Förordning (2007:624) om statliga ersättningsgarantier för bostäder

SFS nr
2007:624
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2007-06-20
Ändring införd
t.o.m. SFS 2012:550

Inledande bestämmelser

1 § Boverket får lämna statlig kreditgaranti
(ersättningsgaranti) till kreditinstitut enligt denna
förordning.

Ersättningsgarantin får bara ersätta sådan kreditgaranti som
är utfärdad av Statens bostadskreditnämnd med stöd av den
upphävda förordningen (1991:1924) om statlig kreditgaranti för
bostäder och som fortfarande gäller. Förordning (2012:550).

2 § Har upphävts genom förordning (2011:242).

Omfattning och villkor

3 § En utfärdad kreditgaranti får ersättas med en
ersättningsgaranti på högst samma belopp. Förordning (2008:21).

4 § En ersättningsgaranti får beviljas längre garantitid än den
kreditgaranti som den ersätter endast i den utsträckning andra
kreditgarantier avvecklas eller minskas.

Garantitiden får uppgå till högst tio år längre tid än den
kreditgaranti som den ersätter. Förordning (2008:21).

5 § För ersättningsgaranti tillämpas följande bestämmelser i
förordningen (2004:105) om statlig kreditgaranti för lån för
bostadsbyggande m.m.:

7 § om ersättning till kreditinstitutet,

9 § om eftergift, och

10 och 11 §§ med övriga bestämmelser. Förordning (2011:242).

Avgift m.m.

6 § För garantier utfärdade före den 1 januari 1997 får
Boverket ta ut en del av avgiften för ersättningsgarantin och
kostnader som kan uppstå för skador och infriande av
ersättningsgarantier från anslagsmedel inbetalda till
garantireserven för äldre garantier. Förordning (2012:550).

7 § För ersättningsgarantier enligt denna förordning gäller i
övrigt vad som föreskrivs om kreditgarantier i förordningen
(2011:211) om utlåning och garantier. Förordning (2011:242).