Förordning (2007:482) om diversifierings- och övergångsstöd till sockerproducenter

SFS nr
2007:482
Departement/myndighet
Landsbygdsdepartementet
Utfärdad
2007-05-31
Ändring införd
t.o.m. SFS 2012:257

Förordningens tillämpningsområde

1 § Denna förordning kompletterar rådets förordning (EG) nr
320/2006 av den 20 februari 2006 om inrättande av en tillfällig
ordning för omstrukturering av sockerindustrin i gemenskapen
och om ändring av förordning (EG) nr 1290/2005 om
finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken och
kommissionens förordning (EG) nr 968/2006 av den 27 juni 2006
om fastställande av tillämpningsföreskrifter för rådets
förordning (EG) nr 320/2006 om inrättande av en tillfällig
ordning för omstrukturering av sockerindustrin i gemenskapen.

Allmänna villkor för stöd

2 § Stöd enligt denna förordning kan, i mån av tillgång på
medel, lämnas

1. för diversifieringsåtgärder i regioner som påverkats av
omstruktureringen av sockerindustrin enligt artikel 6 i rådets
förordning (EG) nr 320/2006 (diversifieringsstöd), och

2. till sockerbetsodlare, sammanslutningar av sockerbetsodlare
eller sammanslutningar av sockerbetsodlare och organisationer
på Öland och Gotland, där sockerbetsodlarna är sådana som
upphör med sockerproduktion som en del av den nationella
omstruktureringen enligt artikel 9 i rådets förordning (EG) nr
320/2006 (övergångsstöd). Förordning (2007:957).

3 § Närmare villkor för de olika stödformerna finns i
7–25 §§.

Stöd enligt denna förordning får endast lämnas om de villkor
som följer av EU-förordningarna i 1 § är uppfyllda.
Förordning (2010:281).

Förfarandet i stödärenden

4 § Ansökan om stöd och ansökan om utbetalning av stöd enligt
denna förordning ska ges in till länsstyrelsen i det län där
verksamheten bedrivs.

Om det sökande företaget bedriver verksamhet inom flera län
ska ansökan ges in till länsstyrelsen i det län där
huvuddelen av verksamheten bedrivs.

Statens jordbruksverk får meddela föreskrifter om inom vilken
tidsperiod ansökan om stöd och ansökan om utbetalning ska ges
in.

Om en ansökan om stöd eller en ansökan om utbetalning kommer
in för sent ska man tillämpa reglerna om för sen ansökan i
artikel 23 i kommissionens förordning (EG) nr 1122/2009 av
den 30 november 2009 om tillämpningsföreskrifter för rådets
förordning (EG) nr 73/2009 vad gäller tvärvillkor, modulering
och det integrerade administrations- och kontrollsystem inom
de system för direktstöd till jordbrukare som införs genom
den förordningen och om tillämpningsföreskrifter för rådets
förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller tvärvillkoren för
stöd inom vinsektorn. Förordning (2010:281).

5 § En affärsplan ska ingå i en ansökan om stöd enligt 7, 8,
11, 13 och 17 §§, om inte ansökan enbart avser stöd för
upprättande av en affärsplan eller utbildning i upprättande av
en sådan, i de fall sådant stöd får lämnas.

En projektplan ska ingå i en ansökan om stöd enligt 7 § tredje
stycket, 8 § tredje stycket, 9, 12, 14 och 15 §§.

En affärsplan eller projektplan ska ligga till grund för
stödmyndighetens bedömning av om villkoren för stöd är
uppfyllda.

Sökanden ska till ansökan om stöd enligt 12 § även bifoga ett
samarbetsavtal som bekräftar samarbetet. Förordning (2008:930).

6 § Av 7 § förordningen (2004:760) om EU:s direktstöd för
jordbrukare m.m. framgår att Jordbruksverket är utbetalande
organ för stöd ur Europeiska garantifonden (EGFJ) och att
Jordbruksverket fullgör de uppgifter som framgår av rådets
förordning (EG) nr 1290/2005 av den 21 juni 2005 om
finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken.

Innan stöd betalas ut ska Jordbruksverket kontrollera att
utbetalningen är förenlig med EU:s regelverk, denna
förordning och föreskrifter som meddelats med stöd av denna
förordning.

Om kontrollen visar att utbetalningen skulle strida mot EU:s
regelverk, denna förordning eller föreskrifter som meddelats
med stöd av denna förordning, ska Jordbruksverket besluta att
inte betala ut stödet och sända tillbaka stödärendet till
länsstyrelsen.

Jordbruksverkets beslut att inte betala ut stödet och sända
tillbaka stödärendet till länsstyrelsen innebär att
länsstyrelsens beslut förfaller.

