Lag (2007:592) om kassaregister m.m.

SFS nr
2007:592
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
2007-06-14
Författningen har upphävts genom
SFS 2011:1244
Upphävd
2012-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:796

Lagens tillämpningsområde

1 § I denna lag finns bestämmelser om användning och kontroll
av kassaregister.

2 § Den som i näringsverksamhet säljer varor eller tjänster mot
kontant betalning omfattas av skyldigheter enligt denna lag, om
inte annat följer av 3 §.

3 § Skyldigheterna enligt denna lag gäller inte för den som

1. endast i obetydlig omfattning säljer varor eller tjänster
mot kontant betalning,

2. är befriad från skattskyldighet enligt inkomstskattelagen
(1999:1229) för inkomst från sådan försäljning som avses i 2 §,

3. bedriver taxitrafik enligt 1 kap. 3 § 2 yrkestrafiklagen
(1998:490),

4. säljer varor eller tjänster mot kontant betalning genom
sådana distansavtal eller hemförsäljningsavtal som avses i
distans- och hemförsäljningslagen (2005:59),

5. säljer varor eller tjänster med hjälp av en varuautomat
eller annan liknande automat eller i en automatiserad
affärslokal,

6. anordnar automatspel enligt lagen (1982:636) om anordnande
av visst automatspel eller enligt lotterilagen (1994:1000),
eller

7. bedriver sådan torg- och marknadshandel som avses i lagen
(1998:514) om särskild skattekontroll av torg- och
marknadshandel m.m.

Det i första stycket 7 angivna undantaget gäller inte den som
enligt 8 kap. 1 § första stycket alkohollagen (2010:1622) har
tillstånd för servering till allmänheten. Lag (2010:1631).

4 § Vid tillämpning av 2 och 3 §§ skall självständiga
verksamheter inom ramen för en näringsverksamhet bedömas var
för sig.

Definitioner

5 § Med kassaregister avses kassaapparat, kassaterminal,
kassasystem och liknande apparatur för registrering av
försäljning av varor och tjänster mot kontant betalning.

6 § Med kontant betalning likställs betalning med kontokort.

7 § Med kontrollremsa avses dokumentation av den löpande
registreringen i kassaregistret i pappersform.

Med journalminne avses dokumentation av den löpande
registreringen i kassaregistret i elektronisk form.

8 § Verksamhetslokal har samma betydelse som i lagen (1994:466)
om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet.

Registrering i kassaregister

9 § All försäljning och annan löpande användning av ett
kassaregister skall registreras i ett kassaregister.

Vid varje försäljning skall ett av kassaregistret framställt
kvitto tas fram och erbjudas kunden.

10 § Kassaregister skall på ett tillförlitligt sätt visa

1. alla registreringar som har gjorts, och

2. programmeringar och inställningar som utgör
behandlingshistorik enligt bokföringslagen (1999:1078).

Anmälningsskyldighet

11 § Näringsidkare som omfattas av skyldigheter enligt denna
lag skall till Skatteverket anmäla de kassaregister som finns i
verksamheten. Vid förändrade förhållanden skall ny anmälan
göras.

Anmälan skall ha kommit in till Skatteverket inom en vecka från
den dag då anmälningsskyldigheten har inträtt.

Certifiering och återkommande teknisk kontroll

12 § Kassaregister ska vara certifierat av ett organ som är
ackrediterat för uppgiften enligt Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav
för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring
av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 och
lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll.
Lag (2011:796).

13 § Har utgått genom lag (2009:548).

14 § Certifiering får utföras även av organ från ett annat land
inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) enligt
bestämmelser som meddelas av regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer.

Enligt bestämmelser som meddelas av regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer får certifiering utföras
även av organ från ett annat land med vilket Europeiska unionen
träffat avtal om ömsesidigt erkännande. Lag (2011:297).

Tillsyn

15 § Skatteverket utövar tillsyn över att näringsidkare som
omfattas eller kan antas omfattas av skyldigheter enligt denna
lag har kassaregister och att de kassaregister som används i
verksamheten uppfyller föreskrivna krav.

Tillsynsåtgärder får vidtas utan att näringsidkaren underrättas
om dem i förväg.

16 § Tillsynsåtgärder skall vidtas så att de inte vållar
näringsidkaren större kostnader eller olägenheter än
nödvändigt.

17 § Skatteverket har rätt att för sin tillsyn enligt 15 § få
tillträde till verksamhetslokaler där verksamheten bedrivs.

18 § Näringsidkare som omfattas eller kan antas omfattas av
skyldigheter enligt denna lag skall på begäran och i den
omfattning det är nödvändigt för tillsynen lämna Skatteverket
upplysningar och tillhandahålla handlingar.

