Myndighetsförordning (2007:515)

SFS nr
2007:515
Departement/myndighet
Finansdepartementet SFÖ
Utfärdad
2007-06-07

Förordningens tillämpningsområde

1 § Denna förordning gäller för förvaltningsmyndigheter under
regeringen.

Om en lag eller en förordning innehåller en bestämmelse som
avviker från denna förordning, gäller den bestämmelsen.

Myndighetens ledning

2 § En myndighet leds av

1. en myndighetschef (enrådighetsmyndighet),

2. en styrelse (styrelsemyndighet), eller

3. en nämnd (nämndmyndighet).

Myndighetens ledningsform anges i myndighetens instruktion
eller i någon annan författning.

Ledningens ansvar

3 § Myndighetens ledning ansvarar inför regeringen för
verksamheten och skall se till att den bedrivs effektivt och
enligt gällande rätt och de förpliktelser som följer av
Sveriges medlemskap i Europeiska unionen, att den redovisas på
ett tillförlitligt och rättvisande sätt samt att myndigheten
hushållar väl med statens medel.

4 § Myndighetens ledning skall

1. besluta en arbetsordning,

2. i arbetsordningen besluta de närmare föreskrifter som behövs
om myndighetens organisation, arbetsfördelningen mellan
styrelse och myndighetschef, delegeringen av beslutanderätt
inom myndigheten, handläggningen av ärenden och formerna i
övrigt för verksamheten,

3. besluta en verksamhetsplan för myndigheten,

4. säkerställa att det vid myndigheten finns en intern styrning
och kontroll som fungerar på ett betryggande sätt, och

5. avgöra andra ärenden som har principiell karaktär eller
större betydelse eller som avser föreskrifter, om ärendena inte
skall avgöras av personalansvarsnämnden enligt 25 §.

Delegering

5 § Andra ärenden än de som avses i 4 § får

1. i styrelsemyndigheter avgöras av myndighetschefen eller, om
inte styrelsen bestämt något annat, av den som myndighetschefen
bestämmer,

2. i enrådighetsmyndigheter och nämndmyndigheter avgöras av den
som ledningen bestämmer.

Uppgifter

Allmänna uppgifter

6 § Myndigheten skall fortlöpande utveckla verksamheten.

Myndigheten skall verka för att genom samarbete med myndigheter
och andra ta till vara de fördelar som kan vinnas för enskilda
samt för staten som helhet.

Myndigheten skall tillhandahålla information om myndighetens
verksamhet och följa sådana förhållanden utanför myndigheten
som har betydelse för verksamheten.

Medverkan i EU-arbetet och annat internationellt samarbete

7 § Myndigheten skall ge regeringen stöd vid Sveriges
deltagande i verksamheten inom Europeiska unionen och i annat
internationellt samarbete, ställa den personal till förfogande
för deltagandet som regeringen begär och fortlöpande hålla
regeringen informerad om förhållanden av betydelse för
samarbetet.

Myndighetens arbetsgivarpolitik

8 § Myndigheten skall

1. i samverkan med andra myndigheter utveckla och samordna den
statliga arbetsgivarpolitiken,

2. se till att de anställda är väl förtrogna med målen för
verksamheten,

3. skapa goda arbetsförhållanden och ta till vara och utveckla
de anställdas kompetens och erfarenhet.

Särskilda bestämmelser för enrådighetsmyndigheter

Insynsråd

9 § Om regeringen har bestämt att det skall finnas ett
insynsråd vid myndigheten, skall rådet utöva insyn i
verksamheten och ge myndighetschefen råd.

Insynsrådet består av det antal ledamöter som regeringen
bestämmer.

Myndighetschefen skall vara ordförande i insynsrådet och hålla
rådet informerat om verksamheten.

Särskilda bestämmelser för styrelsemyndigheter

Styrelsens sammansättning

10 § Styrelsen består av det antal ledamöter som regeringen
bestämmer. En av ledamöterna skall vara ordförande i styrelsen
och en skall vara vice ordförande.

Myndighetschefen skall ingå i styrelsen, men inte vara dess
ordförande eller vice ordförande.

Beslutförhet

11 § Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften
av de andra ledamöterna är närvarande.

12 § Om ett ärende är så brådskande att styrelsen inte hinner
sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom
kontakter mellan ordföranden och de andra ledamöterna.

Om inte heller detta hinns med eller är lämpligt, får
ordföranden ensam avgöra ärendet. Ett sådant beslut skall
anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

Myndighetschefens ansvar gentemot styrelsen

13 § Myndighetschefen ansvarar inför styrelsen och skall sköta
den löpande verksamheten enligt de direktiv och riktlinjer som
styrelsen beslutar.

Myndighetschefen skall hålla styrelsen informerad om
verksamheten, förse styrelsen med underlag för beslut och
verkställa styrelsens beslut.

