Förordning (2007:609) om fortsatt försöksverksamhet med ändrad fördelning av statsbidrag till regional kulturverksamhet

SFS nr
2007:609
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
2007-06-20

Tillämpningsområde

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter om statsbidrag
till regional kulturverksamhet i anslutning till lagen
(1996:1414) om försöksverksamhet med ändrad regional
ansvarsfördelning. I lagen föreskrivs bland annat att
statsbidrag till regionala kulturinstitutioner i Skåne län
skall fördelas av Skåne läns landsting.

Förordningen omfattar inte stöd i form av utvecklingsbidrag.
Föreskrifter om sådana bidrag finns i stället i förordningen
(1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet.

Vilka som kan få statsbidrag

2 § Statsbidrag enligt denna förordning får fördelas mellan de
regionala och lokala kulturinstitutioner i Skåne län som
regeringen har förklarat berättigade till sådant stöd. Bidrag
får därvid lämnas till

1. teater-, dans- och musikinstitutioner, inklusive
länsmusikverksamhet,

2. regionala museer, och

3. länsbibliotek.

Bidrag får dock endast lämnas till regionala och lokala
institutioner vars verksamhet också finansieras av Skåne läns
landsting, en kommun eller någon annan huvudman.

3 § Statsbidrag till vissa andra regionala kulturverksamheter
fördelas på det sätt som föreskrivs i förordningen (1996:1598)
om statsbidrag till regional kulturverksamhet.

Ändamålet med statsbidraget

4 § Den del av statsbidraget som lämnas till teater-, dans- och
musikinstitutioner skall syfta till att möjliggöra en mångsidig
verksamhet av hög kvalitet.

5 § Den del av statsbidraget som lämnas till regionala museer
skall syfta till att stödja museerna i deras uppgift att samla
in, bearbeta och förmedla kunskaper om regionens kulturarv,
dess konstutveckling samt om samhället och miljön i övrigt.

Statsbidrag för de regionala museernas uppgifter inom
kulturmiljöarbetet lämnas och fördelas på det sätt som
föreskrivs i förordningen (1996:1598) om statsbidrag till
regional kulturverksamhet.

6 § Den del av statsbidraget som lämnas till länsbibliotek
skall syfta till att ge varje medborgare god tillgång till
böcker och information genom att länsbiblioteken bistår
folkbiblioteken med kompletterande medieförsörjning,
rådgivning, information, fortbildning och specialtjänster.

Ansökan och fördelning av bidrag

7 § Ansökan om bidrag skall göras hos Skåne läns landsting vid
den tidpunkt och på det sätt som landstinget bestämmer.

8 § Landstinget skall i besluten om fördelning av bidragen ange
villkoren för stödet.

Bidragets storlek

9 § Bidraget skall bestämmas utifrån kostnaderna för
verksamheten, exklusive lokalkostnader. Vid bestämmande av
bidrag till länsmusikverksamhet får dock lokalkostnader räknas
in.

Rapportering

10 § Landstinget skall årligen lämna rapporter till Statens
kulturråd om försöksverksamheten och om hur de statliga medlen
har använts, allt i enlighet med vad rådet bestämmer.

Återkrav

11 § Om en kulturinstitution upphör med verksamhet som den har
fått bidrag för skall landstinget, om bidraget inte har helt
förbrukats, kräva tillbaka den del av bidraget som återstår.

Överklagande

12 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Övergångsbestämmelser

2007:609

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2007 och skall
tillämpas från och med den 1 januari 2007. Förordningen gäller
till och med den 31 december 2010.