Förordning (2007:623) om statligt bidrag för kommunala hyresgarantier

SFS nr
2007:623
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2007-06-20
Ändring införd
t.o.m. SFS 2012:549

1 § Enligt denna förordning får statligt bidrag ges till en
kommun som enligt 2 kap. 6 § lagen (2009:47) om vissa
kommunala befogenheter ställt säkerhet för att ett avtal om
hyra av bostadslägenhet fullgörs (hyresgaranti).

Bidrag lämnas i mån av tillgång på medel.
Förordning (2010:41).

2 § Som förutsättning för att bidrag skall lämnas gäller att

1. den eller de för vilka hyresgarantierna lämnas har fått en
bostad med hyresrätt som är garanterad med hyresavtal,

2. hyresgarantin omfattar minst sex månadshyror och gäller
under minst två år, och

3. den eller de för vilka hyresgarantierna lämnas bedöms ha
ekonomiska förutsättningar att utan försörjningsstöd enligt
socialtjänstlagen (2001:453) fullgöra hyresbetalningar.

3 § Bidrag lämnas med 5 000 kr per lämnad hyresgaranti.

4 § En ansökan om bidrag lämnas in till Boverket. Boverket
prövar ärenden om bidrag och sköter utbetalningen av bidragen.
Förordning (2012:549).

5 § Boverket får meddela föreskrifter om verkställighet av
denna förordning. Förordning (2012:549).

6 § Boverkets beslut enligt denna förordning får inte
överklagas. Förordning (2012:549).

Övergångsbestämmelser

2007:623

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2007. Bidrag
enligt förordningen lämnas dock för tid från och med den 1 juli
2007.