Myndighetschefen skall under styrelsen svara för myndighetens
arbetsgivarpolitik enligt 8 § och företräda myndigheten som
arbetsgivare.

Särskilda bestämmelser för nämndmyndigheter

Nämndens sammansättning

14 § Nämnden består av det antal ledamöter som regeringen
bestämmer. En av ledamöterna skall vara ordförande i nämnden
och en skall vara vice ordförande.

Beslutförhet

15 § Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av
de andra ledamöterna är närvarande.

16 § Om ett ärende är så brådskande att nämnden inte hinner
sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom
kontakter mellan ordföranden och de andra ledamöterna.

Om inte heller detta hinns med eller är lämpligt, får
ordföranden ensam avgöra ärendet. Ett sådant beslut skall
anmälas vid nästa sammanträde med nämnden.

Kansli

17 § Om regeringen har bestämt att myndigheten skall ha ett
kansli, skall det ledas av en chef som skall följa de direktiv
och riktlinjer som nämnden beslutar.

18 § Om regeringen har bestämt att en myndighet skall upplåta
lokaler och sköta administrativa eller handläggande uppgifter
åt en nämndmyndighet, ansvarar den förstnämnda myndigheten
inför regeringen för de uppgifter som den skall sköta.

De båda myndigheterna skall närmare reglera upplåtelsen av
lokaler och fördelningen av uppgifter i en överenskommelse.

Ärendenas handläggning

Kostnadsmässiga konsekvenser

19 § Myndigheten skall se till att de kostnadsmässiga
konsekvenserna begränsas när den begär in uppgifter eller
utövar tillsyn.

Föredragning

20 § Ärendena skall avgöras efter föredragning.

I arbetsordningen eller i särskilda beslut får myndigheten
bestämma att ärenden som avgörs av någon annan person än
myndighetens chef inte behöver föredras.

Myndighetschefen får utan föredragning fatta beslut som inte
kan skjutas upp till dess att ärendet hunnit föredras.

Myndighetens beslut

21 § För varje beslut i ett ärende skall det upprättas en
handling som visar

1. dagen för beslutet,

2. beslutets innehåll,

3. vem som har fattat beslutet,

4. vem som har varit föredragande, och

5. vem som har varit med vid den slutliga handläggningen utan
att delta i avgörandet.

Anställningar och uppdrag

22 § Ledamöter i styrelser, nämnder och insynsråd utses av
regeringen för en bestämd tid.

Regeringen utser även ordförande i styrelser och nämnder.

23 § Myndighetschefen anställs av regeringen. Detsamma gäller
en myndighets överdirektör.

Annan personal anställs av myndigheten.

24 § Myndighetschefen skall ha en ställföreträdare som
tjänstgör i chefens ställe när han eller hon inte är i tjänst.
Om myndigheten har en överdirektör, är överdirektören
myndighetschefens ställföreträdare.

Ställföreträdaren ersätter även i övrigt myndighetschefen i den
utsträckning som myndighetschefen bestämmer.

Personalansvarsnämnd

25 § Om regeringen har bestämt att det skall finnas en
personalansvarsnämnd vid myndigheten, skall nämnden pröva
frågor om

1. skiljande från anställning på grund av personliga
förhållanden, när anställningen inte är en provanställning,

2. disciplinansvar,

3. åtalsanmälan,

4. avstängning.

Myndighetschefen skall vara ordförande i
personalansvarsnämnden. Nämnden skall i övrigt bestå av
personalföreträdarna och de ledamöter som myndigheten utser.

26 § Personalansvarsnämnden är beslutför när ordföranden och
minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

Myndighetens rätt att företräda staten vid domstol

27 § Myndigheten företräder staten vid domstol inom sitt
verksamhetsområde.

I förordningen (1995:1301) om handläggning av
skadeståndsanspråk mot staten och i förordningen (1976:1021) om
statliga kollektivavtal, m.m. finns särskilda bestämmelser om
vem som för statens talan.

Åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsberättelse

28 § Om Riksrevisionens revisionsberättelse över myndighetens
årsredovisning innehåller någon invändning, skall myndigheten
redovisa för regeringen vilka åtgärder myndigheten har vidtagit
eller avser att vidta med anledning av invändningen.
Redovisningen skall lämnas inom en månad efter det att
revisionsberättelsen överlämnats.

Ärendeförteckning

29 § Myndigheten skall senast den 1 mars varje år till
Justitiekanslern lämna en förteckning över de ärenden som hade
kommit in före den 1 juli föregående år men som inte hade
avgjorts vid årets utgång.

Justitiekanslern får i det enskilda fallet besluta om undantag
från första stycket.

Överklagande av beslut i ärenden om föreskrifter

30 § Myndighetens beslut i ärenden om meddelande av
föreskrifter som avses i 8 kap. regeringsformen får inte
överklagas.