Förordning (2007:603) om intern styrning och kontroll

SFS nr
2007:603
Departement/myndighet
Finansdepartementet BA ToT
Utfärdad
2007-06-14

Tillämpningsområde

1 § Denna förordning gäller för förvaltningsmyndigheter under
regeringen som har skyldighet att följa
internrevisionsförordningen (2006:1228).

Intern styrning och kontroll

2 § Med intern styrning och kontroll avses den process som
syftar till att myndigheten med rimlig säkerhet fullgör de krav
som framgår av 3 § myndighetsförordningen (2007:515).

I 3-6 §§ anges de moment som skall ingå i denna process.

Riskanalys

3 § En riskanalys skall göras i syfte att identifiera
omständigheter som utgör risk för att de krav som framgår av
3 § myndighetsförordningen (2007:515) inte fullgörs.

Kontrollåtgärder

4 § Med ledning av riskanalysen skall åtgärder vidtas som är
nödvändiga för att de krav som framgår av 3 §
myndighetsförordningen (2007:515) skall fullgöras med rimlig
säkerhet.

Uppföljning

5 § Den interna styrningen och kontrollen skall systematiskt
och regelbundet följas upp och bedömas.

Vid bedömningen skall iakttagelser som lämnas vid extern
revision och internrevision beaktas.

Dokumentation

6 § Riskanalysen enligt 3 §, kontrollåtgärderna enligt 4 § samt
uppföljningen och bedömningen enligt 5 § skall dokumenteras.

Verkställighetsföreskrifter

7 § Ekonomistyrningsverket får meddela de föreskrifter som
behövs för verkställigheten av denna förordning.