall betalas till staten enligt denna lag på premie
för trafikförsäkring som avser risk belägen inom landet samt på
trafikförsäkringsavgift.

Definitioner

2 § I denna lag avses med

trafikförsäkring: försäkring enligt trafikskadelagen
(1975:1410),

trafikförsäkringsavgift: sådan avgift som får tas ut enligt
34 § trafikskadelagen,

risk belägen inom landet: risk belägen i Sverige enligt 1 kap.
17 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) eller 1 kap. 7 §
lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och
tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige. Lag (2011:77).

Skattskyldighet

3 § Skattskyldig för skatt på premie för trafikförsäkring är
försäkringsgivare som meddelar trafikförsäkring enligt
trafikskadelagen (1975:1410).

En utländsk försäkringsgivare som inte bedriver sin
verksamhet här i landet från en sekundäretablering enligt
lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och
tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige, ska utse en
skatterepresentant som ska företräda försäkringsgivaren på
det sätt som framgår av 5 kap. 4 § skatteförfarandelagen
(2011:1244).

Skatterepresentanten ska vara bosatt i Sverige eller vara en
svensk juridisk person. Lag (2011:1421).

4 § Skattskyldig för skatt på trafikförsäkringsavgift är den
som enligt trafikskadelagen (1975:1410) har rätt att ta ut
sådan avgift.

Beskattningsunderlag och skattskyldighetens inträde

5 § Underlaget för beskattning av trafikförsäkringspremie
utgörs av den intjänade premien för en trafikförsäkring för en
kalendermånad.

Skattskyldigheten inträder vid utgången av den kalendermånad
för vilken premien har tjänats in.

6 § Med intjänad premie menas i 5 § premieinkomst före avgiven
återförsäkring med tillägg eller avdrag för förändring i
avsättning för ej intjänade premier.

Den intjänade premien skall inte påverkas av förändring i
avsättning för kvardröjande risker.

Den intjänade premien skall inte justeras för överlåtarens
upplösning av respektive förvärvarens avsättning för ej
intjänad premie som beror på en överlåtelse av ett
försäkringsbestånd.

7 § Med premieinkomst före avgiven återförsäkring menas den
totala bruttopremien för trafikförsäkring som inbetalts eller
kan tillgodoföras företaget för försäkringsavtal där
försäkringsperioden påbörjats före kalendermånadens utgång. Som
premieinkomst räknas också premier för försäkringsperioder som
påbörjas först efter kalendermånadens utgång, om de enligt
avtal förfaller till betalning under kalendermånaden.

Förnyelsepremier som inte är bekräftade av försäkringstagaren
samt premier för nytecknade försäkringsavtal skall räknas in
med de belopp som de beräknas inflyta med.

Annullationer skall reducera premieinkomsten så snart beloppet
är känt. Tilläggspremier skall räknas in med de belopp som de
beräknas inflyta med.

I premieinkomsten ingår inte skatter och andra offentliga
avgifter som belastar försäkringspremien.

8 § Med bruttopremie menas den avtalsbestämda premien för hela
försäkringsperioden efter avdrag för sedvanliga kundrabatter.
Bruttopremien omfattar alltså även

a) ej aviserade premier som kan beräknas först senare,

b) terminspremier som betalas in halvårsvis, kvartalsvis eller
månadsvis samt ersättningar från försäkringstagare för utgifter
som försäkringsföretaget haft i samband med att
försäkringsavtalet tecknades,

c) företagets andel av det totala premiebeloppet vid
koassurans.

9 § Underlaget för beskattning av trafikförsäkringsavgift
utgörs av mottagen trafikförsäkringsavgift.

Skattskyldigheten inträder när trafikförsäkringsavgiften tas
emot.

Skattens storlek

10 § Skatten på trafikförsäkringspremien utgör 32 procent av
beskattningsunderlaget.

Skatten på trafikförsäkringsavgiften utgör 22 procent av
beskattningsunderlaget.

Avdrag

11 § Den som är skattskyldig enligt 4 § får göra avdrag för
skatt på trafikförsäkringsavgift som återbetalas.

Förfarandet

12 § Bestämmelser om förfarandet vid uttag av skatten finns i
skatteförfarandelagen (2011:1244). Lag (2011:1421).

Övergångsbestämmelser

2007:460

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

2. Lagen tillämpas på trafikförsäkringspremie och
trafikförsäkringsavgift som avser tid efter ikraftträdandet.

3. Vid beräkning av beskattningsunderlaget för skatt på
trafikförsäkringspremie skall bortses från justeringar av
premier som är hänförliga till tiden före ikraftträdandet.

4. Utan hinder av vad som annars följer av lag eller avtal får
den som är skattskyldig enligt 3 §, från försäkringstagare som
ingått avtal om trafikförsäkring före lagens ikraftträdande, ta
ut ersättning som motsvarar kostnad för skatt enligt denna lag
på premier som avser tid efter ikraftträdandet.