Lag (2007:629) om tävling med hästdjur

SFS nr
2007:629
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
2007-06-20
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:1492

Inledande bestämmelser

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om villkor för deltagande
i tävlingar med hästdjur och om medel som avsätts från
prissummor eller annan vinst vid hästtävlingar.

2 § I denna lag avses med

hästdjur: husdjur av häst- eller åsneras eller korsningar
mellan dessa,

hästtävling: varje tävling med hästdjur, inklusive
hästkapplöpningar, hopptävlingar, parader, dressyrtävlingar,
körtävlingar och uppvisningar.

Villkor för hästtävlingar

3 § Vid en hästtävling får, om inte annat följer av 4 och 5 §§,
tävlingsreglerna inte göra åtskillnad mellan hästdjur som är
registrerade i eller härstammar från Sverige och hästdjur som
är registrerade i eller härstammar från en annan medlemsstat i
Europeiska unionen (EU) eller en stat inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz.

Vad som sägs i första stycket gäller särskilt

– kraven för tillträde till tävlingen, särskilt minimi- eller
maximikrav,

– bedömningen vid tävlingen, och

– den prissumma eller vinst som kan uppkomma vid tävlingen.

4 § Vad som sägs i 3 § gäller inte vid

– hästtävlingar endast för hästdjur som är registrerade i en
särskild stambok och som har till syfte att förbättra rasen,

– regionala hästtävlingar som anordnas för att välja ut
hästdjur, eller

– historiska eller traditionella evenemang.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om skyldighet för en organisation som
anordnar en hästtävling att lämna information till den
myndighet som utövar tillsyn enligt 7 § om sådana tävlingar
eller evenemang som avses i första stycket. Lag (2011:1492).

5 § En organisation som anordnar en hästtävling får tillämpa
tävlingsregler som innebär att för varje tävling eller
tävlingstyp högst 20 procent av prissumman eller annan vinst
som avses i 3 § andra stycket avsätts i syfte att skydda,
utveckla och förbättra avelsarbetet.

Avsättningar enligt första stycket får göras endast av en
organisation som godkänts av regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer. En organisation skall godkännas om den
har antagit tävlingsregler som uppfyller de villkor som avses i
första stycket. Godkännande får tidsbegränsas.

Godkännande enligt andra stycket får återkallas av regeringen
eller den myndighet som regeringen bestämmer om
förutsättningarna för godkännande inte längre är uppfyllda.

En organisation som godkänts enligt andra stycket är skyldig
att lämna information till regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer i fråga om villkoren för fördelning av
avsatta medel från prissumman eller annan vinst vid en
hästtävling.

6 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
meddelar närmare föreskrifter om tillämpningen av
bestämmelserna i 5 §.

Tillsyn

7 § Tillsyn över efterlevnaden av denna lag utövas av den
myndighet som regeringen bestämmer.

Rätt till upplysningar

8 § Den myndighet som utövar tillsyn enligt 7 § har i den
utsträckning som behövs för tillsynen rätt att av den som
anordnar en hästtävling på begäran få upplysningar och ta del
av handlingar.

Föreläggande, förbud och vite

9 § Den myndighet som utövar tillsyn enligt 7 § får meddela de
förelägganden och förbud som behövs för att lagen skall följas.

Förelägganden och förbud får, i fall som inte är ringa, förenas
med vite.

Avgifter

10 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om att avgifter får tas ut i ärenden
enligt 5 § andra stycket.

Överklagande

11 § Beslut som en förvaltningsmyndighet har meddelat enligt
lagen eller de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen
får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Övergångsbestämmelser

2007:629

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2007.

2. Kravet på godkännande enligt 5 § andra stycket gäller först
från och med den 1 januari 2008.