19 § Skatteverket får förelägga näringsidkare att fullgöra sina
skyldigheter enligt 18 § och att avhjälpa de brister som
konstaterats vid tillsynen av kassaregister.

20 § Polismyndighet skall på Skatteverkets begäran lämna det
biträde som behövs för tillsynen.

Särskilda kontrollåtgärder

21 § För kontroll av näringsidkare som omfattas eller kan antas
omfattas av skyldigheter enligt denna lag får Skatteverket göra
kundräkning, kontrollköp, kvittokontroll och kassainventering.
Sådana åtgärder får vidtas i verksamhetslokaler dit allmänheten
har tillträde. Kundräkning får även ske på allmän plats i
anslutning till sådana lokaler.

Kundräkning, kontrollköp och kvittokontroll får vidtas utan att
näringsidkaren underrättas i förväg.

22 § Kontrollåtgärder skall vidtas så att de inte vållar
näringsidkaren större kostnader eller olägenheter än
nödvändigt.

23 § När Skatteverket vidtar åtgärder enligt 21 § skall
näringsidkaren på begäran av Skatteverket tillhandahålla
kontrollremsa, uppgifter från journalminne eller tömningskvitto
för kontroll av hur försäljningar har registrerats i
kassaregistret.

Om uppgifterna på kontrollremsan eller i journalminnet inte
utgör räkenskapsinformation enligt bokföringslagen (1999:1078),
skall de bevaras i två månader efter utgången av den
kalendermånad då uppgifterna registrerades i kassaregistret.

Skatteverket får förelägga näringsidkaren att fullgöra sin
skyldighet enligt första stycket.

Kontrollavgift

24 § Skatteverket får ta ut en kontrollavgift av
näringsidkare som omfattas av skyldigheter enligt denna lag
om näringsidkaren

1. inte har ett kassaregister,

2. använder kassaregister som inte uppfyller föreskrivna krav
i 10 eller 12 § eller i föreskrifter meddelade med stöd av
denna lag,

3. inte anmält kassaregistret i enlighet med 11 §,

4. inte uppfyllt kravet i 23 § andra stycket att bevara
uppgifter, eller

5. inte uppfyllt kravet på registrering eller kvitto i 9 §.

Kontrollavgiften är 10 000 kronor och tillfaller staten.
Lag (2009:548).

25 § Om kontrollavgift har tagits ut enligt 24 § första
stycket 1–3 och Skatteverket därefter förelagt näringsidkaren
att göra rättelse inom viss tid, får Skatteverket ta ut en ny
avgift med 20 000 kronor om föreläggandet inte följs.
Lag (2009:548).

26 § Om en kontrollavgift har tagits ut för en överträdelse och
näringsidkaren därefter inom ett år gör sig skyldig till
ytterligare en överträdelse, får avgift för den nya
överträdelsen tas ut med 20 000 kronor.

27 § Om överträdelsen är ringa eller ursäktlig eller det annars
finns särskilda skäl, får en näringsidkare helt eller delvis
befrias från en kontrollavgift.

Första stycket skall beaktas även om något yrkande om befrielse
inte har framställts.

28 § Kontrollavgift får inte tas ut för överträdelse som
omfattas av vitesföreläggande enligt denna lag.

Vite

29 § Ett föreläggande enligt denna lag får förenas med vite, om
det finns anledning att anta att det annars inte följs.

Finns det anledning att anta att näringsidkaren eller, om denne
är en juridisk person, ställföreträdare för näringsidkaren har
begått en gärning som är straffbelagd eller kan leda till
kontrollavgift eller skattetillägg, får näringsidkaren inte
föreläggas vid vite att medverka i utredningen av en fråga som
har samband med den misstänkta gärningen.

Undantag från lagen i enskilda fall

30 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får i enskilda fall medge undantag från skyldigheter enligt
denna lag om

1. behovet av tillförlitligt underlag för skattekontroll kan
tillgodoses på annat sätt, eller

2. en viss skyldighet av tekniska orsaker är oskälig.

Undantag får förenas med villkor.

Bemyndiganden

31 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om krav på kassaregister, teknisk
kontroll och användning av kassaregister samt undantag från
skyldigheter enligt denna lag.

Förfarandet

32 § Beslut om tillsyn och särskilda kontrollåtgärder samt
föreläggande vid vite får inte överklagas.

Frågor om utdömande av vite och överklagande av övriga beslut
enligt denna lag prövas av den förvaltningsrätt som är behörig
att pröva ett överklagande enligt 22 kap. 1 a-1 c §§
skattebetalningslagen (1997:483).

Vid prövning av en fråga om utdömande av vite får även vitets
lämplighet bedömas.

I fråga om kontrollavgift gäller bestämmelserna i
skattebetalningslagen om debitering, betalning, överklagande
och förfarandet i övrigt. Lag (2009:852).