Beslut om att bevilja stödbelopp och underrättelser om sådana
beslut ska innehålla en upplysning om innehållet i andra–
fjärde styckena. Förordning (2010:281).

Diversifieringsstöd

Kompetensutveckling, information och kunskapsspridning

7 § Stöd får lämnas med minst 20 och högst 100 procent av
kostnaderna till personer som är verksamma inom jordbruk,
skogsbruk eller förädling för kompetensutvecklingsåtgärder som
syftar till

1. att förbättra miljön och landskapet,

2. företagsutveckling för att stimulera utveckling av
befintliga och nya produkter och verksamheter som bedöms vara
företagsekonomiskt lönsamma även utan stöd, eller

3. att främja kunskapsöverföring från och information om
forsknings- och utvecklingsarbete.

Stöd enligt första stycket får även lämnas för andra
kompetensutvecklingsåtgärder som är förenliga med den
nationella strategiska plan för landsbygdsutveckling som skall
lämnas in enligt artikel 11 i rådets förordning (EG) nr
1698/2005 av den 20 september 2005 om stöd för
landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling (EJFLU), den genomförandestrategi som
avses i 1 kap. 8 § förordningen (2007:481) om stöd för
landsbygdsutvecklingsåtgärder eller, om
kompetensutvecklingsåtgärden genomförs enligt 7 kap. samma
förordning, den lokala utvecklingsstrategi som gäller inom
leaderdimensionen.

Stöd får även lämnas till aktörer som anordnar sådana
kompetensutvecklingsåtgärder som avses i första eller andra
stycket.

8 § Stöd får lämnas till personer som är verksamma inom de
områden som omfattas av 13-15 §§ med minst 20 och högst 100
procent av kostnaderna för kompetensutvecklingsåtgärder som
syftar till att

1. öka kunskapsinnehåll, företagarförmåga och
innovationsförmåga i landsbygdens näringsliv, eller

2. förbättra förutsättningarna för diversifiering och
livskvalitet på landsbygden.

Stöd enligt första stycket får även lämnas för andra
kompetensutvecklingsåtgärder som är förenliga med den
nationella strategiska planen för landsbygdsutveckling som
avses i artikel 11 i rådets förordning (EG) nr 1698/2005, den
genomförandestrategi som avses i 1 kap. 8 § förordningen
(2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder eller, om
kompetensutvecklingsåtgärden genomförs enligt 7 kap. samma
förordning, den lokala utvecklingsstrategi som gäller åtgärder
som omfattas av det kapitlet.

Stöd får även lämnas till aktörer som anordnar sådana
kompetensutvecklingsåtgärder som avses i första stycket.

9 § Stöd får lämnas med minst 20 och högst 100 procent av
kostnaderna för kompetens- och informationsinsatser som syftar
till att stödja och underlätta genomförandet av åtgärderna i 7
kap. förordningen (2007:481) om stöd för
landsbygdsutvecklingsåtgärder.

10 § Stöd enligt 7-9 §§ får inte avse kurser eller praktik som
ingår i den normala jord- eller skogsbruksutbildningen på
sekundär eller högre nivå eller i ordinarie gymnasie- eller
högskoleutbildning samt åtgärder som finansieras av den
Europeiska socialfonden.

Modernisering av jordbruksföretag

11 § Stöd för modernisering av jordbruksföretag får lämnas med
högst 30 procent av de stödberättigande kostnaderna för
investeringar inom primärproduktionen.

Investeringar enligt första stycket skall underlätta
omställning till ett hållbart och naturanpassat jordbruk som
bedöms vara företagsekonomiskt lönsamt efter att stödet har
upphört.

Samarbetsprojekt

12 § Stöd får lämnas med högst 60 procent av de
stödberättigande kostnaderna för att genomföra nyskapande
samarbetsprojekt om utveckling av nya produkter, processer
eller ny teknik som bedöms vara företagsekonomiskt lönsamma
även utan stöd och bidra till en ökad konkurrenskraft och
utveckling inom jordbruks-, livsmedels- eller
skogsbrukssektorn.

Av de samarbetande aktörerna skall minst en vara ett företag
som är verksamt inom primärproduktion av jordbruks- eller
skogsbruksprodukter.

Diversifieringsstöd till annan verksamhet än jordbruk

13 § Stöd får lämnas till en medlem av ett jordbrukarhushåll
med högst 50 procent av de stödberättigande kostnaderna för att
starta eller utveckla en verksamhet som inte omfattar
primärproduktion. Stöd till enskilda företag får inte heller
lämnas för förädling av jord- och skogsbruksprodukter enligt
artikel 20 b) iii) i rådets förordning (EG) nr 1698/2005.

Stöd lämnas endast till verksamheter som bedöms leda till en
utveckling eller produktion av varor eller tjänster som har
förutsättningar att bli konkurrenskraftiga och
företagsekonomiskt lönsamma även efter att stödet har upphört.

Med jordbrukarhushåll avses ett hushåll som utgörs av alla
personer som bor på samma fastighet och har gemensam
hushållning, där minst en person bedriver jordbruksverksamhet.

14 § Stöd får lämnas till lokala, regionala eller nationella
aktörer med minst 20 och högst 100 procent av de
stödberättigande kostnaderna för att genomföra projekt som
bidrar till att förbättra förutsättningarna för en
konkurrenskraftig diversifiering eller påskynda en hållbar
utveckling av nya affärs- och verksamhetsidéer i
jordbruksföretag som bedöms vara företagsekonomiskt lönsamma
även efter att stödet har upphört.

Stöd enligt första stycket får inte lämnas till företag för
utveckling av den egna verksamheten. Projekten skall bidra till
att resultatet sprids till flera olika aktörer.

Projekt enligt första stycket får inte avse primärproduktion.

Förnyelse och utveckling i bygden

15 § Stöd får lämnas till lokala eller regionala aktörer med
minst 20 och högst 100 procent av de stödberättigande
kostnaderna för att genomföra lokala projekt som bidrar till

1. att förbättra villkoren för företagande och bosättning i
bygden,

2. att allmänt stärka en bygds attraktionskraft, eller

3. ett hållbart nyttjande av bygdens resurser.

Stöd enligt första stycket får inte lämnas till företag för
utveckling av den egna verksamheten. Projekten skall bidra till
att resultatet sprids till flera olika aktörer.

16 § Stöd enligt 6-15 §§ får inte lämnas till företag i
svårigheter i den mening som avses i gemenskapens riktlinjer
för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av
företag i svårigheter.

Övergångsstöd

17 § Stöd enligt 2 § 2 får lämnas med högst 50 procent av de
stödberättigande kostnaderna för investeringar enligt
11–13 §§ samt för sådana investeringar som avser

1. förädling av sådana produkter som omfattas av bilaga 1
till EUF-fördraget, utom fiskeriprodukter och med de
begränsningar som följer av artikel 9 b) i rådets förordning
(EG) nr 320/2006,

2. saluföring av sådana produkter som omfattas av bilaga 1
till EUF-fördraget, utom fiskeriprodukter och med de
begränsningar som följer av artikel 9 b) i rådets förordning
(EG) nr 320/2006, eller

3. utveckling av nya produkter, processer eller ny teknik som
rör sådana produkter som omfattas av bilaga 1 till EUF-
fördraget, utom fiskeriprodukter och med de begränsningar som
följer av artikel 9 b) i rådets förordning (EG) nr 320/2006.
Förordning (2010:281).

18 § Stöd enligt 17 § lämnas endast till verksamhet som bedöms
bli företagsekonomiskt lönsam även efter att stödet har upphört
och bidra till en ökad konkurrenskraft, ökade mervärden och
förädlingsvärden i sektorn.

19 § Stöd enligt 17 § får inte lämnas till företag i
svårigheter i den mening som avses i gemenskapens riktlinjer
för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av
företag i svårigheter.

Prioritering av stödansökningar

20 § Stödmyndigheten skall vid prioriteringar mellan
stödansökningar beakta vilka verksamheter som har de bästa
förutsättningarna att vara ekonomiskt lönsamma även då stödet
har upphört.

21 § Stödmyndigheten får prioritera mellan inkomna ansökningar
om stöd enligt 7-8 §§. Särskild vikt skall därvid läggas vid
kompetensutvecklingsåtgärder som stärker förutsättningarna för
företagsutveckling, sysselsättning, service och lokal
utveckling på landsbygden.

22 § Stödmyndigheten får prioritera mellan inkomna ansökningar
om stöd enligt 11, 12 och 17 §§ mot bakgrund av innehållet i
den till ansökan ingivna affärsplanen eller projektplanen. Vid
prioriteringen skall målen för programdokumentet samt den
nationella strategiska planen för landsbygdsutveckling och den
genomförandestrategi som avses i 1 kap. 8 § förordningen
(2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder beaktas.
Särskild vikt skall läggas vid insatser som bedöms bidra till
en ökad jämställdhet mellan kvinnor och män.

23 § Vid prioritering av inkomna ansökningar enligt 11 § skall,
utöver vad som sägs i 22 §, insatser som bedöms leda till
omställning till en rationell, modern och tekniskt innovativ
produktion tillmätas särskild vikt.

24 § Vid prioritering av inkomna ansökningar om stöd enligt
12 § skall, utöver vad som sägs i 22 §, särskild vikt läggas
vid samarbeten med en tydlig innovativ inriktning vad gäller
utveckling av produkter, teknik, metod samt samverkans- eller
samarbetsformer och vid insatser som bedöms leda till en
förbättrad tillgång till distribution och detaljhandel för
småskaliga producenter.

25 § Vid prioritering av inkomna ansökningar om stöd enligt
17 § ska, utöver vad som sägs i 22 §, särskild vikt läggas vid
insatser som bedöms leda till en utveckling av nya innovativa
produkter på grundval av ny kunskap, teknik eller innovation
samt insatser som bedöms utveckla mervärden i produktionen.
Förordning (2008:930).

Kontroll

26 § Jordbruksverket samordnar kontrollen över efterlevnaden
av rådets förordning (EG) nr 320/2006, kommissionens
förordning (EG) nr 968/2006 och denna förordning.

Den närmare kontrollen enligt artikel 17 och artikel 25 i
kommissionens förordning (EG) nr 968/2006 inom länet utövas
av länsstyrelsen. Förordning (2010:281).

27 § Stödmottagaren skall efter uppmaning lämna stödmyndigheten
eller Jordbruksverket en skriftlig redogörelse för den
verksamhet stödet gäller och för stödets utnyttjande samt i
förekommande fall lämna en plan för det fortsatta utnyttjandet.

Skyldigheten enligt första stycket avser även tid efter
verksamhetens avslutande.

Återkrav

28 § Om en mottagare av stöd är återbetalningsskyldig enligt
artikel 26 i kommissionens förordning (EG) nr 968/2006, ska
stödmyndigheten besluta att kräva tillbaka det som har
betalats ut felaktigt.

Stödmyndigheten ska också kräva tillbaka det som har betalats
ut felaktigt på grund av att mottagaren inte har fullgjort
sådana skyldigheter som följer av en affärsplan eller en
projektplan enligt 5 §.

Belopp som stödmottagaren inte är berättigad till enligt
första och andra styckena ska stödmyndigheten kräva tillbaka
inom tio år från det att beloppet betalades ut.
Förordning (2012:257).

29 § Belopp enligt 28 § ska inte krävas tillbaka om det är en
omständighet som utgör force majeure som orsakar att
stödvillkoren inte kan uppfyllas. Förordning (2012:257).

Ränta

30 § Om stödmyndigheten beslutar om återkrav med stöd av 28 §,
ska ränta tas ut enligt artikel 26 i kommissionens förordning
(EG) nr 968/2006.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om

1. hur betalning ska ske, och

2. att små räntebelopp inte ska tas ut. Förordning (2012:257).

Sanktionsavgift

30 a § Om stödmyndigheten beslutar om återkrav med stöd av
28 §, ska även en sanktionsavgift tas ut enligt artikel 27 i
kommissionens förordning (EG) nr 968/2006.
Förordning (2012:257).

Ytterligare föreskrifter

31 § Jordbruksverket får, efter samråd med andra berörda
centrala och regionala myndigheter, meddela ytterligare
föreskrifter om stöd, stödberättigande kostnader,
ansökningsförfarande, innehåll i ansökan, innehåll i
affärsplaner och projektplaner, godkännande av
rådgivningstjänster, utbetalning, kontroll, minskning av stöd,
återkrav och ränta. Verket får också meddela föreskrifter om
verkställighet av denna förordning.

Jordbruksverket får, efter samråd med andra berörda centrala
och regionala myndigheter, meddela föreskrifter om
länsstyrelsens handläggning av stödärenden samt om det underlag
som krävs för utbetalning av stöd. Förordning (2008:930).

Rapportering

31 a § Jordbruksverket ska fullgöra de
rapporteringsskyldigheter som föreskrivs i artikel 24 i
kommissionens förordning (EG) nr 968/2006 när det gäller de
stöd som lämnas enligt denna förordning.
Förordning (2010:281).

Överklagande

32 § Länsstyrelsens beslut enligt denna förordning får
överklagas till Jordbruksverket. I fråga om
diversifieringsstöd får dock andra beslut än enligt 6, 28, 30
och 30 a §§ inte överklagas.

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om
överklagande till allmän förvaltningsdomstol.
Förordning (2012:257).

Övergångsbestämmelser

2007:482

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007 och upphör
att gälla den 31 december 2012. Förordning (2010:281).

2. De nya bestämmelserna ska tillämpas på ansökningar som har
kommit in från och med den 1 januari 2007.
Förordning (2010:281).

3. Bestämmelserna om återkrav, ränta och sanktionsavgift i
28–30 a §§ samt om överklagande i 32 § gäller även efter den 31
december 2012 för stöd som har lämnats under förordningens
giltighetstid. Förordning (2012:257).